Інші завдання дивись тут...

Вправа 48 Чим зумовлені металічні та неметалічні властивості елементів? 

Числом валентних електронів в електронній оболонці атомівМеталічні елементи мають мале число валентних електронів, а неметалічні - велике

 

Вправа 49 Як за Періодичною системою визначити число валентних електронів в  електронних оболонках атомів хімічних елементів головних підгруп? За номером групи, в якій хімічний елемент перебуває

 

Вправа 50 Чому атоми приймають або віддають електрони в хімічних реакціях? Це пояснюється електронегативністю елементів

 

Вправа 51 Схарактеризуйте та поясніть зміни в періодах та групах:

а) сили притягання валентних електронів до ядра;

У періоді число валентних електронів поступово збільшується, радіус атома зменшується, сила притягання валентних електронів до ядра збільшується.

У групі число валентних електронів однакове, але число заповнених електронних рівнів поступово збільшується, радіус атома зростає і чим далі від ядра перебувають валентні електрони, тим важче ядру притягувати їх.  

б) металічних та неметалічних властивостей;

У періоді зі збільшенням порядкового номера елемента зростає число валентних електронів, а чим більше валентних електронів, тим складніше  атомам їх віддавати, тому металічні властивості елементів послаблюються, а неметалічні — посилюються.

У підгрупі зі зростанням ядра атома зростає число енергетичних рівнів, а зі збільшенням радіуса зовнішні електрони легше втрачати, тому металічні властивості посилюються, а неметалічні властивості послаблюються.

в) радіуса атомів;

У межах періодів зі збільшенням порядкового номера хімічного елемента заряд ядра поступово збільшується, що спричиняє сильніше притягання електронів до ядра, і тому радіус атомів поступово зменшується.

У головних підгрупах зі збільшенням порядкового номера елемента  збільшується число енергетичних рівнів, що заповнюється електронами, тому радіус атомів хімічних елементів однієї групи збільшується.

г) електронегативності елементів;

У періоді зі зростанням заряду ядра атома число електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів поступово збільшується, внаслідок цього зменшується здатність віддавати електрони і збільшується здатність їх приймати, а отже, й збільшується притягання спільних електронних пар, тобто в періодах електронегативність збільшується.

У групі електронна конфігурація атомів подібна, але число заповнених електронних шарів поступово збільшується і чим далі від ядра перебуває зовнішній електронний шар, тим важче ядру притягувати спільні електронні пари, тому електронегативність зменшується.  

д)  окисно-відновних властивостей простих речовин;

Чим активніший метал, тим сильнішим відновником він є. Чим активніші неметалічні властивості, тим сильнішим окисником є речовина. Отже, у періодах відновні властивості послаблюються, а окисні — посилюються, а в групах відновні властивості посилюються, а окисні послаблюються.

е) кислотно-оснóвних властивостей оксидів та гідратів оксидів.

З послабленням металічних та посиленням неметалічних властивостей хімічних елементів характерно змінюються властивості їхніх оксидів та гідратів оксидів. 

 

Вправа 52 Назвіть елемент, що має: 

а) найбільшу електронегативність; Флуор

б) найменшу електронегативність; Францій

в) найбільший радіус атома; Францій

г) найменший радіус атома; Гелій

д) найсильніші металічні властивості; Францій

е) найсильніші неметалічні властивості. Флуор

 

Вправа 53 Поясніть, чому Натрій і Калій є електронними аналогами. Мають подібну будову зовнішнього електронного рівня. У атомах Натрію і Калію, що розташовані в першій групі Періодичної системи, на зовнішньому рівні міститься по одному s-електрону. Відмінність лише в тому, що в Натрію зовнішнім є третій енергетичний рівень, а в Калію — четвертий.

Елементи однієї підгрупи (головної чи побічної) є  електронними аналогами: будова зовнішнього електронного рівня в  цих елементів є подібною.

 

Вправа 54 Який елемент другого періоду є електронним аналогом Магнію? Берилій

 

Вправа 55 Які хімічні елементи є електронними аналогами:

а) Карбону; Si, Ge, Sn, Pb

б) Нітрогену? P, As, Sb, Bi

 

Вправа 56 Складіть графічні електронні формули атомів елементів із порядковими номерами 11, 13 та 15. Складіть формули їхніх вищих оксидів та гідратів оксидів.

Вищий оксид: Na2O

Гідрат оксиду: NaOH

Вищий оксид: Al2O3

Гідрат оксиду: Al(OH)3

Вищий оксид: P2O5

Гідрат оксиду: H3PO4

Порівняйте їхні: 

а) металічні та неметалічні властивості;

У ряді Na-Al-P металічні властивості послаблюються, а неметалічні посилюються: Na лужний метал - Al метал - P неметал

б) електронегативності; 

У ряді Na-Al-P електронегативність зростає: Na+,  Al+3, P+5

в) окисно-відновні властивості простих речовин;

Na i Al - відновники, Р - окисник

г) кислотно-оснóвні властивості оксидів і гідратів оксидів.

У ряді Na-Al-P характер оксидів змінюється від oсновних через амфотерні до кислотних

У ряді Na-Al-P характер гідратів оксидів змінюється від основних (лугів) через  амфотерні гідроксиди до кислот

 

Вправа 57 Наведіть по одному прикладу елемента третього періоду, що: 

а) є активнішим металічним елементом за Літій; Натрій

б) є активнішим неметалічним елементом за Фосфор; Сульфур

в) має електронегативність більшу за Нітроген; Хлор

г) є менш активним окисником за Сульфур; Силіцій

д) є більш активним відновником за Алюміній; Натрій

е) утворює гідрат вищого оксиду із сильнішими за Силіцій кислотними властивостями. Хлор

Інші завдання дивись тут...