Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1. Дайте визначення спиртів. Спирти — органічні сполуки, що містять одну або кілька характеристичних (функціональних) гідроксильних груп OH, сполучених з вуглеводневим замісником.

Назвіть їх характеристичну групу. Гідроксильна група ОН.

 

Вправа 2. Наведіть приклади насичених одноатомних спиртів.

Приклади: метанол СН3ОН, етанол С2Н5ОН

Запишіть їх загальну формулу: СnН2n+1OH або R—ОН. 

 

Вправа 3. Назвіть відому вам класифікацію спиртів, наведіть приклади речовин. Залежно від кількості характеристичних гідроксильних груп ОН у молекулі спирти поділяють на одноатомні й багатоатомні (двохатомні, трьохатомні тощо).

Одноатомні спирти: метанол CH3OH і етанол C2H5OH.

Багатоатомні спирти: етандіол C2H4(OH)2 i гліцерол C3H5(OH)3.

 

Вправа 4. Поясніть утворення водневого зв’язку між молекулами спирту. 

Молекули спирту, маючи полярні зв’язки Оδ–←Нδ+, притягуються одна до одної, а саме — атом Нδ+ однієї молекули до атома Оδ– іншої млекули. Взаємне притягання різнойменних часткових зарядів двох молекул спирту забезпечує утворення міжмолекулярного водневого зв’язку.

 

Застосовуємо  

Вправа 1. Рідкий агрегатний стан етанолу за звичайних умов зумовлений його…

А кількісним складом 

Б якісним складом

В водневим зв’язком 

Г ковалентним зв’язком

Відповідь: В

 

Вправа 2. Установіть відповідність між формулами та назвами речовин.

Формула Назва

1 СН3—ОН

2 С3Н5(ОН)3

3 С2Н6

4 С3Н6

А пропанол

Б пропен

В метанол

Г гліцерол

Д етан

Відповідь: 1-В, 2-Г, 3-Д, 4-Б

 

Вправа 3. Однакова чи різна кількість атомів Карбону в молекулах:

а) гептан-1-олу; б) 2,3,3-триметилбутан-1-олу; в) 3,4-диметилпентан-2-олу?

Відповідь: однакова

а) СН3—СН2—СН2—СН2—СН2—СН2—СН2—OH

          СН3  СН3             

          |    |

б) СН3—СН—С—СН2—OН

               |       

               СН3

          CН3  СН3            

          |    |   

в) СН3—СН—СH—СН—CН3

                     |     

                      OH

Вправа 4. Порівняйте масові частки Карбону в метані й метанолі.

Відповідь: у метані масова частка Карбону більша.

Мr(СH4)=16

ω(C)=Ar(C)/Mr(CH4)=12/16=0,75, або 75%

Мr(СH3OH)=32

ω(C)=Ar(C)/Mr(СH3OH)=12/32=0,375, або 37,5%

 

Вправа 5. Назвіть за систематичною номенклатурою речовини:

а) 4,5-диметилгексан-2-ол

СН3—СН—СН—СН2—СН—СН3

      |    |           |

      СН3 СН3        ОН

б) 3-метилпентан-2-ол

СН3—СН—СН—СН2—СН3

      |    |     

      ОН  СН3      

в) 2,2-диметилпентан

       СН3     

      |      

СН3—С—СН2—СН2—СН3

      |

      СН3

г) 2-метилпентан-2-ол

       СН3     

      |      

СН3—С—СН2—СН2—СН3

      |

      ОН

Вправа 6. Складіть структурну формулу 4-етил-3-метилгексан-2-олу.

              С2Н5СH3            

             |    |

СН3—СН2—СH—СН—CН—CН3

                         |     

                         OH

Вправа 7. Знайдіть і виправте помилки в назві спирту: 5-пропіл-4-етилгептан-2-ол, структурну формулу якого дивись у підручнику.

Відповідь: 5-етил-4-пропілгептан-3-ол

 

Вправа 8.* Однакову з етанолом молекулярну формулу має органічна речовина диметиловий етер. Він газоподібний, погано розчинний у воді. Спробуйте пояснити ці відмінності.

Диметиловий етер етиловий спирт

    δ+  δ-     δ+

H3C → O ← CH3

         δ-     δ+

H3 O  H

Властивості органічних речовин залежать не тільки від їх складу, а й від порядку сполучення атомів в молекулі. Атом Оксигену, найбільш електронегативного елемента в молекулі етанолу, сполучений з атомом Гідрогену, причому зв’язок О–Н є більш полярним, в порівняні зі зв'язками С–О молекули етеру. Молекули спирту, маючи полярні зв'язки, забезпечують утворення водневого зв'язку. Наявність у молекулах спиртів характеристичної групи ОН, а між молекулами спиртів водневого зв'язку пояснює такі властивості спиртів, як їх агрегатний стан (є рідинами) і їх добру розчинність у воді й інших полярних розчинниках, на відміну від диметилового етеру, який є газоподібним і погано розчинний у воді.

Інші завдання дивись тут...