Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Класифікуйте органічні речовини на класи за їхніми молекулярними формулами: С4Н8, СН32, С3Н7СНО, С2Н5СООН, С5Н11ОН, С4Н9СНО, С2Н2, С3Н7ОН, С6Н14, С3Н5(ОН)3, С2Н52, (СН3)2NH, СН3СООН, С3Н72, С4Н9СООН, С6Н13СНО. Назвіть ці речовини.

Вуглеводні: С4Н8 - бутен, С2Н2 - етин, С6Н14 - гексан

Аміни: СН32 - метанамін, С2Н52 - етанамін, (СН3)2NH - метилметанамін, С3Н72 - пропанамін

Альдегіди: С3Н7СНО - бутаналь, С4Н9СНО - пентаналь, С6Н13СНО - гептаналь

Карбонові кислоти: С2Н5СООН - пропанова кислота, СН3СООН - етанова кислота, С4Н9СООН - пентанова кислота

Спирти: С5Н11ОН - пентанол, С3Н7ОН - пропанол, С3Н5(ОН)3 - гліцерол

 

Вправа 2 Назвіть речовини за їхніми структурними формулами:

а) СН3—СН2СН3

     пропан

б) СН3—СН—СН3

          |       

          Сl

   2-хлоропропан

в) СН3—СН—СН—СН3

          |     | 

          Br   СН3

   2-бромо-3-метилбутан

г) СН3—С=СН—СН3

          |

          C2H5

   3-метилпент-2-ен

ґ) СН2=С—СН—СН3

         |   | 

         СH3Br

   3-бромо-2-метилбут-1-ен

д) СНС—СН—СН2—СН3

             |

             СН3

      3-метилпент-1-ин

е) СН3С=С—СН3

          |   | 

          СH3СH3

      2,3-диметилбут-2-ен

Вправа 3 Складіть структурні формули органічних речовин за їхніми назвами:

а) 2,2-диметилпропан

       СН3              

      |

СН3—С—СН3

       |       

       СН3

2,2-диметилпропан

б) 3-етилпент-2-ен

СН3СН=С—СН2СН3

           |

           С2Н5

в) 1,1,2-трибромопропан

    Br Br  H

    |   |   |

H—С—С—СН

    |   |   |     

    Br  H  H

г) гексахлоробензен

ґ) 3-метилбут-1-ин

СHС—СН—СН3

         |

         СН3

д) пентан-2-ол

СН3СН2—СН2—СН2СH2OH

е) пропан-1,2,3-триол

СН2—СН—СН2

|     |     |

OH  OH   OH

є) етаналь

         O     

       //      

СН3С

       \

        H

ж) 2-метилбутан-2-амін

      NH2

      |

СН3С—СН2СН3

      |

      СН3

з) пентанова кислота

СН3СН2—СН2—СН2COOH

и) етилпропаноат

          O     

        //

С2Н5С

        \

         O—С2Н5

Вправа 4 Складіть рівняння реакцій за схемою:

СН→ С2Н→ С2Н→ С2Н5ОН → СН3СНО → СН3СООН → СН3СООС2Н5

Назвіть продукти реакцій.

2СH4 -> C2H2 + 3H2↑ - етин і водень

С2H2 + H2 -> C2H4  (t0, кат.)  етен

С2H4 + H2O -> C2H5OH - етанол

С2H5OH + CuO -> CH3CНO + Cu + H2O   метаналь, мідь і вода

CH3CHO + [O] -> CH3COOH - етанова кислота

CH3COOH + C2H5OH → Н2О + CH3COOC2H5  етилетаноат

 

Вправа 5 Напишіть рівняння реакцій і назвіть продукти реакцій: 

а) окиснення глюкози

СН2ОН—(СНОН)4—СОН + Ag2O -> СН2ОН—(СНОН)4—СOОН + 2Ag↓

                                                          глюконова кислота і срібло

або

СН2ОН—(СНОН)4—СОН + 2Cu(OH)2 ->

-> СН2ОН—(СНОН)4—СOОН + Cu2O + 2H2O

         глюконова кислота, купрум (II) оксид  і вода

б) відновлення глюкози

СН2ОН—(СНОН)4—СОН + Н2 -> СН2ОН—(СНОН)4—СН2ОН

                                                  сорбіт

в) взаємодії метанаміну з хлоридною кислотою

СН3–NH2 + НСl -> [CH3–NH3]+Cl

                        метанамоній хлорид

г) взаємодії феніламіну з бромом

С6Н5–NH2 + 3Br2 -> C6H2Br3–NH2 + 3НBr 

                         2,4,6-трибромоанілін і бромоводень

ґ) горіння метанаміну

4СН3–NH2 + 9О2 -> 4СО2 + 10Н2О + 2N2 

                           вуглекислий газ, вода і азот

 

Вправа 6 Складіть рівняння реакцій за схемою:

етен → етин → бензен → циклогексан → бензен →

→ 1,2,3,4,5,6-гексахлороциклогексан.

С2H4 -> С2H2 + H2

3C2H2 -> C6H6

C6H6 + 3Cl2 -> C6H6Cl6  (t0, p, кат. Ni)

Інші завдання дивись тут...