Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1. Дайте характеристику хімічних властивостей одноатомних насичених спиртів. Насичені одноатомні спирти — хімічно активні речовини. Вони вступають у реакції окиснення (повного й часткового), взаємодіють з активними металами, гідрогенгалогенідами, кислотами. Насиченим одноатомним спиртам властиві два види дегідратації (відщеплення води) — внутрішньомолекулярна й міжмолекулярна.

 

Вправа 2. Які хімічні властивості гліцеролу вам відомі? Вступає у реакції окиснення (повного й часткового), взаємодіє з лужними металами, реагує з купрум (ІІ) гідроксидом (якісна реакція на гліцерол та інші багатоатомні спирти).

 

Вправа 3. У чому полягає суть добування етанолу реакцією бродіння? Реакція спиртового бродіння є каталітичною, відбувається за наявності дріжджів.

Як ще добувають етанол? Гідратацією етену.

 

Застосовуємо 

Вправа 1. Укажіть формулу насиченого одноатомного спирту.

А СН3ОСН3

Б С3Н5(ОН)3

В СН3СОН

Г СН3ОН

Відповідь: Г

 

Вправа 2. Установіть відповідність між речовиною та класифікаційною ознакою.

Речовина Класифікаційна ознака

1 етан 

2 гліцерол

3 етанол

4 хлороетан 

А ненасичений вуглеводень

Б насичений вуглеводень

В багатоатомний спирт

Г галогенопохідне алкану

Д одноатомний спирт

Відповідь: 1-Б, 2-В, 3-Д, 4-Г

 

Вправа 3. Складіть рівняння реакцій за схемою перетворень.

Метан → етин → етен → етанол → калій етанолят

                                    ↓

                             вуглекислий газ → кальцій карбонат

2СH4 -> СН≡СН + 3H2

СН≡СН + H2 -> СН2=СН2

СН2=СН2 + H2O -> C2H5OH

2Н5ОН + 2K -> 2С2Н5ОK + Н2

C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O

CO2 + CaO = CaCO3

 

Вправа 4. Етанол добували: а) з етену об’ємом 112 л (н.у); б) із глюкози масою 360 г. У якому з дослідів добуто більше етанолу?

Відповідь: у випадку а)

а) Відомо: V(C2H4)=112 л

Знайти: v(C2H5OH)-?

Розв'язання

І спосіб

v(C2H4)=V(C2H4):VM=112 л : 22,4 л/моль=5 моль

Записуємо рівняння реакції:

СН2=СН2 + H2O -> C2H5OH

За хімічним рівнянням v(C2H4):v(C2H5OH)=1:1, тому

v(C2H5OH)=v(C2H4)=5 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 112 л                 х моль

СН2=СН2 + H2O -> C2H5OH

 22,4 л                  1 моль

х=v(C2H5OH)=112 л1 моль : 22,4 л = 5 моль

Відповідь: 5 моль

б) Відомо: m(C6H12О6)=360 г

Знайти: v(C2H5OH)-?

Розв'язання

І спосіб

M(C6H12O6)=180 г/моль

v(C6H12O6)=m(C6H12O6):M(C6H12O6)=360 г : 180 г/моль=2 моль

Записуємо рівняння реакції:

C6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2

За хімічним рівнянням v(C6H12O6):v(C2H5OH)=1:2, тому

v(C2H5OH)=2v(C6H12O6)=22 моль=4 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

360 г          х моль

C6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2

180 г          2 моль

M(C6H12O6)=180 г/моль, маса 1 моль=180 г

х=v(C2H5OH)=360 г2 моль : 180 г=4 моль

Відповідь: 4 моль

 

Вправа 5. У якому випадку виділиться більший об’єм водню (н. у.):

а) під час взаємодії натрію з етанолом масою 9,2 г;

б) під час взаємодії натрію з гліцеролом масою 9,2 г.

Відповідь: у випадку б)

а) Відомо: m(C2H5ОH)=9,2 г

Знайти: V(H2)-?

Розв'язання

І спосіб

M(C2H5OH)=46 г/моль

v(C2H5OH)=m(C2H5OH):M(C2H5OH)=9,2 г : 46 г/моль=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції:

2Н5ОН + 2Na -> 2С2Н5ОNa + Н2

За хімічним рівнянням v(C2H5OH):v(H2)=2:1, тому

v(H2)=v(C2H5OH):2=0,2 моль:2=0,1 моль

V(H2)=n(H2)•VM=0,1 моль22,4 л/моль=2,24 л

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

9,2 г                                х л

2Н5ОН + 2Na -> 2С2Н5ОNa + Н2

92 г                                   22,4 л

M(C2H5OH)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г, а маса 2 моль=92 г

х=V(H2)=9,2 г22,4 л : 92 г=2,24 л

Відповідь:2,24 л

б) Відомо: m(C3H5(OH)3)=9,2 г

Знайти: V(H2)-?

Розв'язання

І спосіб

M(C3H5(OH)3)=92 г/моль

v(C3H5(OH)3)=m(C3H5(OH)3):M(C3H5(OH)3)=9,2 г : 92 г/моль=0,1 моль

Записуємо рівняння реакції:

3Н5(OН)3 + 6Na -> 2С3Н5(ONa)3 + 3Н2

За хімічним рівнянням v(C2H5(OH)3):v(H2)=2:3, тому

v(H2)=3v(C2H5OH):2=30,1 моль:2=0,15 моль

V(H2)=n(H2)•VM=0,15 моль22,4 л/моль=3,36 л

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 9,2 г                                     х л

3Н5(OН)3 + 6Na -> 2С3Н5(ONa)3 + 3Н2

184 г                                         67,2 л

M(C3H5(OH)3)=92 г/моль, маса 1 моль=92 г, а маса 2 моль=184 г

1 моль газу за н.у.  займає об'єм 22,4 л, а 3 моль займуть утричі більший об'єм, тобто 67,2 л

х=V(H2)=9,2 г • 67,2 л : 184 г=3,36 л

Відповідь: 3,36 л

 

Вправа 6. Окисненням етанолу купрум (ІІ) оксидом добули етаналь кількістю речовини 4 моль. Обчисліть масу етанолу, що прореагував.

Відомо: v(CH3COH)=9,2 г

Знайти: m(C2H5ОH)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

С2Н5ОН + CuO -> СН3COH + Cu

За хімічним рівнянням v(C2H5OH):v(CH3COH)=1:1, тому

v(C2H5OH)=v(CH3COH)=4 моль

M(C2H5OH)=46 г/моль

m(C2H5OH)=v(C2H5OH)M(C2H5OH)=446 г/моль=184 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

х г                    4 моль

С2Н5ОН + CuO -> СН3COH + Cu

46 г                     1 моль

M(C2H5OH)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г

х=V(С2H5ОН)=4 моль • 46 г : 1 моль=184 г

Відповідь:184 г

 

Вправа 7*. Під час взаємодії насиченого одноатомного спирту масою 40,8 г з надлишком натрію виділився водень об’ємом 4,48 л (н.у.). Виведіть молекулярну формулу цього спирту.

Відомо: mnH2n+1OН)=40,8 г, n(Н2)=4,48 л, n(H2O)=0,5 моль

Знайти: n-?

Розв'язування

v(H2)=V(H2):VM=4,48 л : 22,4 л/моль=0,2 моль

Складаємо рівняння реакції у загальному вигляді:

nH2n+1OH + 2Na -> 2CnH2n+1ОNa+ H2

v(CnH2n+1OH):v(H2)=2:1, тому v(CnH2n+1OH)=2v(H2)=20,2 моль=0,4 моль

M(CnH2n+1OH)=m(CnH2n+1OH):v(CnH2n+1OH)=40,8 г : 0,4 моль=102 г/моль

Mr(CnH2n+1OH)=102

МrnH2n+1OH)=n•Ar(С)+(2n+2)•Ar(H)+Ar(О)=12n+(2n+2)•1+16=14n+18

14n+18=102; n=(102-18):14=6

Відповідь: формула насиченого одноатомного спирту — С6Н13ОН

Інші завдання дивись тут...