Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Завдання 1. Сформулюйте відомі вам положення теорії хімічної будови.

- атоми в молекулах органічних речовин сполучені між собою хімічними зв’язками в чітко визначеній послідовності відповідно до їх валентності;

- атоми або групи атомів у молекулах взаємно впливають одне на одного безпосередньо або за допомогою інших атомів;

- знаючи властивості органічних речовин, можна встановити їх хімічну будову та, навпаки, за будовою речовин можна зробити висновки про її властивості;

- властивості речовин залежать від якісного та кількісного складу, а також від хімічної будови молекул. 

 

Завдання 2. Яку формулу називають структурною? Структурна формула — це формула речовини, що відображає послідовність сполучення атомів у молекулі. Її записують з дотриманням валентності хімічних елементів. Що вона відображає? Послідовність сполучення атомів у молекулі, але не передає розташування атомів у просторі.

 

Завдання 3. Поясніть явище ізомерії, наведіть приклади ізомерів. Це явище існування речовин з однаковими хімічним складом, молекулярною формулою та відносною молекулярною масою, але різних за будовою. Наприклад, 

СН3СН2СН2СН3

 

 

СН3СНСН3

        |

       СH3

бутан ізобутан

 

 

Застосовуємо

Вправа 1. Структурні формули скількох речовин зображено? Трьох речовин.

C6H14, C7H16, C5H12

 

Вправа 2. Знайдіть і виправте у записі структурної формули місця, де допущена невідповідність валентності окремих атомів.

            СН3    
            |    
H3C CH СH2 СH СН3
    |            
    CH3            

Вправа 3. Висловте судження про значення теорії будови органічних сполук. Теорія будови органічних сполук пояснила склад і властивості органічних речовин, упорядковувала множину відомих фактів, дозволяє прогнозувати відкриття чи створення нових сполук.

 

Вправа 4. Зробіть висновки про багатоманітність органічних сполук на основі теорії їхньої будови.  Різноманітність органічних сполук пояснюється  здатністю атомів Карбону багаторазово сполучатися не лише з атомами інших елементів, а й між собою простим ковалентним зв'язком (С-С), або кратними зв'язками (подвійним С=С, потрійним С≡С), утворюючи карбонові ланцюги (ациклічної (прямої, розгалуженої) та циклічної (замкненої) будови) різної довжини, а також існуванням ізомерів - сполук з однаковим кількісним і якісним складом, але різною будовою молекул. 

Інші завдання дивись тут...