Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Чим суміш відрізняється від чистої речовини? Суміш, на відміну від чистої речовини, містить домішки інших речовин.

 

Вправа 2. Що слід розуміти під домішкою, розв’язуючи задачі на добування речовин? Домішки — це своєрідний баласт, що не бере участі в реакції, яка відбувається з основною речовиною, тому вихід продукту реакції залежить лише від умісту основної речовини.

 

Вправа 3. Наведіть приклади природних сумішей речовин різного агрегатного стану. Природний газ, туман, повітря, нафта, морська вода, річкова вода, джерельна вода, граніт, грунт, пісок.

 

Вправа 1. Який об’єм етину (н.у.) можна добути з природного газу об’ємом 93 м3 (н.у.), що містить 3,6% домішок?

Відомо: V(суміші)=93 м3φ(домішок)=3,6%

Знайти: V(С2Н2)—?

Розв’язання

1. Об'єм метану в суміші природного газу об'ємом 93 м3 можна обчислити двома способами:

І спосіб

V(домішок)=(φ(домішок)•V(суміші)):100%=(3,6%93 м3):100%=3,348 м3

V(СН4)=V(суміші)-V(домішок)=93 м3 - 3,348 м3=89,652 м3

ІІ спосіб

φ(СН4)=100%-φ(домішок)=100%-3,6%=96,4%

V(СН4)=(φ(СН4)•V(суміші)):100%=(96,4%93 м3):100%=89,652 м3

2. Запишемо рівняння реакції:

2СH4 -> C2H2 + H2

2V         1V

За хімічним рівнянням V(CH4):V(C2H2)=2:1, тому 

V(С2Н2)=V(СH4):2=89,652:2=44,8 м3

Відповідь: 44,8 м3

 

Вправа 2. Обчисліть кількість речовини етанолу й об’єм вуглекислого газу (н.у.), добутих унаслідок бродіння глюкози масою 395,6 г, що містить 9% домішок.

Відомо: m(суміші)=395,6 г, ω(домішок)=9%

Знайти: V(С2Н5ОН)—?

Розв’язання

1. Об'єм чистої глюкози в суміші масою 395,6 г можна обчислити двома способами:

І спосіб

m(домішок)=(ω(домішок)•m(суміші)):100%=(9%395,6 г):100%=35,604 г

m(С6Н12O6)=m(суміші)-m(домішок)=395,6 г -  35,604 г=359,996 г

ІІ спосіб

ω6Н12О6)=100%-ω(домішок)=100%-9%=91%

V(С6Н12O6)=(φ(С6H12O6)•V(суміші)):100%=(91%395,6 г):100%=359,996 г

2. M(C6H12O6)=180 г/моль

v(C6H12O6)=m(C6H12O6):M(C6H12O6)=359,996 г : 180 г/моль=1,99 моль

3. Запишемо рівняння реакції:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

За хімічним рівнянням v(C6H12О6):v(C2H5OH):v(CO2)=1:2:2, тому 

v(С2Н5OH)=v(CO2)=2v(С6H12O6)=21,99=3,98 моль

V(СO2)=v(СO2)VM=3,98 моль • 22,4 л/моль=89,2 л

Відповідь: 3,98 моль С2Н5ОН і 89,2 л СО2

 

Вправа 3. Складіть умову задачі на добування речовини з реагенту, що містить домішки, і розв’яжіть її.

Який об’єм вуглекислого газу (н.у.) можна добути при спалюванні природного газу об’ємом 100 м3 (н.у.), що містить 1% негорючих домішок?

Відомо: V(суміші)=100 м3φ(домішок)=1%

Знайти: V(СН4)—?

Розв’язання

1. Об'єм чистого метану в суміші об'ємом 100 м3 можна обчислити двома способами:

І спосіб

V(домішок)=(φ(домішок)•V(суміші)):100%=(1%100 м3):100%=1 м3

V(СН4)=V(суміші)-V(домішок)=100 м3 - 1 м3=99 м3

ІІ спосіб

φ(СН4)=100%-φ(домішок)=100%-1%=99%

V(СН4)=(φ(СН4)•V(суміші)):100%=(99%100 м3):100%=99 м3

2. Запишемо рівняння реакції:

СH4 + 2O2-> CO2 + 2H2O

1V              1V

За хімічним рівнянням V(CH4):V(CO2)=1:1, тому 

V(СO2)=V(СH4)=99 м3

Відповідь: 99 м3 CO2

Інші завдання дивись тут...