Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1. Назвіть загальні формули й характеристичні групи карбонових кислот.

        О

      //

R—C

      \

       OН, де

R-вуглеводневий залишок,

СООН - карбоксильна група, що складається з двох

функціональних груп — карбонільної (С=О) і гідроксильної (—ОH)

Вправа 2. Наведіть приклади нижчих і вищих одноосновних карбонових кислот, їхні назви за систематичною номенклатурою і тривіальні назви.

HCOOH - метанова (мурашина) кислота

СH3COOH - етанова (оцтова) кислота

С2Н5–СООН - пропанова (пропіонова) кислота

С3Н7–СООН - бутанова (масляна) кислота

С4Н9–СООН - пентанова (валеріанова) кислота

С5Н11–СООН - гексанова (капронова) кислота

С15Н31–СООН - гексадеканова (пальмітинова) кислота

С17Н35–СООН - октадеканова (стеаринова) кислота

Нижчі одноосновні карбонові кислоти містять до 10 атомів Карбону, а вищі - понад 10 атомів Карбону. Загальна формула: СnН2n+1COOH

 

Вправа 3. Наведіть приклади формул вищих карбонових кислот.

С15Н31–СООН, С17H35-COOH, С17Н33–СООН

 

Вправа 4. Як складають назви карбонових кислот за систематичною номенклатурою? За систематичною номенклатурою карбонові кислоти називають двома словами: алкан + ова та «кислота»

 

Застосовуємо   

Вправа 1. Побудуйте схему класифікації карбонових кислот.

Ознаки класифікації:

1. За кількістю карбоксильних груп: одноосновні, багатоосновні.

2. За будовою вуглеводневого залишку: насичені, ненасичені, ароматичні.

3. За кількістю атомів Карбону: до 10 атомів Карбону - нижчі, понад 10 - вищі.

 

Вправа 2. Складіть молекулярні й напівструктурні формули насичених одноосновних карбонових кислот, до складу молекул яких входять:

а) сім атомів Карбону; 

C6H13COOH; CH3(CH2)5COOH

б) дев’ять атомів Карбону;

C8H17COOH; CH3(CH2)7COOH

в) дванадцять атомів Гідрогену.

C11H23COOH; CH3(CH2)10COOH

 

Вправа 3. Назвіть речовини за систематичною номенклатурою.

а) гексан

 СН3—(СН2)4СН3

б) 2,3-диметилбутанова кислота

                   О

                  //

СН3СHСНС

      |     |     \       

      СН3  СН3   ОН

в) 2,3-диметилбутен

 

СН2=ССНСН3

      |   |     

      СН3СН3

г) 2,2-диметилбутанова кислота

            СH3  O

            |    //

СН3СH2СС

            |    \

            СН3  H

Вправа 4. Cкладіть структурні формули ізомерів пентанової кислоти, назвіть їх.

СН3СН2—СН2—СН2—СOOН

     пентанова кислота

1) СН3СН2—СН—СOOН

               |

               CН3

  2-метилбутанова кислота

2) СН3СН—СН2—СOOН

         |

         CН3

  3-метилбутанова кислота

           СН3     

          |      

3)  СН3—С—СOOН

          |

          СН3

  2,2-диметилпропанова кислота

Вправа 5. Укажіть правильні твердження.

А зі збільшенням молекулярної маси розчинність карбонових кислот у воді зменшується

Б характеристична карбоксильна група складається з карбонільної й гідроксильної груп

В стеаринова кислота належить до нижчих карбонових кислот

Г етанол та етанова кислота мають однакові вуглеводневі залишки

Відповідь: АБ

Г. Вуглеводневим залишком етанолу є етил С2H5, а етанової кислоти є метил СН3, бо один атом Карбону перебуває у складі характеристичної групи СООН. 

Інші завдання дивись тут...