Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Поясніть, за якими ознаками класифікують карбонові кислоти. За кількістю карбоксильних груп  (одноосновні і багатоосновні) та за будовою вуглеводневого залишка (насиченого складу: алканові та ненасиченого складу: алкенові, алкінові, ароматичні)

 

Вправа 2. Охарактеризуйте склад і будову насичених одноосновних карбонових кислот. Склад молекул одноосновних карбонових кислот розглядають як похідні алканів, у молекулах яких один атом Гідрогену біля першого атома Карбону заміщений на карбоксильну групу (—CООН)

 

Вправа 3. Дайте назви структурним ізомерам насичених одноосновних карбонових кислот за систематичною номенклатурою:

а) 3-метилпентанова кислота

          3       2      1

СН3СНСН2—СOOН

     4|

      СН2

     5|

      СН3

б) 2,3,4-триметилгексанова кислота

             4       3     2      1

СН3СНСНСН—СOOН

     5|     |    |

      СН2  СH3 CH3

     6|

      СН3

в) 2-етил,2-метилпентанова кислота

          5       

      СH3        

       4|

        СH2      

       3|        

          СH2

         2|    1

СН2ССOOН

|      |

СН3  СH3

г) 2-етилпентанова кислота

                             С2H5

5         4         3      2|     1

СН3СН2СН2СНСOOН

ґ) 2,3,3-триметилпентанова кислота

          СH3

  4        3|    2      1

 СН2ССНСOOН

5|      |  |

СН3  СHСН3

Вправа 4. Порівняйте хімічні властивості сульфатної та етанової кислот, використовуючи конкретні приклади. Подібність властивостей етанової і сульфатної кислот проявляється під час дії на індикатори, взаємодії з металами, основними оксидами, лугами, солями. Відмінність — у реакції взаємодії зі спиртами, що пояснюється наявністю карбоксильної групи в молекулах етанової кислоти.

ПОДІБНІ ВЛАСТИВОСТІ:

1. Дія на індикатори: змінюють забарвлення лакмусу та метилового оранжевого на червоний, а отже, дисоціюють на йони: 

СН3СООН  -> СН3СОО + Н+

Н2SO4 -> 2H+ + SO42-

2. Взаємодія з металами:

2СН3СООН + Сa -> (СН3СОО)2Ca + H2

H2SO4 + Ca = CaSO4+ H2

3. Взаємодія з основними оксидами:

2СН3СООН + MgO -> (СН3СОО)2Mg + H2O

H2SO4 + MgO = MgSO4+ H2O

4. Взаємодія з лугами:

СН3СООН + NaOH -> СН3СООNa + H2O

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O

5. Взаємодія із солями-карбонатами:

2СН3СООН + Na2СO3 -> 2СН3СООNa + CO2↑ + H2O;

H2SO4 + Na2СO3 = Na2SO4 + CO2↑ + H2O

ВІДМІННІСТЬ:

1. СН3–СООН + НО–С2Н5 -> СН3–СОО–С2Н5 + Н2О

 

Вправа 5. Складіть структурні формули кислот за їхніми назвами: 

а) 2,2-диметилбутанова кислота;

              СН3     

             |      

СН3СН2—С—СOOН

             |

             СН3

б) 2-метил-3-хлоропентанова кислота;

СН3СН2—СН—СН—СOOН

             |    |

             Сl   CН3

в) 2-етил-3-метилпентанова кислота.

СН3СН2—СН—СН—СOOН

             |    |

             СH3 C2Н5

Вправа 6. Складіть рівняння реакцій між речовинами:

а) С2Н5–СООН + Mg -> (С2Н5–СОО)2Mg + H2

б) С3Н7–СООН + KOH -> С3Н7–СООK + H2O

в) С2Н5–СООН + K2CO3 -> С2Н5–СООK + CO2 + H2O

г) СН3–СООН + OH–C2H5 -> СН3–СОО–С2Н5 + Н2О

ґ) СН3–СНО + Ag2O -> СН3–СOОH + 2Ag 

д) СН3–СНО + 2Сu(OH)2 -> СН3–СOОH + Сu2O + 2H2O

е) СН3–СН2–ОН + 3О2 -> 2CO2 + 3H2O 

є) 2С3Н7–СНО + 11О2 -> 8CO2 + 8H2O

 

Вправа 7. Дано речовини: етанол, натрій гідроксид, калій карбонат, кальцій оксид, купрум (ІІ) гідроксид, водень. Установіть, з якими з них реагуватимуть етанова й сульфатна кислоти. Напишіть молекулярні та, де можливо, йонні рівняння хімічних реакцій.

1. СН3–СООН + НО–С2Н5 -> СН3–СОО–С2Н5 + Н2О

2. СН3СООН + NaOH -> СН3СООNa + H2O;

   СН3СООН + Na+ + OH -> СН3–CОО + Na+ + H2O

   СН3СООН + OH -> СН3–CОО + H2O

   H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O

   2H2+ + SO42- + 2Na+ + 2OH- = 2Na+ + SO42- + 2H2O

   2H2+ + 2OH- = 2H2O

   H2+ + OH- = H2O

3. 2СН3СООН + K2СO3 -> 2СН3СООK + CO2↑ + H2O;

   2СН3СООН + 2K+ + CO32– -> 2СН3СОО + 2K+ + CO2↑ + H2O

   2СН3СООН + CO32– -> 2СН3СОО + CO2↑ + H2O

   H2SO4 + K2СO3 = K2SO4 + CO2↑ + H2O;

   2H+ + SO42– + 2K+ + CO32– = 2K+ + SO42– + CO2↑ + H2O

   2H+ + CO32– = CO2↑ + H2O

4. 2СН3СООН + CaO -> (СН3СОО)2Ca + H2O

   H2SO4 + CaO = CaSO4 + H2O

5. 2СН3СООН + Cu(OH)2 -> (СН3СОО)2Cu + 2H2O

   H2SO4 + Cu(OH)2 = CuSO4 + 2H2O

 

Вправа 9. Обчисліть масу етанової кислоти, що прореагувала з магнієм, якщо виділився водень об’ємом 33,6 л (н.у.).

Відомо: V(H2)=33,6 л

Знайти: m(CH3COOH)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

  х г                                       33,6 л

2СН3СООН + Mg → (СН3СОО)2Mg + H2

  120 г                                     22,4 л  

М(CH3COOН)=60 г/моль, маса 1 моль=60 г, а маса 2 моль=120 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л  

х=m(СН3СOOH)=33,6 л • 120 г : 22,4 л=180 г

Відповідь: 180 г

 

Вправа 10. Етанову кислоту кількістю речовини 0,3 моль повністю нейтралізували розчином натрій гідроксиду. Обчисліть масу утвореної солі. Назвіть її.

Відомо: v(CH3COOH)=0,3 моль

Знайти: m(CH3COONa)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

  0,3 моль                   х г

СН3СООН + NaOH → СН3СООNa + H2O

  1 моль                     82 г  

М(CH3COONa)=82 г/моль, маса 1 моль=82 г          

х=m(СН3СOONa)=0,3 моль • 82 г : 1 моль=24,6 г

Відповідь: 24,6 г, натрій етаноат

 

Вправа 11. У побуті розчин етанової кислоти з масовою часткою 9% застосовують як смаковий засіб і консервант. Обчисліть, яку масу розчину з масовою часткою кислоти 85% треба взяти, щоб отримати оцет масою 8 кг.

Відомо: w1(СH3COOH)=9%, w2(СH3COOH)=85%, m1(розчину)=8 кг

Знайти: m2(розчину)-?

Розв'язування

m1(СH3COOH)=(w1(СH3COOH)•m1(розчину)):100%=9%8 кг:100%=0,72 кг

m2(розчину)=(m1(СH3COOH):w2(СH3COOH))100%=(0,72 кг : 85%)100%=

=0,84705 кг, або 847,05 г

Відповідь: 847,05 г

Інші завдання дивись тут...