Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1. Схарактеризуйте хімічні властивості етанової кислоти. Етанова кислота діє на індикатори, взаємодіє з металами, основними і амфотерними оксидами, лугами, солями (слабкішої чи леткої кислоти) та спиртами.

 

Вправа 2. Порівняйте будову й хімічні властивості насичених одноосновних карбонових і неорганічних кислот.

Молекули насичених одноосновних кислот складаються з вуглеводневого залишку насиченого вуглеводню (алкану) й характеристичної карбоксильної групи СООН, а молекули неорганічних кислот складаються з атомів Гідрогену та кислотних залишків.

Подібність хімічних властивостей одноосновних карбонових і неорганічних кислот проявляється під час дії на індикатори, взаємодії з металами, оксидами, лугами, солями. Відмінність — у реакції взаємодії зі спиртами, що пояснюється наявністю карбоксильної групи в молекулах одноосновної карбонової кислоти.

 

Вправа 3. Назвіть відомі вам способи добування етанової кислоти.

Основним промисловим способом добування етанової кислоти є окиснення етаналю.

Сировиною служить метан — головна складова частина природного газу, з якого добувають етин, а з етину — етаналь, який і окиснюють до етанової кислоти

 

У харчовій промисловості етанову кислоту добувають біохімічним (за допомогою бактерій) окисненням етанолу:

С2Н5ОН + О2 → СН3СООН + Н2О

 

Вправа 4. Як в лабораторних умовах виявити наявність карбонових кислот у харчових продуктах? За допомогою індикаторів, порівнюючи їх забарвлення в усіх випробуваннях з рН-шкалою, щоб виявити продукти з високою кислотністю 

 

Застосовуємо 

Вправа 1. Для метанової кислоти складіть рівняння відомих вам хімічних реакцій.

1. Взаємодія з металами:

2НСООН + Сa -> (НСОО)2Ca + H2

2. Взаємодія з оксидами:

2НСООН + MgO -> (НСОО)2Mg + H2O

3. Взаємодія з лугами:

НСООН + NaOH -> НСООNa + H2O

4. Взаємодія із солями (слабкішої чи леткої кислоти):

2НСООН + Na2СO3 -> 2НСООNa + CO2↑ + H2O

5. Взаємодія із спиртами (реакція естерифікації):

Н–СООН + НО–С2Н5 -> Н–СОО–С2Н5 + Н2О

 

Вправа 2. Складіть рівняння реакції естерифікації між пропановою кислотою й пропанолом. Назвіть органічний продукт реакції за систематичною номенклатурою.

С2Н5–СООН + НО–С3Н7 -> C2Н5–СОО–С3Н7 + Н2О

                                 пропілпропаноат

Вправа 3. Складіть структурні формули ізомерних естерів з молекулярною формулою С7Н14О2 і назвіть їх за систематичною номенклатурою. Для одного з них обчисліть масу обох реагентів, необхідних для добування естеру кількістю речовини 0,5 моль.

       O     

     //      

HС

     \

     O—СH2—СH2—СH2—СH2—СH2—СH3

гексилметаноат

         O     

       //      

СН3С

       \

        O—СH2—СH2—СH2—СH2—СH3

пентилетаноат

                O     

             //      

СН3—СН2С

             \

              O—СH2—СH2—СH2—СH3

бутилпропаноат

                      O     

                   //      

СН3—СН2—СH2С

                   \

                    O—СH2—СH2—СH3

пропілбутаноат

                             O     

                         //     

СН3—СН2—СН2—СH2С

                          \

                           O—СH2—СH3

етилпентаноат

                                    O     

                                //      

СН3—СН2—СН2—СН2—СН2С

                                \

                                 OСH3

метилгексаноат

Задача

Відомо: v(HCOOC6H13)=0,5 моль

Знайти: m(HCOOH)-?, m(C6H13OH)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

HCOOH + C6H13OH -> HCOOC6H13 + H2O

За хімічним рівнянням v(HCOOH):v(C6H13OH):v(HCOOC6H13)=1:1:1,тому

v(HCOOH)=v(C6H13OH)=v(HCOOC6H13)=0,5 моль

М(HCOOH)=46 г/моль

m(HCOOH)=v(HCOOH)M(HCOOH)=0,5 моль  46 г/моль=23 г

М(C6H13OH)=102 г/моль

m(C6H13OH)=v(C6H13OH)M(C6H13OH)=0,5 моль • 102 г/моль=51 г

Відповідь: 23 г кислоти і 51 г спирту 

 

Вправа 4. Установіть відповідність між напівсхемою та назвою реакції.

Напівсхема реакції Назва реакції

1 С2Н4 + Н2 → 

2 СН3СНО + [О] → 

3 НСООН + СН3ОН → 

4 СН4 + Cl2 → 

А галогенування

Б естерифікації

В окиснення

Г гідрування

Д гідратація

Відповідь: 1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А

 

Вправа 5. Для розпушування тіста інколи вдаються до «гасіння» харчової соди оцтом. Який об’єм вуглекислого газу (н.у.) виділиться, якщо з оцтом прореагує харчова сода масою 4,2 г?

Відомо: m(NaHCO3)=4,2 г

Знайти: V(CO2)-?

Розв'язування

М(NaHCO3)=84 г/моль

v(NaHCO3)=m(NaHCO3):M(NaHCO3)=4,2 г: 84 г/моль=0,05 моль

Записуємо рівняння реакції:

СH3COOH + NaHСО3 -> CH3COONa + H2O + СО2

За хімічним рівнянням v(NaHСО3):v(H2)=1:1, тому

v(H2)=v(NaHСО3)=0,05 моль

V(H2)=v(H2)VM=0,05 моль22,4 л/моль=1,12 л

Відповідь: 1,12 л 

 

Вправа 6. Обчисліть масу кислоти і спирту, з яких було добуто метилпропаноат кількістю речовини 5 моль.

Відомо: v(С2H5COOCH3)=5 моль

Знайти: m(С2H5COOH)-?, m(CH3OH)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

С2H5COOH + CH3OH -> С2H5COOCH3 + H2O

За хімічним рівнянням v(С2H5COOH):v(CH3OH):v(С2H5COOCH3)=1:1:1,

тому v(С2H5COOH)=v(CH3OH)=v(С2H5COOCH3)=5 моль

М2H5COOH)=74 г/моль

m(C2H5COOH)=v(C2H5COOH)M(C2H5COOH)=5 моль  74 г/моль=370 г

М(CH3OH)=32 г/моль

m(CH3OH)=v(CH3OH)M(CH3OH)=5 моль • 32 г/моль=160 г

Відповідь: 370 г кислоти і 160 г спирту

 

Вправа 7*. Ви знаєте, що реакція «срібного дзеркала» — це якісна реакція на альдегіди. Тоді чому ця реакція відбувається з метановою кислотою? Знайти відповідь вам допоможе аналіз структурної формули метанової кислоти.

Бо у молекулі метанової кислоти, на відміну від інших карбонових кислот, наявна альдегідна група СHO (позначено рожевим кольором у структурній формулі)

      O     

    //      

HС

     \

      O—H 

Інші завдання дивись тут...