Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Позначте молекулярну формулу фенолу.

А С6Н5–СН3 

Б С6Н5–С2Н5 

В С6Н5–ОН 

Г С6Н5–О–СН3

Відповідь: В

 

Вправа 2. Укажіть, яка властивість фенолу зумовила його застосування в медицині.

А добре розчиняється у воді 

Б має характерний неприємний запах 

В сильний антисептик

Г взаємодіє з натрієм

Відповідь: В

 

Вправа 3. Позначте, що є сировиною для добування фенолу.

А природний газ 

Б нафта 

В нафтопродукти 

Г кам’яне вугілля

Відповідь: Г

 

Вправа 4. Порівняйте хімічні властивості бензену та фенолу. Реакційну здатність бензену зумовлює бензенове кільце, а фенолу - і гідроксильна група, і бензенове кільце. На відміну від бензену, фенол – хімічно активна речовина – швидко й без каталізатора взаємодіє з галогенами, зокрема, реагує з водним розчином брому, легко окиснюється за звичайних умов киснем повітря, продукти часткового окиснення фенолу мають рожеве забарвлення.

 

Вправа 5. На розчин фенолу масою 100 г із масовою часткою речовини 0,47 подіяли розчином калій гідроксиду в надлишку. Обчисліть масу солі, що утворилася.

Відомо: m(розчину)=100 г; ω(C6H5–OH)=0,47

Знайти: m(C6H5–OК)-?

Розв'язування

m(C6H5–OH)=ω(C6H5–OH)m(розчину)=0,47100 г=47 г

Записуємо рівняння реакції:

    47 г                    х г

С6Н5–ОН + KOH → С6Н5–ОK + H2O

   94 г                    132 г   

М(C6H5–OH)=94 г/моль, маса 1 моль=94 г                

М(C6H5–OK)=132 г/моль, маса 1 моль=132 г

х=m(C6H5–OK)=47 г • 132 г : 94 г = 66 г

Відповідь: 66 г C6H5–OK

 

Вправа 6. До суміші фенолу з бензеном масою 50 г долили бромну воду в надлишку. Утворився білий осад масою 99,3 г. Обчисліть масові частки речовин у вихідній суміші.

Відомо: m(суміші)=50 г; m(C6H2Br3–OH)=99,3 г

Знайти: ω(C6H5–OH)-?, ω(Br2)-?

Розв'язування

З бромною водою реагує тільки фенол, тому записуємо рівняння реакції:

    х г                        99,3 г

C6H5–OH + 3Br2 → C6H2Br3–OH + 3HBr

   94 г                        331 г   

М(C6H5–OH)=94 г/моль, маса 1 моль=94 г                

М(C6H2Br3–OH)=331 г/моль, маса 1 моль=331 г

х=m(C6H5–OH)=99,3 г • 94 г : 331 г = 28,2 г

ω(C6H5–OH)=m(C6H5–OH):m(суміші)=28,2 г : 50 г=0,564, або 56,4%

ω6Н6)=100%-56,4%=43,6%

Відповідь: 56,4% C6H5–OH43,6% С6Н6

 

Вправа 7. Охарактеризуйте вплив фенолу на здоров’я людини та довкілля. Фенол дуже токсичний. Потрапляючи разом із газовими викидами в атмосферу і зі стічними водами у водойми, фенол забруднює довкілля, завдає серйозної шкоди рослинному і тваринному світу, здоров'ю людей. Він спричиняє порушення нервової системи, опіки шкіри, негативно впливає на шлунково-кишковий тракт, органи дихання.

 

Вправа 8. Перемалюйте кросворд у зошит і розв’яжіть його. У виділеному стовпці за вертикаллю прочитаєте назву науки про довкілля. ЕКОЛОГІЯ

За горизонталлю:

1. Перший представник гомологічного ряду спиртів. Метанол

2. Назва характеристичної групи спиртів. Гідроксильна

3. Тип реакції взаємодії етанолу з купрум (ІІ) оксидом. Окиснення

4. Назва реакції взаємодії органічних речовин з водою. Гідроліз

5. Хвороба, що виникає внаслідок тривалого вживання алкоголю. Алкоголізм

6. Назва реакції відщеплення води від спирту. Дегідратація

7. Спирт, солодкий на смак. Гліцерол

8. Загальна назва солей, утворених фенолом. Феноляти

Інші завдання дивись тут...

  • Тара
    Клас
    3 грудня 2020 12:44
  • Влад
    Дякую допомогли
    8 грудня 2023 10:36