Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1. Назвіть молекулярну формулу бензену, напишіть відомі вам структурні формули цієї речовини.

Молекулярна формула бензену С6Н6

Запропоновану структурну формулу вченого-хіміка Ф.А. Кекуле, де атоми Карбону сполучені у формі шестикутника, у якому почергово розташовуються одинарні й подвійні зв’язки, дивись у підручнику.

Структурна формула бензену:

 

Вправа 2. Перелічіть фізичні і хімічні властивості бензену, про які ви довідалися з параграфа. Бензен — безбарвна рідина з характерним запахом (токсична речовина), нерозчинна у воді й легша за неї, добре розчиняється в різних органічних розчинниках, і сам є розчинником багатьох органічних речовин. Сполука вступає в реакції заміщення (під час яких зберігається електронна система бензенового кільця) і приєднання й окиснення (під час яких руйнується електронна система бензенового кільця).

 

Вправа 3. Які речовини є продуктами горіння, галогенування, гідрування бензену?

Продукти горіння бензену: вуглекислий газ і вода

Продукти галогенування бензену: 1,2,3,4,5,6-гексахлороциклогексан (за умови яскравого освітлення hν),  гексахлоробензен (за наявності каталізатора і температури)

Продукти гідрування бензену: циклогексан

 

Застосовуємо   

Вправа 1. Установіть відповідність між вуглеводнем і класом, до якого він належить.

Вуглеводень Клас речовин

1 Гексин

2 Гексен

3 Бензен

4 Гексан

А Алкани

Б Арени

В Алкіни

Г Алкадієни

Д Алкени

Відповідь: 1-В, 2-Д, 3-Б, 4-А

 

Вправа 2. Укажіть правильне твердження щодо фізичних властивостей бензену.

А важчий за воду

Б має специфічний запах

В темно-бурого кольору

Г розчинний у воді

Відповідь: Б

 

Вправа 3. Проаналізуйте твердження.

І. Бензен і бутан мають однаковий якісний склад.

ІІ. Гідрування бензену належить до реакцій розкладу.

ІІІ. Бензен — оксигеновмісна органічна речовина.

ІV. Бензен — отруйна речовина

Правильні з поміж них лише...

А І і ІІІ 

Б І і ІV 

В ІІ і ІІІ 

Г ІІ і ІV

Відповідь: Б

 

Вправа 4. Розташуйте речовини за збільшенням кількості атомів Гідрогену в молекулі.

А етен    (C2H4)

Б пропан (C3H8)

В бензен  (C6H6)

Г етин     (C2H2)

Відповідь: ГАВБ

 

Вправа 5. Обчисліть кількість теплоти, що виділяється в навколишнє середовище внаслідок згорання бензену кількістю речовини 6 моль.

Відомо: v(C6H6)=1 моль

Знайти: кількість теплоти-?

Розв'язування

Записуємо термохімічне рівняння горіння бензену:

6Н6 + 15О2 -> 12СО2 + 6Н2О; ∆Н=3135,6 кДж

За рівнянням:

під час горіння 2 моль С6Н6 виділяється 3135,6 кДж, тоді

під час горіння 6 моль С6Н6 - х кДж

х = 6 моль3135,6 кДж : 2 моль=9406,8 Кдж

Відповідь: 9406,8 кДж

 

Вправа 6. Який об’єм вуглекислого газу виділиться внаслідок згорання достатньої кількості бензену в кисні об’ємом 300 л (н.у.)?

Відомо: V(О2)=300 л

Знайти: V(СO2)-?

Розв'язування

Складаємо рівняння реакції:

2C6H6 + 15O2 -> 12CO2 + 6H2O

За рівнянням реакції V(О2):V(СO2)=15:12, звідси

V(СO2)=12V(С6Н6):15=12300 л:15=240 л

Відповідь: 240 л

 

Вправа 7*. Установіть причиново-наслідкові зв’язки між складом і будовою бензену. Атомів Гідрогену в молекулі бензену С6Н6 значно менше, ніж у молекулі насиченого вуглеводню гексану С6Н14. Це вказувало на наявність у молекулі бензену подвійних або навіть потрійних зв’язків, тобто бензен мав бути ненасиченим вуглеводнем. Однак сполука виявилася хімічно пасивною (як і насичені вуглеводні), на відміну від алкенів і алкінів не знебарвлювала бромної води, розчину калій перманганату. Щоправда, за особливих умов молекула С6Н6 усе ж приєднувала три молекули водню або хлору. Також було з’ясовано, що похідні бензену з одним атомом галогену в молекулах не мали ізомерів. Це свідчило про рівноцінність розміщення атомів Карбону в молекулі С6Н6, що можливо лише при їх сполученні в замкнений ланцюг.

 Інші завдання дивись тут...