Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1. Назвіть загальні формули та характеристичні групи амінокислот, наведіть приклади цих сполук.

Загальна напівструктурна формула амінокислот: NH2―(CH2)n―COOH.

Характеристичні групи амінокислот: аміногрупа NH2 (група амінів) і карбоксильна група СООН (група карбонових кислот).

Приклади амінокислот: аміноетанова NH2CH2COOH, амінопропанова NH2(CH2)2COOH, амінобутанова NH2(CH2)3COOH 

 

Вправа 2. Як складають назви амінокислот за систематичною номенклатурою? За систематичною номенклатурою назви амінокислот утворюють за таким алгоритмом: 

1) нумеруємо найдовший карбоновий ланцюг, починаючи з атома Карбону в карбоксильній групі;

2) у назві речовини перед префіксом «аміно» записують локант (локанти) аміногрупи (аміногруп, якщо їх кілька);

3) складаючи назву амінокислоти, вуглеводневі залишки та аміногрупу називають в алфавітному порядку.

 

Вправа 3. Чому амінокислоти називають амфотерними органічними сполуками? Амінокислоти називають амфотерними органічними сполуками, бо вони виявляють властивості як карбонових кислот, так і основ.

 

Вправа 4. Поясніть особливості амфотерних властивостей амінокислот порівняно з властивостями амфотерних гідроксидів.  На відміну від амфотерних неорганічних сполук, амінокислоти взаємодіють між собою. 

 

Вправа 5. Що ви дізналися про утворення і склад пептидної групи, її роль у синтезі білків? Відбувається реакція між аміногрупою однієї молекули й карбоксильною групою іншої. Зв’язок між амінокислотами здійснюється за рахунок групи, яку називають пептидною групою.

  O  H

   │

CN

За допомогою пептидної групи залишки α-амінокислот сполучаються в різній послідовності і забезпечують існування в природі найскладніших і найважливіших біополімерів — білків.

 

Застосовуємо 

Завдання 1. Укажіть назви речовин, які взаємодіють з натрій гідроксидом.

А етаналь

Б аміноетанова кислота

В метанамін

Г пропанова кислота

Відповідь: Б, Г

 

Завдання 2. Складіть рівняння реакції утворення трипептиду аміноетанової кислоти.

Завдання 3. Обчисліть кількість речовини аміноетанової кислоти, що прореагувала з утворенням дипептиду і води масою 90 г.

Відомо: m(H2O)=90 г

Знайти: y(H2NCH2COOH)-? 

Розв'язування

І спосіб

M(H2O)=18 г/моль

γ(H2О)=m(H2О):M(H2О)=90 г : 18 г/моль=5 моль

Записуємо рівняння реакції:

2H2NCH2COOH -> H2NCH2CNCH2COOH + H2O

                                       │

                                     О  Н

За рівнянням реакції γ(H2NCH2COOH):γ(H2O)=2:1, тому

γ(H2NCH2COOH)=2γ(H2О)=25 моль=10 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

____х моль______                                         90 г

2H2NCH2COOH -> H2NCH2CNCH2COOH + H2O

____2 моль______                  │                    18 г

                                     О  Н

M(H2O)=18 г/моль, маса 1 моль=18 г

х=90 г  2 моль : 18 г = 10 моль

Відповідь: 10 моль аміноетанової кислоти

 

Завдання 4. Складіть рівняння взаємодії аміноетанової кислоти з:

а) калій гідроксидом;

H2NCH2COOH + KOH -> H2NCH2COOK + H2O 

б) хлоридною кислотою.

H2NCH2COOH + HCl -> [H3NCH2COOH]Cl-

У якому випадку маса добутої солі буде більшою:

а) внаслідок взаємодії аміноетанової кислоти з розчином калій гідроксиду масою 200 г і масовою часткою лугу 11,2%;

Відомо: m(розчину)=200 г, ω(KOH)=11,2%

Знайти: m(H2NCH2COOK)-?

Розв'язування

І спосіб

m(KOH)=(ω(KOH)m(розчину)):100%=(11,2%200 г):100%=22,4 г

M(KOH)=56 г/моль

γ(KOH)=m(KOH):M(KOH)=22,4 г : 56 г/моль=0,4 моль

Записуємо рівняння реакції:

H2NCH2COOH + KOH -> H2NCH2COOK + H2O

За рівнянням γ(H2NCH2COOK):γ(KOH)=1:1, тому 

γ(H2NCH2COOK)=γ(KOH)=0,4 моль

М(H2NCH2COOK)=113 г/моль

m(H2NCH2COOK)=γ(H2NCH2COOK)M(H2NCH2COOK)=

=0,4 моль113 г/моль=45,2 г

ІI спосіб

m(KOH)=(ω(KOH)m(розчину)):100%=(11,2%200 г):100%=22,4 г

Записуємо рівняння реакції:

    x г                 22,4 г

H2NCH2COOH + KOH -> H2NCH2COOK + H2O

   113 г                56 г

M(KOH)=56 г/моль, маса 1 моль=56 г

М(H2NCH2COOK)=113 г/моль, маса 1 моль=113 г 

х=113 г • 22,4 г : 56 г = 45,2 г

Відповідь: 45,2 г солі

б) внаслідок взаємодії аміноетанової кислоти з хлоридною кислотою масою 100 г і масовою часткою гідроген хлориду 7,3%?

Відомо: m(розчину)=100 г, ω(HCl)=7,3%

Знайти: m([H3NCH2COOH]Cl-)-?

Розв'язування

І спосіб

m(HCl)=(ω(HCl)m(розчину)):100%=(7,3%100 г):100%=7,3 г

M(HCl)=36,5 г/моль

γ(HCl)=m(HCl):M(HCl)=7,3 г : 36,5 г/моль=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції:

H2NCH2COOH + HCl -> [H3NCH2COOH]Cl-

За рівнянням реакції γ([HCl):γ([H3NCH2COOH]Cl-)=1:1, тому 

γ([H3NCH2COOH]Cl-)=γ(HCl)=0,2 моль

М([H3NCH2COOH]Cl-)=111,5 г/моль

m([H3NCH2COOH]Cl-)=γ([H3NCH2COOH]Cl-)M([H3NCH2COOH]Cl-)=

=0,2 моль111,5 г/моль=22,3 г

ІI спосіб

m(HCl)=(ω(HCl)m(розчину)):100%=(7,3%100 г):100%=7,3 г

M(HCl)=36,5 г/моль

Записуємо рівняння реакції:

                         7,3 г           х г

H2NCH2COOH + HCl -> [H3NCH2COOH]Cl-

                         36,5 г         111,5 г

M(HCl)=36,5 г/моль, маса 1 моль=36,5 г

М([H3NCH2COOH]Cl-)=111,5 г/моль, маса 1 моль = 111,5 г

х=7,3 г • 111,5 г : 36,5 г = 22,3 г

Відповідь: 22,3 г солі

Відповідь: у випадку a)

Інші завдання дивись тут...

  • олег
    дякую, сину допоміг
    12 березня 2023 13:39
  • Марія
    дякую не получу 2 по хімії
    15 березня 2023 15:25