Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1. Назвіть загальну формулу алканів. СnН2n+2, де n — кількість атомів Карбону в молекулі.

 

Вправа 2. Сформулюйте основні правила систематичної номенклатури алканів. Складаючи назви насичених вуглеводнів, зазначають місце й назви атомів чи груп атомів, що замістили Гідроген у сполуці, та назву насиченого вуглеводню, що утворює головний ланцюг.

 

Вправа 3. Схарактеризуйте якісний склад алканів. Молекули алканів складаються з атомів двох хімічних елементів — Карбону й Гідрогену.

 

Вправа 4. Який хімічний зв’язок атомів у молекулах алканів? Алкани є сполуками з ковалентним зв’язком. Між атомами Карбону зв’язки одинарні неполярні, між атомами Карбону й Гідрогену — слабкополярні.

 

Застосовуємо

Вправа 1. Укажіть загальну формулу гомологів метану.

А CnH2n-2

Б CnH2n+2

В CnH2n

Г CnH2n–6

Відповідь: Б

 

Вправа 2. Назвіть алкани за систематичною номенклатурою (структурні формули дивись у підручнику).

а) 2,6,6-триметилоктан

б) 2,2-метил-6-пропілгептан

Чи належать ці речовини до ізомерів? Ні

Відповідь обґрунтуйте. Молекулярні формули цих речовин є різними С11Н24, С11Н26, отже, різним є кількісний склад молекул, тому ці речовини не є ізомерами.

 

Вправа 3. Складіть структурні формули речовин за назвами:

а) 3,5-диетилгептан

СН3—СН2—СН—СН2—СН—СН2—СН3

             |            |       

             С2Н5       С2Н5

б) 3-метил-5-пропілдекан

СН3—СН2—СН—СН2—СН—СН2СН2СН2СН2СН3

             |            |       

             CH3        С3Н8

в) 2,2,5-триметилгептан

       СН3               СН3             

      |                  |

СН3—СН—СН2—СН2—СН—СН2—СН3

       |       

       СН3

г) 2,3-диметилгептан

СН3—СН—СН—СН2—СН2—СН2—СН3

       |     |       

       СН3 СН3

Вправа 4. Укажіть, які з назв алканів не відповідають систематичній номенклатурі:

а) 2,3-диметилбутан

б) 4-етилпентан

в) 2-етил-3-метилпропан

Відповідь: в)

 

Вправа 5. Формули скількох речовин зображено у підручнику? Трьох

а) С6Н14

б) С6Н14

в) С4Н10

г) С5Н12

Назвіть ці речовини: н-гексан, пропан, 2-метилбутан

 

Вправа 6. Укажіть, у яких випадках припустилися помилки в нумерації головного карбонового ланцюга.

Відповідь: б), в), г)

Зробіть правильну нумерацію, назвіть сполуки за систематичною номенклатурою.

а) 3-метилпентан

б) 3-метилгексан

в) 3,3-диметилгексан

г) 3-метилпентан

 

Вправа 7. Виведіть молекулярну формулу вуглеводню, масова частка Карбону в молекулі якого дорівнює 80%, а густина за повітрям становить 1,034.

Відомо: ω(С)=80%, або 0,8, DповітряxНy)=1,034

Знайти: СxНy—? 

Розв’язання: 

Mr(CxHy)=Dповітря(CxHy)Mr(повітря)=1,03429=30

З формули обчислення масової частки Карбону ω(С)=х•Ar(С)/Mr(CxHy) знаходимо число атомів Карбону:

х=(ω(С)•Mr(CxHy)):Ar(С)=0,8•30:12=2

Знаходимо масову частку Гідрогену у складі вуглеводню:

ω(Н)=1-ω(С)=1-0,8=0,2

З формули обчислення масової частки Гідрогену ω(H)=y•Ar(H)/Mr(CxHy) знаходимо число атомів Гідрогену:

y=(ω(H)•Mr(CxHy)):Ar(H)=0,2•30:1=6

Отже, формула вуглеводню С2Н6

Відповідь: С2Н6

Інші завдання дивись тут...