Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1. Які сполуки належать до альдегідів? Оксигеновмісні органічні сполуки, похідні вуглеводнів, молекули яких містять характеристичну групу —CHO, яку називають альдегідною групою.

Наведіть приклади: метаналь H—CHO, етаналь CH3—CHO, пропаналь

C2H5—CHO, бутаналь C3H7—CHO

 

Вправа 2. Схарактеризуйте склад молекул альдегідів, порівняйте його з відповідними спиртами. Склад молекул альдегідів розглядають як похідні алканів, у молекулах яких один атом Гідрогену біля першого атома Карбону заміщений на альдегідну групу (—CHO). Винятком є перший представник цього класу — метаналь, у складі якого замість залишку алкану міститься атом Гідрогену. За рахунок того, що в молекулах альдегідів на два атоми Гідрогену менше, ніж у молекулах відповідних спиртів, у них є подвійний зв’язок.

СnH2n+1OH -> Cn-1H2n-1CHO,    або   СnH2n+2O -> CnH2nO, при n>0 

 

Вправа 3. Скільки атомів Карбону містить вуглеводневий залишок молекули гептаналю? Шість

С6Н13—CHO

 

Вправа 4. Перелічіть фізичні властивості альдегідів. Леткі рідини чи тверді речовини (за винятком метаналю - газуватий) із запахом, мають різну розчинність у воді, нижчі температури кипіння та плавлення порівняно з аналогічними спиртами.

 

Вправа 5. Назвіть реакції, які використовують для розпізнавання альдегідів. "Реакція срібного дзеркала" і реакція зі свіжоодержаним купрум (ІІ) гідроксидом за нагрівання.

 

Застосовуємо

Вправа 1. Складіть молекулярну й структурну формули пропаналю.

С2H5CHO, або C3H6O

Cтруктурна формула пропаналю:

                  O

                 //

CH3—CH2—C

               \

                Н

Вправа 2. Назвіть речовини, подані у підручнику, за систематичною номенклатурою.

а) 2-метилпропанол

 СН3СНСН2—OН

       |

       CH3

б) 2-метилпропаналь

             O

            //

СН3СНС

      |      \

      CH3    H

в) 4-етил,3-метилгексаналь

            С2H5              O

            |                 //

СН3СH2СНСHСH2С

                  |            \

                  СН3          H

Вправа 3. Чи вистачить водню, добутого взаємодією достатньої кількості цинку з хлоридною кислотою масою 200 г з масовою часткою гідроген хлориду 7,3%, на відновлення етаналю масою 11 г? Відповідь підтвердьте розрахунком.

Відомо: m(розчину)=200 г; ω(HCl)=7,3%, m(CH3–CHO)=11 г

Знайти: чи вистачить H2-?

Розв'язування

І спосіб

m(HCl)=(ω(HCl)m(розчину)):100%=(7,3%200 г):100%=14,6 г

М(HCl)=36,5 г/моль

v(HCl)=m(HCl):M(HCl)=14,6 г: 36,5 г/моль=0,4 моль 

Записуємо рівняння реакції добування водню:

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

За хімічним рівнянням v(HCl):v(H2)=2:1, тому

v(H2)=v(HCl):2=0,4 моль:2=0,2 моль - добули водню

М(CH3–CHO)=44 г/моль

v(CH3–CHO)=m(CH3–CHO):M(CH3–CHO)=11 г: 44 г/моль=0,25 моль

Записуємо рівняння реакції відновлення етаналю:

СН3–CHO + H2 → С2Н5–OH

За хімічним рівнянням v(СН3–CHO):v(H2)=1:1, тому

v(H2)=v(СН3–CHO)=0,25 моль - прореагує водню

0,25 моль > 0,2 моль, не вистачить водню

ІІ спосіб

m(HCl)=(ω(HCl)m(розчину)):100%=(7,3%200 г):100%=14,6 г

Записуємо рівняння реакції добування водню:

       14,6 г             х моль

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

        73 г              1 моль

М(HCl)=36,5 г/моль, маса 1 моль=36,5 г, а маса 2 моль=73 г           

х=v(H2)=14,6 г • 1 моль : 73 г = 0,2 моль - добули водню

Записуємо рівняння реакції відновлення етаналю:

   11 г     х моль

СН3–CHO + H2 → С2Н5–OH

   44 г     1 моль  

М(CH3–CНО)=44 г/моль, маса 1 моль=44 г                

х=v(H2)=11 г • 1 моль : 44 г=0,25 моль - прореагує водню

0,25 моль > 0,2 моль - не вистачить водню

Відповідь: не вистачить

 

Вправа 4. Напишіть рівняння реакцій за схемою перетворень:

етан -> етен -> етанол -> етаналь -> етанова кислота.

СH3=CH3 -> СН2=СН2 + Н2 

СН2=СН2 + Н2О -> С2Н5OH

С2H5OH -> CH3CHO  - реакція окиснення [O,-H2O]

СH3CHO -> CH3COOH - реакція окиснення [O]

 

Вправа 5*. У воді об’ємом 340 мл розчинили метаналь об’ємом 112 л (н.у.). Обчисліть масову частку розчиненої речовини у виготовленому розчині.

Відомо: V(H2O)=340 мл; V(H–CHO)=112 л, 

Знайти: ω(H–CHO)-?

Розв'язування

1. m(H2O)=V(H2O)ρ(H2O)=340 мл1 г/мл=340 г

2. v(H–CHO)=V(H–CHO):VM=112 л : 22,4 г/л=5 моль

   М(H–CНО)=30 г/моль

   m(H–CHO)=v(H–CHO)M(H–CHO)=5 моль 30 г/моль=150 г

3. m(розчину)=m(H2O)+m(H–CHO)=340 г + 150 г=490 г

4. ω(H–CHO)=m(H–CHO):m(розчину)=150 г : 490 г=0,31 або 31%

Відповідь: 31%

Інші завдання дивись тут...