Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1. Назвіть характеристичну групу й наведіть приклади амінів.

Характеристична група амінів: аміногрупа NН2.

Приклади: метанамін CH3NH2етанамін CH3СН2NH2, феніламін (анілін) С6Н52

 

Вправа 2. Назвіть загальні формули амінів.

 

Вправа 3. Які класифікації амінів вам відомі? Що покладено в основу кожної з них? Залежно від замісника аміни бувають насиченими й ароматичними, а від кількості заміщених в амоніаці атомів Гідрогену — первинні, вторинні й третинні.

 

Вправа 4. Яка відмінність існує між первинними, вторинними, третинними насиченими й ароматичними амінами? Різною є природа вуглеводневих замісників (у насичених амінах залишок алкану, а в ароматичних - арену) і їхня кількість.

 

Вправа 5. Про які хімічні властивості метанаміну й аніліну ви дізнались?

Хімічні властивості метанаміну:

1. Горить з утворенням азоту, карбон (IV) оксиду та води: 

4CH3NH2 + 9O2 -> 4CO2 + 10H2O + 2N2

2. Взаємодіє з водою:

СH3NH2 + H2O -> [CH3NH2]+ + OH-  - метиламонію гідроксид

3. Взаємодіє з мінеральними кислотами:

СH3NH2 + HCl- → [CH3NH3]+Cl- - метиламонію хлорид

Хімічні властивості аніліну:

1. Взаємодіє з мінеральними кислотами:

С6Н5NH2 + HCl → [C6H5NH3]+ + Cl 

                      феніламоній хлорид

2. Взаємодіє з бромною водою:

С6Н5NH2 + 3Br2 → C6H5NH2Br3(білий осад) + 3HBr 

                           2,4,6-триброманілін                            

                          

Вправа 6. Як добувають анілін? У промисловості анілін добувають відновленням нітробензену С6Н52 за допомогою водню у присутності нікелевого чи мідного каталізаторів за нагрівання:

С6Н52 + 3Н2 -> С6Н52 + 2Н2О  (каталізатор, t°С)

Де його використовують? У виробництві барвників, лікарських засобів.

 

Застосовуємо

Завдання 1. Складіть структурну формулу 3-етил-2,4-диметилгептан-1-аміну.

СH3СH2СH2СHСHСHСH2NH2

                      │    │ 

                  СН3  С2НСН3          

Завдання 2. Установіть відповідність між формулою та речовиною.

Формула Речовина

1 С6Н5OH

2 С6Н5NH2 

3 С6Н6

4 С6Н5NO2

A нітробензен

Б анілін

В фенол

Г бензен

Д сорбіт

Відповідь: 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А

 

Завдання 3. Складіть рівняння реакції етанаміну із хлоридною кислотою. Назвіть продукт реакції.

С2H5NH2 + HCl- → [C2H5NH3]+Cl- - етиламонію хлорид

 

Завдання 4. Обчисліть, яку масу аніліну можна одержати відновленням нітробензену кількістю речовини 4 моль.

Відомо: y(С6Н52)=4 моль   

Знайти: m(С6Н52)-?

Розв'язування

І спосіб

С6Н52 + 3Н2 -> С6Н52 + 2Н2О

За рівнянням у(С6Н52):у(С6Н52)=1:1, кількості речовини однакові, тому

у(С6Н52)=у(С6Н52)=4 моль

M(С6Н52)=93 г/моль

m(С6Н52)=y(С6Н52)М(С6Н52)=4 моль93 г/моль=372 г

ІІ спосіб

4 моль                    х г

С6Н52 + 3Н2 -> С6Н52 + 2Н2О

1 моль                   93 г

M(С6Н52)=93 г/моль, маса 1 моль=93 г

4 моль / 1 моль = х г / 93 г

х = 93 г  4 моль : 1 моль=372 г

Відповідь: 372 г

 

Завдання 5. Обчисліть об’єм вуглекислого газу та азоту, що утворяться внаслідок спалювання етанаміну в кисні об’ємом 33,6 л (н.у.).

Відомо: V(O2)=33,6 л

Знайти: V(CO2)-?, V(N2)-?

Розв'язування:

4C2H5NH2 + 15O2 ->   8CO2 + 14H2O + 2N2

За рівнянням реакції V(O2):V(CO2)=15:8, тому

V(CO2)=8V(O2):15=833,6:15=17,92 л

За рівнянням реакції V(O2):V(N2)=15:2, тому

V(N2)=2V(O2):15=233,6:15=4,48 л

Відповідь: 17,92 л СО2 і 4,48 л N2

Інші завдання дивись тут...

  • Віка
    Просто супер
    13 лютого 2024 11:50