Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Поясніть склад і будову молекул альдегідів. 

Склад молекул альдегідів розглядають як похідні алканів, у молекулах яких один атом Гідрогену біля першого атома Карбону заміщений на альдегідну групу. Винятком є перший представник цього класу — метаналь, у складі якого замість залишку алкану міститься атом Гідрогену. 

Подвійний зв’язок С=О поляризується, бо атом Оксигену як більш електронегативний відтягує на себе електронну густину зв’язку, унаслідок чого він набуває часткового негативного заряду δ, а на атомі Карбону концентрується частковий позитивний заряд δ+

       Oδ-

     //

R—Cδ+

     \ 

      H

Вправа 2. Охарактеризуйте характеристичну (функціональну) групу альдегідів та її вплив на фізичні властивості цих сполук. Атоми Оксигену альдегідної групи здатні утворювати водневі зв’язки з атомами Гідрогену молекул води, тому альдегіди більш розчинні у воді, ніж вуглеводні, але менше, ніж спирти.  

 

Вправа 3. Поясніть, як експериментально відрізнити альдегіди від інших органічних сполук. Напишіть рівняння реакцій.

За допомогою таких дослідів:

Дослід 1. Наллємо амоніачний розчин аргентум (І) оксиду об’ємом 1–1,5 мл у пробірку й додамо кілька крапель розчину етаналю та нагріємо пробірку із сумішшю в склянці з гарячою водою. Через деякий час на стінках пробірки спостерігатимемо осідання металічного срібла. Це якісна реакція на альдегіди, яка дістала назву  "срібного дзеркала":

СН3СHO + Ag2O -> СН3СОOН + 2Ag↓  (над -> напишіть t, NH3, H2O)

Дослід 2. Доллємо до свіжоодержаного блакитного осаду купрум (II) гідроксиду розчин етаналю об’ємом 1–1,5 мл і нагріємо пробірку із сумішшю: 

СН3СHO + 2Cu(OH)2 -> СН3СОOН+ H2O + 2CuOH↓ (над -> напишіть t°)

Випадає жовтий осад купрум (І) гідроксиду. Ця сполука нестійка, вона одразу ж перетворюється на червоно-коричневий осад купрум (І) оксиду й воду: 

СН3СHO + 2Cu(OН)2 -> СН3COOH + Cu2O↓ + 2Н2O

Це якісна реакція на альдегіди

             

Вправа 4. Складіть рівняння реакцій за схемами:

а) СН3СHO + Ag2-> СН3СОOН + 2Ag↓ (над -> напишіть t, NH3, H2O);

б) СН3СHO + 2Сu(OH)2 -> СН3СОOН+ H2O + 2CuOH↓ (над -> напишіть t°);

в) СН3СHO + Н2 -> C2H5ОН (над -> напишіть Ni, t°);

г) С2Н5СHO + 4O2 -> 3CO2 + 3H2O

 

Вправа 6. Під час нагрівання етаналю з купрум (ІІ) гідроксидом випав червоно-коричневий осад масою 1,44 г. Обчисліть масу етаналю, що вступив у реакцію.

Відомо: m(Cu2O)=1,44 г

Знайти: m(CH3CHO)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

   х г                                          1,44 г

СН3СHO + 2Cu(OН)2 -> СН3COOH + Cu2O↓ + 2Н2O

   44 г                                          144 г  

М(CH3CНО)=44 г/моль, маса 1 моль=44 г 

М(Сu2O)=144 г/моль, маса 1 моль=144 г                

х=m(СН3СHO)=1,44 г • 44 г : 288 г=0,44 г

Відповідь: 0,44 г СН3–СHO

 

Вправа 7. Обчисліть, який об’єм метаналю (н.у.) і масу води потрібно взяти, щоб приготувати розчин формаліну масою 200 г із масовою часткою метаналю 0,4.

Відомо: m(розчину)=200 г; ω(H–CHO)=0,4

Знайти: V(H–CHO)-?, m(H2O)-?

Розв'язування

1. m(HCHO)=ω(HCHO)m(розчину)=0,4200 г=80 г

2. m(H2O)=m(розчину)-m(H–CHO)=200 г - 80 г = 120 г

3. М(HCHO)=30 г/моль

v(HCHO)=m(HCHO):M(H–CHO)=80 г : 30 г/моль=2,67 моль

V(HCHO)=v(HCHO)VM=2,67 моль  22,4 г/л=59,8 л

Відповідь: 59,8 л метаналю і 120 г води

 

Вправа 8. Органічна речовина масою 7,2 г повністю згоріла в атмосфері кисню. Утворився карбон (ІV) оксид об’ємом 8,96 л (н. у.) і вода масою 7,2 г. Густина пари речовини за етеном становить 2,57. Обчисліть і виведіть молекулярну формулу речовини.

Відомо: m(CxHyOz)=7,2 г, V(СO2)=8,96 л, m(H2O)=7,2 г, DC2H4(CxHyOz)=2,57

Знайти: формула СхНуOz -?

Розв'язування

1. v(CO2)=V(CO2):VM=8,96 л : 22,4 л/моль=0,4 моль

М(СО2)=44 г/моль

m(CO2)=v(CO2)M(CO2)=0,4 моль  44 г/моль=17,6 г

2. Визначаємо масу атомів Карбону в карбон (IV) оксиді масою 17,6 г:

У 44 г СО2 - 12 г С, тоді

у 17,6 г моль СО2 - х г С

х=m(C)=17,6 г12 г : 44 г = 4,8 г

3. Визначаємо масу атомів Гідрогену у воді масою 7,2 г:

M(H2O)=18 г/моль

У 18 г Н2О - 2 г Н, тоді

у 7,2 г Н2О - х г Н

х=m(Н)=7,2 г • 2 г : 18 г=0,8 г

4. Знаходимо масу атомів Оксигену:

m(O)=m(CxHyOz)-m(C)-m(O)=7,2 г - 4,8 г - 0,8 г=1,6 г

5. Знаходимо співвідношення атомів Карбону, Гідрогену та Оксигену:

х:у:z=m(C)/M(C):m(H)/M(H):m(O)/M(O)=4,8/12:0,8/1:1,6/16=0,4:0,8:0,1=

=4:8:1, отже, найпростіша формула С4Н8O

6. Знаходимо істинну формулу:

M(C4H8O)=4Ar(C)+8Ar(H)+Ar(O)=412+81+16=72

M(CxHyOz)=DC2H4(CxHyOz)M(C2H4)=2,5728=72

Найпростіша формула є істинною.

Відповідь: формула сполуки — С4H8O

Інші завдання дивись тут...