Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Завдання 1 Дайте визначення характеристичної групи.

Характеристична (функціональна) група — група атомів у молекулах сполук даного класу, яка зумовлює їхні характерні хімічні властивості

 

Завдання 2 Наведіть приклади:

а) вуглеводнів; метан СH4, eтан C2H6, пропан C3H8

б) оксигеновмісних сполук; метанол CH3OH, етанол C2H5OH, етанова кислота CH3COOH

в) нітрогеновмісних сполук; етанамін C2H5—NH2, бензенамін (анілін) C6H5—NH2, нітробензен C6H5—NO2

г) органічних сполук із простими, подвійними, потрійними карбон-карбоновими зв’язками. Етан СН3СН3, етен СН2=СН2, етин СНΞСН.

 

Завдання 3* Про які типи гібридизації атомних орбіталей ви дізнались?

Розрізняють sp3-, sp2- та sp- гібридизації.

 

Застосовуємо

Вправа 1. Укажіть органічну сполуку, що має функціональну групу —ОН.

А бутан

Б натрій гідроксид

В етанол

Г метан

 

Вправа 2. Установіть відповідність між формулою та класом органічних сполук. 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-Д

Клас органічних сполук 

Формула

1 алкани

2 алкени

3 алкіни

4 спирти

А СНΞССН2СН3

Б СН3СН2СН2СН3

В СН3СООН

Г СН2=СНСН2СН3

Д СН3СН2СН2ОН

Вправа 3. Установіть відповідність між формулами речовин та класами органічних сполук, до яких вони належать. 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б

Речовина Клас органічних сполук

NН2СНСOOН

2 СН3СН2СН2

3 СН3СН2СН2СOOН

4 СНΞССН3

А спирти

Б алкіни

В амінокислоти

Г карбонові кислоти

Д аміни

Вправа 4. Виведіть формулу вуглеводню, масова частка Гідрогену в якому становить 20%, а відносна густина за метаном дорівнює 1,875.

Відомо: ω(Н)=20%, або 0,2, DСН4xНy)=1,875

Знайти: СxНy—? 

Розв’язання: 

1. З формули обчислення відносної густини DCH4(CxHy)=Mr(CxHy)/Mr(CH4) знаходимо відносну молекулярну масу вуглеводню:

Mr(CxHy)=DCH4(CxHy)Mr(CH4)=1,87516=30

2. З формули обчислення масової частки Гідрогену ω(H)=y•Ar(H)/Mr(CxHy) знаходимо число атомів Гідрогену:

y=(ω(H)•Mr(CxHy)):Ar(H)=0,2•30:1=6

3. Знаходимо масову частку Карбону у складі вуглеводню.

ω(С)=1-ω(Н)=1-0,2=0,8

4. З формули обчислення масової частки Карбону ω(С)=х•Ar(С)/Mr(CxHy) знаходимо число атомів Карбону:

х=(ω(С)•Mr(CxHy)):Ar(С)=0,8•30:12=2

Отже, формула вуглеводню С2Н6

Відповідь: С2Н6

 

Вправа 5. Виведіть формулу вуглеводню, масова частка Карбону в якому становить 90% а

відносна густина за воднем дорівнює 20.

Відомо: ω(C)=90%, або 0,9, DН2xНy)=20

Знайти: СxНy—? 

Розв’язання: 

1. З формули обчислення відносної густини DH2(CxHy)=Mr(CxHy)/Mr(H2) знаходимо відносну молекулярну масу вуглеводню:

Mr(CxHy)=DH2(CxHy)Mr(H2)=202=40

2. З формули обчислення масової частки Карбону ω(C)=x•Ar(C)/Mr(CxHy) знаходимо число атомів Карбону:

x=(ω(C)•Mr(CxHy)):Ar(C)=0,9•40:12=3

3. Знаходимо масову частку Гідрогену у складі вуглеводню.

ω(Н)=1-ω(С)=1-0,9=0,1

4. З формули обчислення масової частки Гідрогену ω(Н)=y•Ar(Н)/Mr(CxHy) знаходимо число атомів Гідрогену:

у=(ω(Н)•Mr(CxHy)):Ar(Н)=0,1•40:1=4

Отже, формула вуглеводню С3Н4

Відповідь: С3Н4

 

Вправа 6. Вуглеводень має однакову відносну молекулярну масу з вуглекислим газом і містить 81,82 % Карбону. Виведіть формулу вуглеводню.

Відомо: ω(С)=81,82%, або 0,8182, МrxНy)=Mr(CO2)=44

Знайти: СxНy—? 

Розв’язання:

1. З формули обчислення масової частки Карбону ω(С)=х•Ar(С)/Mr(CxHy) знаходимо число атомів Карбону:

х=(ω(С)•Mr(CxHy)):Ar(С)=0,8182•44:12=3

2. Знаходимо масову частку Гідрогену у складі вуглеводню.

ω(Н)=1-ω(С)=1-0,8182=0,1818

3. З формули обчислення масової частки Гідрогену ω(Н)=y•Ar(Н)/Mr(CxHy) знаходимо число атомів Гідрогену:

y=(ω(H)•Mr(CxHy)):Ar(H)=0,1818•44:1=8

Отже, формула вуглеводню С3Н8

Відповідь: С3Н8

 

Вправа 7. Виведіть формулу вуглеводню, масова частка Гідрогену в якому дорівнює 14,285%, а густина його за азотом становить 2.

Відомо: ω(Н)=14,285%, або 0,14285, DN2xНy)=2

Знайти: СxНy—? 

Розв’язання: 

1. З формули обчислення відносної густини DN2(CxHy)=Mr(CxHy)/Mr(N2) знаходимо відносну молекулярну масу вуглеводню:

Mr(CxHy)=DN2(CxHy)Mr(N2)=228=56

2. З формули обчислення масової частки Гідрогену ω(H)=y•Ar(H)/Mr(CxHy) знаходимо число атомів Гідрогену:

y=(ω(H)•Mr(CxHy)):Ar(H)=0,14285•56:1=8

3. Знаходимо масову частку Карбону у складі вуглеводню.

ω(С)=1-ω(Н)=1-0,14285=0,85715

4. З формули обчислення масової частки Карбону ω(С)=х•Ar(С)/Mr(CxHy) знаходимо число атомів Карбону:

х=(ω(С)•Mr(CxHy)):Ar(С)=0,85715•56:12=4

Отже, формула вуглеводню С4Н8

Відповідь: С4Н8

 

Вправа 8. Укажіть рядки, утворені формулами органічних сполук з однаковою масовою часткою Карбону.

А С3Н6, С6Н6

Б С4Н8, С2Н4

В С5Н10, С3Н6О

Г С2Н2, СН5N

Відповідь: Б

 

Вправа 9. Укажіть правильні твердження.

А Етен — ациклічний вуглеводень з одним подвійним зв’язком

Б Пропан — ізомер метану

В Етан — гомолог метану

Г Етанова кислота — нітрогеновмісна органічна сполука

Відповідь: А, В

Інші завдання дивись тут...