Інші завдання дивись тут...

Завдання 1.

Установіть відповідність між органічною речовиною і класом сполук.

Речовина 

Клас сполук

1 пропілметаноат 

2 етаналь 

3 бутан-2-ол 

4 пропен 

 

А алкени

Б альдегіди

В естери

Г алкіни

Д спирти

Відповідь: 1-В, 2-Б, 3-Д, 4-А

 

Завдання 2.

Укажіть рядок, у якому зазначені назви речовин, обидві з яких вступають у реакцію «срібного дзеркала». 

А метан, глюкоза

Б метаналь, етанол

В етаналь, глюкоза

Г метилетаноат, сахароза

Відповідь: В

 

Завдання 3.

Укажіть нерозчинні у воді речовини: гліцерол, етанол, стеаринова кислота, целюлоза, етанова кислота.

Відповідь: стеаринова кислота, целюлоза

 

Завдання 4.

Взаємодію карбонових кислот зі спиртами називають реакцією…

А гідратації

Б гідролізу

В естерифікації

Г ізомеризації

Відповідь: В 

 

Завдання 5.

Укажіть речовину, між молекулами якої відсутній водневий зв’язок.

А етанол

Б метанова кислота

В вода

Г етаналь

Відповідь: Б 

 

Завдання 6.

Характеристичною групою яких органічних сполук є гідроксильна група?

А спиртів і алканів

Б фенолів і спиртів

В естерів і вуглеводів

Г альдегідів і карбонових кислот

Відповідь: Б 

 

Завдання 7.

Укажіть рядок, у якому зазначені назви речовин, обидві з яких вступають у реакцію гідролізу.

А крохмаль, сахароза

Б метилпропаноат, метаналь

В етанова кислота, целюлоза

Г гліцерол, пропен

Відповідь: А 

 

Завдання 8.

Назвіть речовини за систематичною номенклатурою, укажіть серед них ізомери.

а) пропанова кислота

б) 2-метил-бутаналь

в) пентан-2-ол 

г) гліцерол

д) 3-метилбутаналь

Відповідь: ізомери б, в, д  

 

Завдання 9.

Заповніть колонки таблиці відповідними формулами, скориставшись переліком речовин: 2-метилпропан-1-ол; 2-метилпропаналь; метилметаноат; метанова кислота; бутаналь; гліцерол; глюкоза; стеаринова кислота; сахароза; крохмаль; целюлоза; олеїнова кислота; 3,4-диметилпентан-2-ол.

Клас сполук Формули речовин
Спирти

 CH3CH―CH2―OH (2-метилпропан-1-ол)

       |

       СН3

С3H8O3  (гліцерол)

CH3CH―CHСH3 (3,4-диметилпентан-2-ол)

      |    |     |

      СН3 СНОН

Альдегіди CH3CH―COH (2-метилпропаналь)

      |

      СН3

C3H7COH (бутаналь)

Кислоти

HCOOH (метанова кислота)

C17H35СООН (стеаринова кислота)

C17H33СООН (олеїнова кислота)

Природні полімери (―C6H10O5―)n (крохмаль, целюлоза)
Вуглеводи

C6H12O6 (глюкоза)

C12H22O11 (сахароза)

Естери HCOO―3 (метилметаноат)

Завдання 10.

Скільки речовин відповідає молекулярній формулі С5Н11ОН? Складіть їх структурні формули і назвіть за систематичною номенклатурою.

структурна формула  назва

     Н   Н   Н  Н  Н 

    |   |   |   |

НC―CC―C―C―OH

    |   |   |   |

    Н  Н  Н  Н  Н

 пентанол

Завдання 11.

Складіть формули можливих ізомерів, що мають молекулярну формулу С6Н12О2. Назвіть речовини за систематичною номенклатурою.

дльдж

Ізомери Назва ізомерів

H3С―CH2―CH―СН2―СОOH

                  |

                  СН3

2-метилпентанова кислота

H3С―CH2―CH―СН2―СОOH

             |

             СН3

3-метилпентанова кислота

H3С―CH2―CH―СН2―СОOH

      |

      СН3

4-метилпентанова кислота

H3С―CH―CH―СОOH

      |    |

      СН3 СН3

2,3-диметилбутанова кислота

               СН3      

                |

H3С―CH2―СН2―СОOH

            |

            СН3

2,2-диметилбутанова кислота

       СН3      

      |

H3С―CН2―С―СОOH

      |

      СН3

3,3-диметилбутанова кислота

Завдання 12.

Жири — це…

А алкани

Б альдегіди

В естери

Г спирти

Відповідь: В  

 

Завдання 13.

Які з назв складені не за систематичною номенклатурою:

а) триметилпропанова кислота;  3-метилпропанова кислота

б) триметилпропан-3-ол;   3-метилпропан-3-ол

в) 2,3,3,4-тетраметилгексаналь?

Знайдіть і виправте помилки.

Відповідь: а),б) 

 

Завдання 14.

Глюкоза виявляє хімічні властивості, характерні для…

А альдегідів і кислот

В насичених і ароматичних вуглеводнів

В альдегідів і насичених одноатомних спиртів

Г альдегідів і насичених багатоатомних спиртів

Відповідь: Г

 

Завдання 15.

Речовиною А в ланцюжку перетворень: сахароза → А → етанол буде…

А крохмаль

Б глюкоза

В етанова кислота

Г етаналь

Відповідь: Б

 

Завдання 16.

Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна із метану добути етилетаноат.

І спосіб

2CH4 -> C2H2 + 3H2

C2H2 + H2 -> C2H4

C2H4 + H2O -> C2H5OH

C2H5OH + CH3CHO -> CH3―COO―CH2―CH3

ІІ спосіб

2CH4 -> C2H2 + 3H2

C2H2 + H2O -> CH3CHO (кат.Hg)

CH3CHO + C2H5OH -> CH3―COO―CH2―CH3

 

Завдання 17.

Складіть рівняння хімічних реакцій за схемою:

Етен → етанол → етаналь → етанова кислота → метилетаноат → етанова кислота → натрій етаноат.

С2H4 + H2O -> C2H5OH

C2H5OH -> CH3CHO

CH3CHO + Ag2O -> CH3COOH + 2Ag

CH3COOH + CH3OH -> CH3-COO-CH3 + H2O

CH3-COO-CH3 + H2O -> CH3COOH + C2H5OH

2СH3COOH + 2Na -> 2CH3COONa + H2

 

Завдання 18.

Обчисліть кількість речовини органічного продукту реакції бутанолу масою 29,6 г з бромоводнем.

Відомо: m(C4H9OH)=29,6 г   Знайти: у(C4H9Br)-?

Розв'язування

І спосіб

M(C4H9OH)=74 г/моль

у(C4H9ОН)=m(C4H9OH):М(C4H9OH)=29,6 г:74 г/моль=0,4 моль

С4H9OH + HBr -> C4H9Br + H2O

За рівнянням у(C4H9ОН):у(C4H9Br)=1:1, кількості речовини однакові, тому

у(C4H9Br)=у(C4H9OH)=0,4 моль

ІІ спосіб

29,6 г               х моль

С4H9OH + HBr -> C4H9Br + H2O

74 г                 1 моль

M(C4H9OH)=74 г/моль, маса 1 моль=74 г

х = 29,6 г  1 моль : 74 г=0,4 моль

Відповідь: 0,4 моль

 

Завдання 19.

Унаслідок взаємодії насиченого одноатомного спирту масою 180 г з достатньою кількістю гідроген хлориду утворилась вода масою 54 г. Який спирт було взято для реакції?

Відомо: m(R-OH)=180 г, m(H2О)=54 г   

Знайти: формулу R-OH-?

Розв'язування

І спосіб

M(Н2О)=18 г/моль

у(Н2О)=m(Н2О):М2О)=54 г:18 г/моль=3 моль

R-OH + HCl -> R-Cl + H2O

За рівнянням у(R-OH):у(H2O)=1:1, кількості речовини однакові, тому

у(R-OH)=у(H2O)=3 моль

M(R-OH)=m(R-OH):y(R-OH)=180 г:3 моль=60 г/моль, Mr(R-OH)=60

Загальна формула насичених спиртів: СnH2n+1OH

MrnH2n+1OH)=12n+1(2n+1)+16+1=14n+18

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

14n+18=60

14n=60-18

14n=42

n=42:14

n=3, отже, формула C3H7OH - пропанол

ІІ спосіб

180 г                    54 г

R-OH + HCl -> R-Cl + H2O

х г                       18 г

M(H2O)=18 г/моль, маса 1 моль=18 г

х = 180 г  18 г : 54 г=60 г, M(R-OH)=60 г/моль, Mr(R-OH)=60

Загальна формула насичених спиртів: СnH2n+1OH

MrnH2n+1OH)=12n+1(2n+1)+16+1=14n+18

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

14n+18=60

14n=60-18

14n=42

n=42:14

n=3, отже, формула C3H7OH - пропанол

Відповідь: C3H7OH - пропанол.

 

Завдання 20.

Взаємодією етанолу з етановою кислотою масою 45 г добули естер масою 61,6 г. Обчисліть масу неактивних домішок у складі етанової кислоти.

Відомо: m(CH3-СОO-C2H5)=61,6 г, m(всього СH3COOH)=45 г   

Знайти: m(домішку)-?

Розв'язування

І спосіб

M(CH3-СOO-C2H5)=88 г/моль

у(CH3-СOO-C2H5)=m(CH3-СOO-C2H5):М(CH3-СOO-C2H5)=

=61,6 г:88 г/моль=0,7 моль

C2H5OH + CH3COOH -> CH3-COO-C2H5 + H2O

За рівнянням у(C2H5OH):у(CH3-COO-C2H5)=1:1, кількості речовини однакові, тому

у(CH3COOH)=у(CH3-COO-C2H5)=0,7 моль

M(CH3СOOH)=60 г/моль

m(CH3COOH)=y(CH3COOH)M(CH3COOH)=0,7 моль  60 г/моль=42 г

m(домішків)=m(всього CH3COOH)-m(СН3СООН)=45 г - 42 г = 3 г

ІІ спосіб

                 х г              61,6 г

C2H5OH + CH3COOH -> CH3-COO-C2H5 + H2O

                 60 г             88 г

M(CH3СOOH)=60 г/моль, маса 1 моль=60 г

M(CH3-СOO-C2H5)=88 г/моль, маса 1 моль=88 г

х = 61,6 г  60 г : 88 г=42 г

m(домішків)=m(всього CH3COOH)-m(СН3СООН)=45 г - 42 г = 3 г

Відповідь: 3 г неактивних домішків СH3COOH

 

Завдання 21.

Якою стала масова частка етанової кислоти в розчині масою 160 г з масовою часткою розчиненої речовини 25% після розбавляння його водою об’ємом 40 мл.

Відомо: m1(розчину)=160 г, ω1(CH3COOH)=25%, V(H2O)=40 мл

Знайти: ω2(CH3COOH)-?

Розв'язування

m(CH3COOH)=(ω1(CH3COOH)m1(розчину)):100%=(25%160 г):100%=40 г

m(H2O)=ρ(H2O)V(H2O)=1 г/мл40 мл=40 г

m2(розчину)=m1(розчину)+m2О)=160 г + 40 г=200 г

ω2(CH3COOH)=m(CH3COOH)/m2(розчину)=40 г : 200 г=0,2, або 20%

Відповідь: 20%

 

Завдання 22.

Насичена одноосновна кислота масою 9,2 г прореагувала з магнієм масою 2,4 г. Виведіть формулу кислоти.

Відомо: m(R-СОOH)=9,2 г, m(Mg)=2,4 г   

Знайти: формулу R-COOH-?

Розв'язування

І спосіб

M(Mg)=24 г/моль

у(Mg)=m(Mg):М(Mg)=2,4 г:24 г/моль=0,1 моль

2R-COOH + Mg -> (R-COO)2Mg + H2

За рівнянням у(R-COOH):у(Mg)=2:1, тому

у(R-СОOH)=2у(Mg)=20,1 моль=0,2 моль

M(R-СОOH)=m(R-СОOH):y(R-СОOH)=9,2 г:0,2 моль=46 г/моль,

Mr(R-СОOH)=46, Mr(R)=Mr(R-COOH)-Mr(COOH)=46-45=1, тому R - це Гідроген Н,

отже, формула НСООН - метанова кислота

ІІ спосіб

9,2 г         2,4 г

2R-COOH + Mg -> (R-COO)2Mg + H2

х г           24 г

M(Mg)=24 г/моль, маса 1 моль=24 г

х = 9,2 г  24 г : 2,4 г=92 г - маса 2 моль, тоді маса 1 моль=46, тобто 

M(R-COOH)=46 г/моль, Mr(R-COOH)=46

Mr(R)=Mr(R-COOH)-Mr(COOH)=46-45=1, тому R - це Гідроген Н,

отже, формула НСООН - метанова кислота

Відповідь: HCOOH

 

Завдання 23.

Взаємодією насиченої одноосновної кислоти масою 2,96 г з калій гідрогенкарбонатом добули газ об’ємом 896 мл (н.у.). З якою кислотою проводили реакцію?

Відомо: m(R-СОOH)=2,96 г, V(CO2)=896 мл=0,896 л   

Знайти: формулу R-COOH-?

Розв'язування

І спосіб

у(СО2)=V(CO2):VM=0,896 л : 22,4 л/моль=0,04 моль

R-COOH + KHCO3 -> R-COOK + H2O + CO2

За рівнянням у(R-COOH):у(CO2)=1:1, кількості речовини однакові, тому

у(R-СОOH)=у(СО2)=0,04 моль

M(R-СОOH)=m(R-СОOH):y(R-СОOH)=2,96 г:0,04 моль=74 г/моль, 

Mr(R-СОOH)=74

Загальна формула насичених кислот: СnH2n+1СООH

MrnH2n+1СООH)=12n+1(2n+1)+12+216+1=14n+46

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

14n+46=74

14n=74-46

14n=28

n=28:14

n=2, отже, формула C2H5СООH - пропанова кислота

ІІ спосіб

2,96 г                                      0,896 л

R-COOH + KHCO3 -> R-COOK + H2O + CO2

х г                                          22,4 л

х = 2,96 г  22,4 л : 0,896 л=74 г, 

M(R-COOH)=74 г/моль, Mr(R-COOH)=74

Загальна формула насичених кислот: СnH2n+1СООH

MrnH2n+1СООH)=12n+1(2n+1)+12+216+1=14n+46

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

14n+46=74

14n=74-46

14n=28

n=28:14

n=2, отже, формула C2H5СООH - пропанова кислота

Відповідь: з пропановою кислотою.

 

Завдання 24.

Обчисліть об’єм розчину натрій гідроксиду з масовою часткою розчиненої речовини 40% і густиною 1,43 г/мл, необхідного для повного гідролізу жиру масою 353,6 г, молекула якого містить три залишки олеїнової

кислоти.

Відомо: m(C3H5O3(CO-C17H33)3)=353,6 г, ω(NaOH)=40%, ρ(розчину)=1,43 г/л

Знайти: V(розчину)-?

Розв'язування

І спосіб

M(С3H5O3(CO-C17H33)3)=884 г/моль

у(C3H5O3(CO-C17H33)3)=m(C3H5O3(CO-C17H33)3)(C3H5O3(CO-C17H33)3)=

=353,6 г:884 г/моль=0,4 моль

C3H5O3(CO-C17H33)3+3NaOH ->С2H5(OH)3+3H17H33COONa

За рівнянням у(C3H5O3(CO-C17H33)3):у(NaOH)=1:3, тому

у(NaOH)=3у(C3H5O3(CO-C17H33)3)=30,4 моль=1,2 моль

M(NaOH)=40 г/моль

m(NaOH)=y(NaOH)M(NaOH)=1,2 моль  40 г/моль=48 г

m(розчину)=(m(NaOH)/ω(NaOH))100%=48 г : 40%100%=120 г

V(розчину)=m(розчину):ρ(розчину)=120 г : 1,43 г/л=84 л

ІІ спосіб

353,6 г                 х г

C3H5O3(CO-C17H33)3+3NaOH ->С2H5(OH)3+3H17H33COONa

884 г                   120 г

M(C3H5O3(CO-C17H33)3)=884 г/моль, маса 1 моль=884 г

M(NaOH)=40 г/моль, маса 1 моль=40 г, а маса 3 моль=120 г

х = 353,6 г  120 г : 884 г=48 г

Те, що масова частка лугу становить 40%, означає, що:

40 лугу міститься у 100 г розчину, тоді

48 г лугу - у х г розчину

х = 48 г • 100 г : 40 г = 120 г

V(розчину)=m(розчину):ρ(розчину)=120 г : 1,43 г/л=84 л  

Відповідь: 84 л

 

Завдання 25.

Фенол масою 28,2 г прореагував без залишку з розчином калій гідроксиду з масовою часткою розчинної речовини 20%. Обчисліть масу розчину лугу.

Відомо: m(С6H5OH)=28,2 г, ω1(KOH)=20%

Знайти: m(розчину)-?

Розв'язування

І спосіб

M(С6H5OH)=94 г/моль

у(С6H5OH)=m(С6H5OH):М(С6H5OH)=28,2 г:94 г/моль=0,3 моль

С6H5OH + KOH -> С6H5OK + H2O

За рівнянням у(С6H5OH):у(KOH)=1:1, кількості речовини однакові, тому

у(KOH)=у(С6H5OH)=0,3 моль

M(КOH)=56 г/моль

m(KOH)=y(KOH)M(KOH)=0,3 моль  56 г/моль=16,8 г

m(розчину)=(m(KOH)/ω(KOH))100%=16,8 г : 20%100%=84 г

ІІ спосіб

28,2 г      х г

С6H5OH + KOH -> С6H5OK + H2O

94 г        56 г

M(С6H5OH)=94 г/моль, маса 1 моль=94 г

M(КOH)=56 г/моль, маса 1 моль=56 г

х = 28,2 г  56 г : 94 г=16,8 г

Те, що масова частка лугу становить 20%, означає, що:

20 г лугу міститься у 100 г розчину, тоді

16,8 г лугу - у х г розчину

х = 16,8 г • 100 г : 20 г = 84 г  

Відповідь: 84 г

 

Завдання 26.

Бром масою 6 г прореагував без залишку з водним розчином фенолу масою 23,5 г. Обчисліть масову частку фенолу в розчині.

Відомо: m(Br2)=6 г, m(розчину)=23,5 г

Знайти: ω6Н5ОН)-?

Розв'язування

І спосіб

M(Br2)=160 г/моль

у(Br2)=m(Br2):М(Br2)=6 г:160 г/моль=0,0375 моль

С6H5OH + 3Br2 -> С6H2Br3OH + 3HBr

За рівнянням у(С6H5OH):у(Br2)=1:3, тому

у(С6H5OH)=у(Br2):3=0,0375 моль:3=0,0125 моль

M(С6H5OH)=94 г/моль

m(С6Н5ОН)=y(С6Н5ОН)M(С6Н5ОН)=0,0125 моль  94 г/моль=1,175 г

ω(розчину)=m(С6Н5ОН)/m(розчину)=1,175 г : 23,5 г = 0,05, або 5%

ІІ спосіб

х г          6 г

С6H5OH + 3Br2 -> С6H2Br3OH + 3HBr

94 г        480 г

M(С6H5OH)=94 г/моль, маса 1 моль=94 г

M(Br2)=160 г/моль, маса 1 моль=160 г, маса 3 моль=480 г

х = 94 г  6 г : 480 г=1,175 г

У 23,5 г розчину міститься 1,175 г фенолу С6H5OH, тоді

у 100 г розчину - х г фенолу С6H5OH.

23,5 г / 100 г = 1,175 г / х г, звідси

х = 1,175 г  100 г : 23,5 г = 5 г, тому ω(розчину)=5% 

Відповідь: 5%

 

Завдання 27.

Обчисліть об’єм продукту внутрішньомолекулярної дегідратації бутан-1-олу масою 14,8 г.

Відомо: m(С4H9ОН)=14,8 г  

Знайти: V(C4H8)-?

Розв'язування

І спосіб

M(С4H9ОН)=74 г/моль

у(С4H9ОН)=m(С4H9ОН):М(С4H9ОН)=14,8 г:74 г/моль=0,2 моль

С4H9OH -> С4H8 + H2O

За рівнянням у(С4H9ОН):у(C4H8)=1:1, кількості речовини однакові, тому

у(С4H9ОН)=у(С4H8)=0,2 моль

V(С4H8)=у(С4H8)VM=0,2 моль  22,4 л/моль=4,48 л

ІІ спосіб

14,8 г       х л

С4H9OH -> С4H8 + H2O

74 г        22,4 л

M(С4H9ОН)=74 г/моль, маса 1 моль=74 г

х = 14,8 г  22,4 л : 74 г = 4,48 л

Відповідь: 4,48 л

 

Завдання 28.

Між насиченою одноосновною карбоновою кислотою масою 6 г й етанолом масою 4,6 г відбулася реакція естерифікації. Виведіть формулу кислоти.

Відомо: m(R-СОOH)=6 г, m(С2H5OH)=4,6 г   

Знайти: формулу R-COOH-?

Розв'язування

І спосіб

M(C2H5OH)=46 г/моль

у(C2H5OH)=m(C2H5OH):М(C2H5OH)=4,6 г:46 г/моль=0,1 моль

R-COOH + C2H5OH -> R-COO-C2H5 + H2O

За рівнянням у(R-COOH):у(C2H5OH)=1:1, кількості речовини однакові, тому

у(R-СОOH)=у(C2H5OH)=0,1 моль

M(R-СОOH)=m(R-СОOH):y(R-СОOH)=6 г:0,1 моль=60 г/моль

Mr(R-СОOH)=60

Загальна формула насичених кислот: СnH2n+1СООH

MrnH2n+1СООH)=12n+1(2n+1)+12+216+1=14n+46

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

14n+46=60

14n=60-46

14n=14

n=14:14

n=1, отже, формула CH3СООH - етанова кислота

ІІ спосіб

6 г           4,6 г

R-COOH + С2Н5ОН -> R-COO-С2Н5 + H2О

х г           46 г

M(С2Н5ОН)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г

х = 6 г  46 г : 4,6 г=60 г, 

M(R-COOH)=60 г/моль, Mr(R-COOH)=60

Загальна формула насичених кислот: СnH2n+1СООH

MrnH2n+1СООH)=12n+1(2n+1)+12+216+1=14n+46

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

14n+46=60

14n=60-46

14n=14

n=14:14

n=1, отже, формула CH3СООH - етанова кислота

Відповідь: СH3COOH - етанова кислота

 

Завдання 29.

Спирт масою 12 г прореагував без залишку з гідроген бромідом масою 16,2 г. Виведіть формулу спирту.

Відомо: m(R-OH)=12 г, m(HBr)=16,2 г   

Знайти: формулу R-OH-?

Розв'язування

І спосіб

M(HBr)=81 г/моль

у(HBr)=m(HBr):М(HBr)=16,2 г:81 г/моль=0,2 моль

R-OH + HBr -> R-Br + H2O

За рівнянням у(R-OH):у(HBr)=1:1, кількості речовини однакові, тому

у(R-OH)=у(HBr)=0,2 моль

M(R-OH)=m(R-OH):y(R-OH)=12 г:0,2 моль=60 г/моль

Mr(R-OH)=60

Загальна формула насичених спиртів: СnH2n+1ОH

MrnH2n+1ОH)=12n+1(2n+1)+16+1=14n+18

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

14n+18=60

14n=60-18

14n=42

n=42:14

n=3, отже, формула C3H7ОH - пропанол

ІІ спосіб

12 г    16,2 г

R-OH + HBr -> R-Br + H2О

х г      81 г

M(HBr)=81 г/моль, маса 1 моль=81 г

х = 12 г  81 г : 16,2 г=60 г, 

M(R-OH)=60 г/моль, Mr(R-OH)=60

Загальна формула насичених спиртів: СnH2n+1ОH

MrnH2n+1ОH)=12n+1(2n+1)+16+1=14n+18

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

14n+18=60

14n=60-18

14n=42

n=42:14

n=3, отже, формула C3H7ОH - пропанол

Відповідь: С3H7OH - пропанол

 

Завдання 30.

Під час спиртового чи молочнокислого бродіння глюкози масою 90 г утвориться більше органічного продукту реакції?

Відомо: m(С6H12O6)=90 г

Знайти: m(C3H6O3)-?, m(C2H5OH)-?

Розв'язування

І спосіб

M(С6H12O6)=180 г/моль

у(С6H12O6)=m(С6H12O6):М(С6H12O6)=90 г:180 г/моль=0,5 моль

Записуємо хімічне рівняння спиртового бродіння глюкози:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2↑  (1)

Записуємо хімічне рівняння молочнокислого бродіння глюкози:

C6H12O6 -> 2C3H6O3  (2)

За рівнянням (1) у(С6H12O6):у(С2H5OH)=1:2, тому

у(С2H5OH)=2у(С6H12O6)=20,5 моль:3=1 моль

За рівнянням (2) у(С6H12O6):у(С3H6O3)=1:2, тому

у(С3H6O3)=2у(С6H12O6)=20,5 моль=1 моль

M(С2H5OH)=46 г/моль

M(С3H6O3)=90 г/моль

m(С2Н5ОН)=y(С2Н5ОН)M(С2Н5ОН)=1 моль  46 г/моль=46 г

m(С3Н6О3)=y(С3Н6О3)M(С3Н6О3)=1 моль  90 г/моль=90 г

46 г < 90 г

ІІ спосіб

Записуємо хімічне рівняння спиртового бродіння глюкози:

90 г              х г

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2↑  (1)

180 г             92 г

Записуємо хімічне рівняння молочнокислого бродіння глюкози:

90 г              у г

C6H12O6 -> 2C3H6O            (2)  

180 г             180 г

M(С6H12O6)=180 г/моль, маса 1 моль=180 г

M(С2H5OH)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г, а маса 2 моль=92 г

M(С3H6O3)=90 г/моль, маса 1 моль=90 г, а маса 2 моль=180 г

За рівнянням (1) маємо:

х = 92 г  90 г : 180 г=46 г

За рівнянням (2) маємо:

у = 180 г  90 г : 180 г=90 г

46 г < 90 г 

Відповідь: під час молочнокислого бродіння.

 

Завдання 31.

У реакції насиченого одноатомного спирту масою 19,2 г з натрієм виділився водень, якого вистачило для гідрування пропену об’ємом 6,72 л (н.у.). Виведіть формулу спирту.

Відомо: m(R-OH)=19,2 г, V(C3H6)=6,72 л   

Знайти: формулу R-OH-?

Розв'язування

І спосіб

у(С3H6)=V(C3H6):VM=6,72 л : 22,4 л/моль=0,3 моль

C3H6 + H2 -> C3H8

За хімічним рівнянням у(C3H6):у(H2)=1:1, кількості речовини однакові, тому

у(H2)=у3H6)=0,3 моль

2R-OH + 2Na -> 2R-ONa + H2

За рівнянням у(R-OH):у(Н2)=2:1, тому

у(R-OH)=2у2)=20,3 моль=0,6 моль

M(R-OH)=m(R-OH):y(R-OH)=19,2 г:0,6 моль=32 г/моль, 

Mr(R-OH)=32

Загальна формула насичених cпиртів: СnH2n+1ОH

MrnH2n+1ОH)=12n+1(2n+1)+16+1=14n+18

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

14n+18=32

14n=32-18

14n=14

n=14:14

n=1, отже, формула CH3ОH - метанол

ІІ спосіб

6,72 л      х моль

C3H6   +  H2   -> C3H8

22,4 л     1 моль

х = 6,72 л  1 моль : 22,4 л=0,3 моль 

19,2 г                       0,3 моль

2R-OH + 2Na -> R-ONa + H2

2х г                           1 моль

2х = 19,2 г  1 моль : 0,3 моль

х = (19,2 г  1 моль : 0,3 моль):2=32 г, 

M(R-OH)=32 г/моль, Mr(R-OH)=32

Загальна формула насичених cпиртів: СnH2n+1ОH

MrnH2n+1ОH)=12n+1(2n+1)+16+1=14n+18

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

14n+18=32

14n=32-18

14n=14

n=14:14

n=1, отже, формула CH3ОH - метанол

Відповідь: СH3OH - метанол

Інші завдання дивись тут...

  • Людина
    19 березня 2024 17:08