Інші завдання дивись тут...

Завдання 1.

Укажіть характеристичну групу амінів.

А —SH Б —NO2 В —NH2 Г —CN—OH

Відповідь: В

 

Завдання 2.

Установіть відповідність між органічною речовиною та класом сполук.

Органічна речовина 

Клас сполук

 

1 бензен 

2 анілін 

3 глюкоза

4 бутаналь 

 

А вуглеводи

Б арени

В аміни

Г альдегіди

Д спирти

Відповідь: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г

 

Завдання 3.

Укажіть формулу органічної сполуки, що виявляє основні властивості.

А СН3СООН

Б С6Н5NH2

В С2Н5ОН

Г СН3CНO

Відповідь: Б

 

Завдання 4.

Укажіть органічну сполуку, що виявляє амфотерні властивості.

А бензенамін

Б етанова кислота

В аміноетанова кислота

Г метилетаноат

Відповідь: В

 

Завдання 5.

Проаналізуйте твердження й оберіть правильний варіант відповіді.

Твердження 1. Феніламін — тверда, добре розчинна у воді речовина.

Твердження 2. У молекулах білків структурні ланки сполучаються пептидними групами.

А правильне лише твердження 1

Б правильне лише твердження 2

В правильні обидва твердження

Г неправильні обидва твердження

Відповідь: Б

 

Завдання 6.

Проаналізуйте твердження й оберіть правильний варіант відповіді.

Твердження 1. Унаслідок денатурації в молекулах білків руйнуються всі структури, окрім первинної.

Твердження 2. Ароматичні аміни відрізняються від насичених наявністю бензенового кільця.

А правильне лише твердження 1

Б правильне лише твердження 2

В правильні обидва твердження

Г неправильні обидва твердження

Відповідь: В

 

Завдання 7.

Укажіть молекулярну формулу метилметанаміну (СН3)2―NН.

А С6Н7N

Б CH5N

В C6H7N

Г C2H7N

Відповідь: Г

 

Завдання 8.

Укажіть нітрогеновмісну неорганічну речовину, що утворюється як результат спалювання метанаміну.

А амоніак

Б азот

В нітроген (ІІ) оксид

Г нітроген (ІV) оксид

Відповідь: Б

 

Завдання 9.

Укажіть речовини, продукт взаємодії яких належить до пептидів.

А метанамін, хлоридна кислота

Б аміноетанова кислота, 2-амінобутанова кислота

В нітробензен, водень

Г аміноетанова кислота, натрій гідроксид

Відповідь: Б

 

Завдання 10.

Укажіть розчинну у воді органічну сполуку.

А аміноетанова кислота

Б бензен

В бензенамін

Г целюлоза

Відповідь: А

 

Завдання 11.

Обчисліть масу продукту взаємодії феніламіну масою 9,78 г, масова частка домішок в якому дорівнює 5%, з достатньою кількістю брому.

Відомо: m(суміш С6H5NH2)=9,78 г, ω(домішок)=5%

Знайти: m(C6H2Br3NH2)-?

Розв'язування

1. Обчислимо масу основної речовини (феніламіну) в суміші масою 9,78 г

І спосіб

m(домішків)=(ω(домішків)•m(суміш С6H5NH2)):100%=5%•9,78 г:100%=0,489г

m(С6H5NH2)=m(суміш С6H5NH2)-m(домішок)=9,78 г-0,489 г=9,291 г

ІІ спосіб

ω(С6H5NH2)=100%-ω(домішок)=100%-5%=95%

m(С6H5NH2)=(ω(С6H5NH2)•m(суміш С6H5NH2)):100%=95%•9,78 г:100%=9,291г

2. Обчислимо кількість речовини феніламіну:

Мr(С6H5NH2)=6•12+71+14=93; М(С6H5NH2)=93 г/моль;

ν(С6H5NH2)=m(С6H5NH2):M(С6H5NH2)=9,291 г : 93 г/моль = 0,1 моль

3. Запишемо рівняння реакції:

C6H5NH2 + 3Br2 -> C6H2Br3NH2↓ + 3HBr

За рівнянням реакції: ν(C6H5NH2):ν(C6H2Br3NH2)=1:1, кількості речовини однакові, тому ν(C6H2Br3NH2)=ν(C6H5NH2)=0,1 моль

4. Обчислимо масу 2,4,6-трибромоаніліну кількістю речовини 0,01 моль:

Мr(C6H2Br3NH2)=612+41+14+380=330; 

М(C6H2Br3NH2)=330 г/моль

m(C6H2Br3NH2)=ν(C6H2Br3NH2)М(C6H2Br3NH2)=0,1 моль 330 г/моль=33 г

Відповідь: 33 г

 

Завдання 12.

У якій реакції маса утвореного органічного продукту буде більшою:

а) аміноетанова кислота прореагувала з розчином натрій гідроксиду масою 200 г з масовою часткою розчиненої речовини 20%;

Відомо: m(розчину)=200 г, ω(NaOH)=20%

Знайти: m(H2N—СН2—СООNa)-?

Розв'язування

1. Обчислимо масу натрій гідроксиду:

m(NaOH)=(ω(NaOH)•m(розчину)):100%=20%•200 г:100%=40 г

2. Обчислимо кількість речовини натрій гідроксиду:

Мr(NaOH)=23+16+1=40; М(NaOH)=40 г/моль;

ν(NaOH)=m(NaOH):M(NaOH)=40 г : 40 г/моль=1 моль

3. Запишемо рівняння реакції:

H2N—СН2—СООNH + NaOH -> H2N—СН2—СООNa + H2O

За рівнянням реакції: ν(NaOH):ν(H2N—СН2—СООNa)=1:1, кількості речовини однакові, тому

ν(H2N—СН2—СООNa)=ν(NaOH)=1 моль

4. Обчислимо масу натрій аміноетаноату кількістю речовини 1 моль:

Mr(H2N—СН2—СООNa)=4•1+2•12+2•16+14+23=97

M(H2N—СН2—СООNa)=97 г/моль

m(H2N—СН2—СООNa)=νМ=1 моль97 г/моль=97 г

Відповідь: 97 г

б) аміноетанова кислота кількістю речовини 0,4 моль прореагувала з достатньою кількістю хлоридної кислоти?

Відомо: ν(H2N—СН2—СООH)=0,4 моль

Знайти: m([H3N—СН2—СООH]+Cl-)-?

Розв'язування

1. Запишемо рівняння реакції:

H2N—СН2—СООH + HCl -> [H3N—СН2—СООH]+Cl-

За рівнянням реакції ν(H2N—СН2—СООH):ν([H3N—СН2—СООH]+Cl-)=1:1,

кількості речовини однакові, тому

ν([H3N—СН2—СООH]+Cl-))=ν(H2N—СН2—СООH)=0,4 моль

2. Обчислимо масу гліциній хлориду кількістю речовини 0,4 моль:

Mr([H3N—СН2—СООH]+Cl-)=6•1+2•12+2•16+14+35,5=111,5

M([H3N—СН2—СООH]+Cl-)=111,5 г/моль

m([H3N—СН2—СООH]+Cl-)=νМ=0,4 моль111,5 г/моль=44,6 г

Відповідь: 44,6 г

Відповідь: у випадку а)

Інші завдання дивись тут...

  • Олександр
    Дякую))
    19 березня 2023 21:29