Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 За допомогою яких речовин можна виявити етен? За допомогою брому чи його водного розчину (так званої бромної води) та розчину калій перманганату.

 

Вправа 2 Перелічіть відомі вам хімічні властивості етену.

Етен має високу хімічну активність і вступає в такі реакції:

- гідрування (або гідрогенізація);

- галогенування;

- гідратація:

- окиснення;

- полімеризація.

 

Вправа 3 Етен чи етин знебарвить бромну воду?  Дві сполуки

Відповідь обґрунтуйте.  Етин і етен належать до ненасичених вуглеводнів, а реакція приєднання брому є якісною для ненасичених вуглеводнів.

 

Вправа 4 Насиченими чи ненасиченими речовинами є продукти реакцій приєднання водню, галогенів, галогеноводнів до алкенів? Насиченими

 

Вправа 5 Зробіть висновки щодо можливості перебігу реакцій приєднання для алканів та алкенів на підставі будови молекул етану й етену. Реакції приєднання властиві алкенам через наявність у їхніх молекулах між двома атомами Кабону подвійного зв’язку, який легко розривається і за місцем розриву відбувається приєднання інших атомів чи груп атомів. Для алканів, через насиченість хімічних зв’язків атомів Карбону, реакції приєднання неможливі.

 

Вправа 6. Які продукти можуть утворитися внаслідок повного й неповного окиснення етену? Унаслідок повного окиснення етену утворюється вуглекислий газ і вода, а за неповного окиснення розбавленим водним розчином калій перманганатом KMnO4  етан-1,2-діол (етиленгліколь), манган (IV) оксид і натрій гідроксид

С2Н4 + 3О2 -> 2СО2 + 2Н2О

3СН2=СН2 + 2KMnO4 + 4Н2О -> 3НОСН2СН2OН + 2MnO2↓ + 2KOH

 

Застосовуємо  

Вправа 1. Закінчіть молекулярні рівняння можливих реакцій.

С2Н4 + НBr →  С2H5Br

С2Н6 + НІ → реакція неможлива

СН4 + 4Br2 4HBr + CBr4

С2Н4 + Br2 C2H4Br2

 

Вправа 2. Унаслідок взаємодії алкену масою 28 г з бромом утворився продукт реакції, маса якого на 64 г більша за масу порції алкену. Виведіть молекулярну формулу алкену.

Відомо: m(СnH2n)=28 г

Знайти: n-?

Розв'язування

Складаємо рівняння реакції:

СnH2n + Br2 -> CnH2nBr2

m(СnH2nBr2)=m(СnH2n)+64 г=28 г + 64 г=92 г

За законом збереження маси речовин m(Br2)=64 г

v(Br2)=m(Br2):M(Br2)=64 г : 160 г=0,4

За рівнянням реакції v(Br2):v(CnH2nBr2)=1:1, тому v(CnH2nBr2)=v(Br2)=0,4 моль

M(CnH2nBr2)=m(CnH2nBr2):v(CnH2nBr2)=92 г : 0,4 моль=230 г/моль, 

Mr(CnH2nBr2)=230

МrnH2nBr2)=n•Ar(С)+2n•Ar(H)+2Ar(Br)=12n+2n•1+2•80=14n+160

14n+160=230; n=(230-160):14=5

Відповідь: формула алкену — С5Н10

 

Вправа 3. Складіть умову задачі на виведення хімічної формули алкену за масою, об’ємом або кількістю речовини реагенту чи продукту реакції. Унаслідок спалювання алкену кількістю речовини 1,8 моль виділився вуглекислий газ об’ємом 120,96 л (н.у.). Виведіть молекулярну формулу алкену.

 

Вправа 4*. Унаслідок спалювання алкену кількістю речовини 0,6 моль виділився вуглекислий газ об’ємом 40,32 л (н.у.). Виведіть молекулярну формулу алкену.

Відомо: V(CnH2n)=0,6 моль, V(СO2)=40,32 л

Знайти: n-?

Розв'язування

v(CO2)=V(CO2):VM=40,32 л : 22,4 л/моль=1,8 моль

Складаємо рівняння реакції у загальному вигляді:

0,6 моль           1,8 моль

СnH2n + 1,5nO2 -> nCO2 + nH2O

1 моль              n моль

n=1,8 1 : 0,6=3, отже, формула алкену С3Н6

Відповідь: формула алкену — С3Н6 

Розв'язування з детальним поясненням дивись у §4 цього ГДЗ, у пункті "Сторінка ерудита"

 

Вправа 5. Унаслідок приєднання хлору об’ємом 2,24 л (н.у.) до алкену утворився продукт реакції масою 14,1 г. Виведіть формулу алкену.

Відомо: V(Cl2)=2,24 л, m(СnH2nCl2)=14,1 г

Знайти: n-?

Розв'язування

v(Cl2)=V(Cl2):VM=2,24 л : 22,4 л/моль=0,1 моль

Складаємо рівняння реакції:

СnH2n + Cl2 -> CnH2nCl2

v(Cl2):v(CnH2nCl2)=1:1, тому v(CnH2nCl2)=v(Cl2)=0,1 моль

M(CnH2nCl2)=m(CnH2nCl2):v(CnH2nCl2)=14,1 г : 0,1 моль=141 г/моль, 

Mr(CnH2nСl2)=141

МrnH2nCl2)=n•Ar(С)+2n•Ar(H)+2Ar(Cl)=12n+2n•1+2•35,5=14n+71

14n+71=141; n=(141-71):14=5

Відповідь: формула алкену — С5Н10

 

Вправа 6. Розташуйте газоподібні речовини за збільшенням густини за повітрям

А хлор

Б водень

В хлороводень

Г етен

Відповідь: водень, етен, хлороводень, хлор

Dповітря(Cl2)=Mr(Cl2)/Mr(повітря)=71/29=2,45

Dповітря2)=Mr2)/Mr(повітря)=2/29=0,07

Dповітря(НCl)=Mr(НCl)/Mr(повітря)=36,5/29=1,26

Dповітря(C2Н4)=Mr(C2Н4)/Mr(повітря)=28/29=0,97

 

Вправа 7. Алкен масою 5,6 г приєднав гідроген хлорид масою 7,3 г. Виведіть формулу алкену.

Відомо: m(СnН2n)=5,6 г, m(HCl)=7,3 г

Знайти: n-?

Розв'язування

Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5; M(HCl)=36,5 г/моль

v(HCl)=m(HCl):M(HCl)=7,3 г : 36,5 г/моль=0,2 моль

Складаємо рівняння реакції:

СnH2n + HCl -> CnH2n+1Cl

v(CnH2n):v(HCl)=1:1, тому v(CnH2n)=v(HCl)=0,2 моль

M(CnH2n)=m(CnH2n):v(CnH2n)=5,6 г : 0,2 моль=28 г/моль, 

Mr(CnH2n)=28

МrnH2n)=n•Ar(С)+2n•Ar(H)=12n+2n•1=12n+2n=14n

14n=28; n=28:14=2

Відповідь: формула алкену — С2Н4

 

Вправа 8. На спалювання якої органічної сполуки — етену чи етину — кількістю речовини 1 моль витрачається більший об’єм кисню (н.у.)

Відомо: v(C2H4)=v(C2H2)=1 моль

Знайти: V1(O2)-?, V2(O2)-?

Розв'язування

Гази кількістю речовини 1 моль за н.у. займають об'єм 22,4 л, тому 

V(C2H4)=V(C2H2)=22,4 л

Складаємо рівняння реакції і записуємо об'ємні співвідношення речовин:

C2H4 + 3O2 -> 2CO2 + 2H2O    (1)

V1        V3

2C2H2 + 5O2 -> 4CO2 + 2H2O   (2)

V2        V5

За рівнянням реакції (1) об'єм кисню утричі більший, ніж об'єм етену, тому

V1(O2)=3V(С2Н4)=322,4 л=67,2 л

За рівнянням реакції (2) об'єм кисню у 2,5 разів більший, ніж об'єм етину, тому

V2(O2)=2,5V(С2Н2)=2,522,4 л=56 л

Відповідь: на спалювання етену

Інші завдання дивись тут...

  • Женя
    Супер
    8 жовтня 2019 18:24