Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1. Поясніть суть понять: полімер, мономер, структурна ланка, ступінь полімеризації.

Полімери — високомолекулярні сполуки, що утворюються з низькомолекулярних сполук під час реакцій полімеризації чи поліконденсації.

Мономер — речовина з низькою відносною молекулярною масою, її молекули беруть участь в утворенні макромолекули полімеру.

Структурна ланка — група атомів, що багаторазово повторюється у структурі полімеру.

Ступінь полімеризації (n) — кількість структурних ланок у молекулі полімеру.

 

Вправа 2. Що спільного і чим відрізняються реакції полімеризації й поліконденсації? За допомогою реакцій полімеризації та поліконденсації синтезують полімери. Реакції поліконденсації відрізняються від полімеризації тим, що крім високомолекулярної сполуки утворюється й низькомолекулярна. 

 

Вправа 3. Наведіть приклади природних і синтетичних високомолекулярних сполук.

Природні високомолекулярні сполуки: крохмаль, целюлоза, білок, нуклеїнові кислоти.

Синтетичні високомолекулярні сполуки: поліетилен, поліпропілен, синтетичний каучук, синтетичні волокна.

 

Вправа 4. Який із біополімерів — крохмаль чи білок — має постійну відносну молекулярну масу? Білок 

 

Застосовуємо

Завдання 1 Укажіть природну високомолекулярну сполуку.

А поліетилен

Б глюкоза

В сахароза

Г целюлоза

Відповідь: Г

 

Завдання 2 Укажіть синтетичну високомолекулярну сполуку.

А етен

Б поліетилен

В гліцерол

Г крохмаль

Відповідь: Б

 

Завдання 3 Макромолекули полімерів є продуктом реакцій...

А заміщення

Б поліконденсації

В полімеризації

Г розкладу

Відповідь: Б,В

 

Завдання 4 Продуктом реакції поліконденсації є…

А поліетилен

Б глюкоза

В етанол

Г білок

Відповідь: Г

 

Завдання 5 Поліетилен добувають реакцією…

А полімеризації

Б поліконденсації

В гідратації

Г ізомеризації

Відповідь: А

 

Завдання 6 Проаналізуйте твердження 1 і 2 та виберіть правильний варіант відповіді.

Твердження 1. Термопластичні полімери розкладаються за нагрівання.

Твердження 2. Під час реакції поліконденсації утворюються полімер і низькомолекулярна речовина.

А правильні обидва твердження

Б правильне лише твердження 1

В правильне лише твердження 2

Г неправильні обидва твердження

Відповідь: В

Інші завдання дивись тут...