Інші завдання дивись тут...

Вправа 180 Дайте визначення гідролізу. Гідроліз солей — це хімічна взаємодія йонів солі з водою, у результаті якої утворюється слабкий електроліт (кислота або основа)

 

Вправа 181 Які види гідролізу розрізняють? Оборотний та необоротний гідроліз

На чому ґрунтується така класифікація? У разі оборотного гідролізу з водою взаємодіє не більше декількох відсотків розчиненої солі, а в разі необоротного майже вся речовина піддається гідролізу

 

Вправа 183 Амоній ацетат утворений слабкими кислотою та основою, але його розчин нейтральний. Чи відбувається гідроліз у розчині амоній ацетату? Гідроліз солі амоній ацетату відбувається за катіоном та аніоном. Оскільки йонів Гідрогену та гідроксид-іонів кількість однакова — реакція нейтральна 

 

Вправа 184 Із переліку речовин Na2SO4, K2SO3, Fe2(SO3)3, CuSO4, KBr, AlCl3, NaNO2, MnBr2, Al2S3 випишіть окремо формули солей, які:

а) піддаються оборотному гідролізу

K2SO3, CuSO4, AlCl3, NaNO2, MnBr2

б) піддаються необоротному гідролізу

Fe2(SO3)3, Al2S3

в) не піддаються гідролізу

Na2SO4, KBr

 

Вправа 185 Із переліку речовин Na2SO4, K2SO3, CuSO4, KBr, AlCl3, NaNO2, MnBr2, K3PO4, BaCl2, Cr(NO3)3, RbCl, Na2SiO3, KNO3, MgCl2, CH3COONa, FeCl2, NaHCO3, K2HPO4 випишіть ті, що піддаються гідролізу.

K2SO3CuSO4, AlCl3NaNO2MnBr2K3PO4, Cr(NO3)3, Na2SiO3, CH3COONaFeCl2

Складіть для них рівняння реакцій гідролізу та визначте кислотність їхніх розчинів. Якщо для солі характерний ступінчастий гідроліз, складіть рівняння гідролізу тільки за першою стадією.

І стадія: SO32- + H2⇄ HSO3- + OH-, тому

2Na+ + SO32- + H2⇄ 2Na+ + HSO3- + OH-

Na2SO3 + H2⇄ NaHSO3 + NaOH

розчин має лужне середовище, pH > 7

 

І стадія: Cu2+ + H2 CuOH+ + H+, тому

Cu2+ + SO42- + H2⇄ CuOH+ + SO42- + H+

CuSO4 + H2O  ⇄ CuOHSO4- + H+

розчин має кислотне середовище, pH < 7

 

І стадія: Al3+ + H2 AlOH2+ + H+, тому

Al3+ + 3Cl- + H2⇄ AlOH2+ + 3Cl- + H+

AlCl3 + H2O  ⇄ AlOHCl + HCl

розчин має кислотне середовище, pH < 7

  

NO2- + H2⇄ HNO2 + OH-, тому

Na+ + NO2- + H2⇄ Na+ + HNO2 + OH-

NaNO2 + H2⇄ HNO2NaOH

розчин має лужне середовище, pH > 7

 

І стадія: Mn2+ + H2 MnOH+ + H+, тому

Mn2+ + 2Br- + H2⇄ MnOH+ + 2Br- + H+

MnBr2 + H2⇄ MnOHBr + HBr

розчин має кислотне середовище, pH < 7

 

І стадія: PO43- + H2⇄ HPO42- + OH-, тому

3K+ + PO43- + H2⇄ 3K+ + HPO42- + OH-

K3PO4 + H2⇄ KHPO4 + KOH

розчин має лужне середовище, pH > 7

 

І стадія: Cr3+ + H2 CrOH2+ + H+, тому

Cr3+ + 3NO3- + H2⇄ CrOH2+ + 3NO3- + H+

Cr(NO3)3 + H2O  ⇄ CrOHNO3 + HNO3

розчин має кислотне середовище, pH < 7

 

І стадія: SiO32- + H2⇄ HSiO3- + OH-, тому

2Na+ + SiO32- + H2⇄ 2Na+ + HSiO3- + OH-

Na2SiO3 + H2⇄ NaHSiO3 + NaOH

розчин має лужне середовище, pH > 7

 

CH3COO- + H2⇄ CH3COOH + OH-, тому

Na+ + CH3COO- + H2⇄ Na+ + CH3COOH + OH-

CH3COONa + H2⇄ CH3COOH + NaOH

розчин має лужне середовище, pH > 7

 

І стадія: Fe2+ + H2 FeOH+ + H+, тому

Fe2+ + 2Cl- + H2⇄ FeOH+ + 2Cl- + H+

FeCl2 + H2O  ⇄ FeOHCl + HCl

розчин має кислотне середовище, pH < 7

 

Вправа 186 За таблицею розчинності визначте принаймні три солі, для яких характерний необоротний гідроліз. Складіть для них рівняння реакцій гідролізу. 

FeS3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3H2S

MgS + 2H2O → Mg(OH)2 + H2S

Cr2S3 + 3H2O → Cr(OH)3 + 3H2S

Визначте причини, що зумовлюють необоротність гідролізу цих солей.

Під час їх гідролізу утворюються речовини, що виводяться з розчину у вигляді осаду і газу.

 

Вправа 187 Амоній силікат піддається необоротному гідролізу, але не відповідає опису солей, наведеному в параграфі. Чим амоній силікат не відповідає наведеному опису? 

Сіль (NH4)2SiO3 утворена cлабкою основою NH4OH і слабкою нелеткою кислотою H2SiO4

Чому він піддається необоротному гідролізу? 

Під час гідролізу утворююється нерозчинна у воді силікатна кислота H2SiO3↓ та слабка основа — гідрат амоніаку NH4OH, який розкладається NH4OH → NH3 + H2O.

Сіль (NH4)2SiO3 дисоціює в розчині:

(NH4)2SiO3 ⇄ 2NH4+ + SiO32- (дисоціація солі) 

NH4+ + H2O ⇄ NH4OH + H+ (гідроліз по катіону)

SiO32- + H2O ⇄ HSiO3- + OH-, (гідроліз по аніону)

NH4+ + NH4+ + SiO32- + 2H2O  ⇄ NH4+ + NH4OH +  OH- + H+ + HSiO3- 

2NH4+ + SiO32- + 2H2О ⇄ 2NH4OH + H+ + HSiO3

(NH4)2SiO3 + 2H2 2NH4OH  + H2SiO3↓ , або

(NH4)2SiO3 + 2H2 2NH3↑ + 2H2O + H2SiO3

Інші завдання дивись тут...