Інші завдання дивись тут...

Завдання 1

Укажіть, скільки названих речовин належать до алканів: циклобутан, н-нонан, 2,2-диметилпропан, 3-етилпент-1-ен.

А одна 

Б дві 

В три 

Г чотири

Відповідь: Б

 

Завдання 2

Масова частка Карбону найбільша в…

А метану

Б етену

В бензену

Г бутану

Відповідь: В

А ω(C)=Ar(C)/Mr(CH4)=12/16=0,75, або 75%

Б ω(C)=2•Ar(C)/Mr2H4)=2•12/28=0,857, або 85,7%

В ω(C)=6•Ar(C)/Mr(C6H6)=6•12/78=0,923, або 92,3%

Г ω(C)=4•Ar(C)/Mr(C4H10)=4•12/78=0,827, або 82,7%

 

Завдання 3

У переліку речовин: н-нонан, пент-2-ен, пропін, 2-метилпропан, 3-етил-2-метилгексан, бензен, 3,3-диметилпетт-1-ен переважають…

А алкани 

Б алкени 

В алкіни 

Г арени

Відповідь: А

 

Завдання 4

Складіть структурні формули вуглеводнів:

а) 3,4-диметилгекс-2-ен;

 

СН3СН=ССН—СН2—СН3

           |   |

           СН3СН3

б) 3-етил-4-пропілгепт-1-ин.

 

СНССНСН—СН2—СН2СН3

         |    |

         С2Н5С3Н7

 

Завдання 5

Назвіть вуглеводні за систематичною номенклатурою:

а) 2,5-етилнонан

б) 3-етилпент-1-ин

в) 2-метилбут-1-ен

 

Завдання 6

Установіть відповідність між формулою речовини і класом сполук, до якого вона належить.

Речовина Клас сполук

1 2,3,3-триметилгексан

2 бут-1-ин

3 пропен

4 бензен

А арени

Б алкіни

В алкани

Г алкени

Д дієни

Відповідь: 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А

 

Завдання 7

Укажіть, скільки речовин відповідає молекулярній формулі С6Н14.

А три 

Б чотири 

В п’ять 

Г шість

Відповідь: В

1) СН3СН2СН2СН2—СН2—СН3

             н-гексан

2) СН3—СН—СН2—СH2—СН3

          |       

          СН3

     2-метилпентан

3) СН3—СН2—СН—СH2—СН3

                |       

                СН3

       3-метилпентан

          СH3

          |

4) СН3—С—СН2—СН3

          |       

          СН3

       2,2-диметилбутан

5)  СН3—СН—СН—СН3

           |    |   

           СН3 СН3

        2,3-диметилбутан

Завдання 8

Укажіть рядок, у якому зазначені назви речовин, обидві з яких знебарвлюють бромну воду.

А метан і етан

Б етен і пропан

В бензен і етин

Г етин і етен

Відповідь: Г

 

Завдання 9

Укажіть формулу ненасиченого вуглеводню.

А С6Н6

Б С2Н6

В С6Н14

Г С2Н2

Відповідь: Г

 

Завдання 10

Розташуйте вуглеводні за збільшенням відносної густини за повітрям.

А 2-метилпропан

Б пропан

В пропін

Г пропен

Відповідь: ВГБА

А Dповітря(C4Н10)=Mr(C4Н10)/Mr(повітря)=58/29=2

Б Dповітря3Н8)=Mr3Н8)/Mr(повітря)=44/29=1,52

В Dповітря3Н4)=Mr3Н4)/Mr(повітря)=40/29=1,38

Г Dповітря(C3Н6)=Mr(C3Н6)/Mr(повітря)=42/29=1,45

 

Завдання 11

У рівнянні реакції горіння гептану коефіцієнт перед киснем дорівнює…

А 9 

Б 11 

В 13 

Г 15

Відповідь: Б

C7H16 + 11O2 -> 7CO2 + 8H2O

 

Завдання 12

Розташуйте речовини за збільшенням суми всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції горіння.

А метан

Б етан

В бут-2-ин

Г етен

Відповідь: АГВБ

CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O  1+2+1+2=6

2C2H6 + 7O2 -> 4CO2 + 6H2O  2+7+4+6=19

2C4H6 + 5O2 -> 2CO2 + 6H2O  2+5+2+6=15

C2H4 + 3O2 -> 2CO2 + 2H2O  1+3+2+2=8

 

Завдання 13

Виведіть молекулярну формулу вуглеводню, масова частка Карбону в якому дорівнює 85,71%, а маса 1 л (н.у.) становить 1,12 г.

Відомо: ω(С)=85,71%, або 0,8571, ρхНу)=1,12 г/л

Знайти: СxНy—? 

Розв’язання: 

M(CxHy)=ρ(CxHy)VM=1,12 г/л 22,4 л/моль=25 г/моль, Mr(CxHy)=25

х=ω(С)•Mr(CxHy):Ar(С)=0,8571•25:12=2

Знаходимо масову частку Гідрогену у складі вуглеводню:

ω(Н)=1-ω(С)=1-0,8571=0,1429

y=ω(H)•Mr(CxHy):Ar(H)=0,1429•25:1=4

Відповідь: С2Н4 

 

Завдання 14

Густина парів вуглеводню за киснем дорівнює 2,44. Виведіть його молекулярну формулу якщо масова частка Карбону в ньому становить 92,31%.

Відомо: ω(С)=92,31%, або 0,9231, DO2xНy)=2,44

Знайти: СxНy—? 

Розв’язання: 

Mr(CxHy)=DO2(CxHy)Mr(O2)=2,4432=78

х=(ω(С)•Mr(CxHy)):Ar(С)=0,9231•78:12=6

Знаходимо масову частку Гідрогену у складі вуглеводню:

ω(Н)=1-ω(С)=1-0,9231=0,0769

y=(ω(H)•Mr(CxHy)):Ar(H)=0,0769•78:1=6

Відповідь: С6Н6

 

Завдання 15

Виведіть молекулярну формулу вуглеводню, густина парів якого за повітрям дорівнює 3,19, а масові частки елементів у сполуці такі: 51,89 % Карбону, 38,38 % Хлору, 9,73 % Гідрогену.

Відомо: DповітряхНyClz)=3,19, ω(С)=51,89%, або 0,5189,

ω(H)=9,73%, або 0,0973, ω(Сl)=38,38%, або 0,3838

Знайти: СxНy—? 

Розв’язання: 

Mr(CxHyClz)=Dповітря(CxHyClz)Mr(повітря)=3,1929=92,51

х=(ω(С)•Mr(CxHyСlz)):Ar(С)=0,5189•92,51:12=4

y=(ω(H)•Mr(CxHyClz)):Ar(H)=0,0973•92,51:1=9

z=(ω(Cl)•Mr(CxHyClz)):Ar(Cl)=0,3838•92,51:35,5=1

Відповідь: С4Н9Cl

 

Завдання 16

Чи вистачить води кількістю речовини 4 моль для гідратації етену об’ємом 112 л (н.у.)? Відповідь підтвердіть обчисленнями.

Відомо: V(C2H4)=112 л

Знайти: v(H2О)-?

Розв'язання

v(C2H4)=V(C2Н4):Vm=112 л : 22,4 л/моль=5 моль

Записуємо рівняння реакції:

C2Н4 + H2O -> C2Н5OH

v(C2H4):v(Н2O)=1:1, тому v(H2O)=v(C2H4)=5 моль

4 моль < 5 моль

Відповідь: не вистачить

 

Завдання 17

Обчисліть масу продукту реакції етину об’ємом 44,8 л (н.у.) з надлишком брому.

Відомо: V(C2H2)=44,8 л

Знайти: m(C2H2Br2)-?

Розв'язання

v(C2H2)=V(C2Н2):Vm=44,8 л : 22,4 л/моль=2 моль

Записуємо рівняння реакції:

C2Н2 + Br2 -> C2Н2Br2

v(C2H2):v(С2H2Br2)=1:1, тому v(С2H2Br2)=v(C2H2)=2 моль

M(C2H2Br2)=186 г/моль

m(C2H2Br2)=v(C2H2Br2)M(C2H2Br2)=2 моль186 г/моль=372 г

Відповідь: 372 г

 

Завдання 18

Який об’єм хлору (н.у.) необхідний для добування тетрахлорометану кількістю речовини 4 моль?

Відомо: v(CCl4)=4 моль

Знайти: V(Cl2)-?

Розв'язання

Записуємо рівняння реакції:

4 + 4Сl2 -> CCl4 + 4HCl

v(Cl2):v(СCl4)=4:1, тому v(Cl2)=4v(CCl4)=4 моль4=16 моль

V(Cl2)=v(Cl2)Vm=16 моль22,4 л/моль=358,4 л

Відповідь: 358,4 л

 

Завдання 19

На повне гідрування якої речовини витратиться більший об’єм водню (н.у): 

а) етину масою 130 г; 

б) пропену об’ємом 112 л?

Відповідь: етину

а) Відомо: m(C2H2)=130 г

Знайти: V(H2)-?

Розв'язання

M(C2H2)=26 г/моль

v(C2H2)=m(C2H2):M(C2H2)=130 г : 26 г/моль=5 моль

Записуємо рівняння реакції:

C2Н2 + 2Н2 -> C2Н6

v(C2H2):v(H2)=1:2, тому v(H2)=2v(C2H2)=25 моль=10 моль

V(H2)=v(Н2)Vm=10 моль  22,4 л/моль=224 л

б) Відомо: V(C3H6)=112 л

Знайти: V(H2)-?

Розв'язання

v(C3H6)=V(C3Н6):Vm=112 л : 22,4 л/моль=5 моль

Записуємо рівняння реакції:

C3Н6 + H2 -> C3Н8

v(C2H6):v(Н2)=1:1, тому v(H2)=v(C3H6)=5 моль

V(H2)=v(Н6)Vm=5 моль  22,4 л/моль=112 л

 

Завдання 20

Який об’єм етину (н. у.) можна добути із кальцій карбіду масою 19,2 г?

Відомо: m(CaC2)=19,2 г

Знайти: V(C2H2)-?

Розв'язання

M(CaC2)=64 г/моль

v(CaC2)=m(CaC2):M(CaC2)=19,2 г : 64 г/моль=0,3 моль

Записуємо рівняння реакції:

CaC2 + 2Н2O -> C2Н6 + Ca(OH)2

v(CaC2):v(C2H2)=1:1, тому v(C2H2)=v(CaC2)=0,3 моль

V(C2H2)=v(C2Н2)•Vm=0,3 моль • 22,4 л/моль=6,72 л

Який об’єм метану знадобиться для добування цього самого об’єму етину (н.у.)?

Відомо: v(C2H2)=6,72 л

Знайти: V(CH4)-?

Розв'язання

v(C2H2)=V(C2H2):Vm=6,72 л : 22,4 л/моль=0,3 моль

Записуємо рівняння реакції:

2CН4 -> C2H2 + 3H2

v(CH4):v(C2H2)=2:1, тому v(CH4)=2v(C2H2)=2 моль0,3=0,6 моль

V(CH4)=v(CH4)Vm=0,6 моль22,4 л/моль=13,44 л

Відповідь: 6,72 г етину і 13,44 л метану

 

Завдання 21

Обчисліть масову (об'ємну) частку етину у складі суміші з воднем, якщо після реакції гідрування її об’єм зменшився на 40 л, а водень прореагував повністю.

Об'єм суміші зменшився за рахунок водню, що прореагував з етином.

Відомо: V(H2)=40 л

Знайти: φ(С2Н2)-?

Розв'язання

Записуємо рівняння реакції і об'ємні співвідношення речовин:

C2Н2 + 2H2 -> C2H6

V1       V2

V(C2H2):V(H2)=1:2, тому V(C2H2)=v(H2):2=40 л:2=20 л

V(суміші)=V(C2H2)+V(H2)=20 л + 40 л=60 л

φ(С2Н2)=V(С2Н2)/V(суміші)=20 л : 60 л=0,333, або 33,3%

Відповідь: 33,3% 

 

Завдання 22

Алкен масою 4,2 г приєднав хлор масою 7,1 г. Назвіть алкен.

Відомо: m(CnH2n)=4,2 г, m(Сl2)=7,1 г

Знайти: n-?

Розв'язування

M(Cl2)=71 г/моль

v(Cl2)=m(Cl2):M(Cl2)=7,1 г : 71 г/моль=0,1 моль

Складаємо рівняння реакції у загальному вигляді:

СnH2n + Cl2 -> CnH2nCl2

v(CnH2n)=v(Cl2)=0,1 моль

M(CnH2n)=m(CnH2n):v(CnH2n)=4,2 г : 0,1 моль = 42 г/моль

Mr(CnH2n)=42

МrnH2n)=n•Ar(С)+2n•Ar(H)=12n+2n•1=14n

14n=42; n=42:14=3

Відповідь: формула алкену — С3Н6

 

Завдання 23

Етан-етенова суміш об’ємом 1344 л згорає без залишку у кисні об’ємом 4368 л. Обчисліть об’ємний склад суміші, якщо всі виміри проведено за однакових умов.

Відомо: V(суміші)=1344 л; V(O2)=4368 л

Знайти: V(С2Н6)-? V2Н4)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакцій:

2H6 + 7O2 -> 4CO2 + 6H2O   (1)

C2H4 + 3O2 -> 2CO2 + 2H2O    (2)

Приймаємо об'єм етану за х л, тобто V(C2H6)=х л, тоді об'єм етену дорівнює (1344-x) л, тобто V(С2Н4)=(1344-x) л.

За рівнянням реакції (1) V(C2H6):V1(O2)=2:7, тоді V1(O2)=7•V(C2H6):2=3,5x

За рівнянням реакції (2) V(С2Н4):V2(O2)=1:3, тоді V2(O2)=3•V(C2H4)=3•(1344-x)

За умовою задачі всього витратили 4368 л кисню.

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його.

3,5х + 3•(1344-x)= 4368

3,5х - 3х = 4368 - 4032

0,5x = 336

х = 336 : 0,5

х = 672  

Отже, V(C2H6)=672 л

V(С2Н4)=V(суміші)-V(C2H6)=1344 л - 672 л =672 л

Відповідь: 672 л етану і 672 л етену

 

Завдання 24

Який об’єм вуглекислого газу утвориться внаслідок спалювання суміші метану з етаном об’ємом 100 л, об’ємна частка етану в якій дорівнює 20%? Усі виміри зроблено за однакових умов.

Дано: V(суміші)=100 л; φ(С2Н6)=20%

Знайти: V(СО2)-?

Розв'язуванння

V(C2H6)=φ(С2Н6)•V(суміші):100%=(20%•100 л):100%=20 л

φ(CH4)=100%-φ(C2H2)=100%-20%=80%

V(CH4)=φ(СН4)•V(суміші):100%=(80%•100 л):100%=80 л

Запишемо рівняння реакції горіння метану і етану:

СН4 + 2О2 → СО2 + 2Н2О       (1)    

2Н6 + 7О2 → 4СО2 + 6Н2О   (2)

За рівнянням реакції (1) V(СН4):V1(СО2)=1:1, тому

V1(СО2)=V(CH4)=80 л

За рівнянням реакції (2) V(С2Н6):V2(СО2)=2:4=1:2, тому

V2(СО2)=2V(C2H6)=220 л=40 л

Сумарний об'єм вуглекислого газу:

V(СО2)=V1(СО2)+V2(СО2)=80 л + 40 л=120 л

Відповідь: 120 л

 

Завдання 25

Де найбільше молекул:

а) у порції метану об’ємом 112 л (н. у.);

б) у порції етену кількістю речовини 5 моль;

в) у порції етину масою 130 г?

Відповідь: однаковe

У однаковій порції речовини число молекул однакове.

а) v(CH4)=V(CH4):VM=112 л:22,4 л/моль=5 моль

б) v(C2H4)=5 моль

в) v(C2H2)=m(C2H2):М(С2Н2)=130 г : 26 г/моль=5 моль

Інші завдання дивись тут...

  • машина
    Дуже дуже дуже дуже ДЯКУЮ !!!!
    4 грудня 2019 16:29