Інші завдання дивись тут...

Вправа 200 Схарактеризуйте місце неметалічних елементів у Періодичній системі та особливості будови електронних оболонок їхніх атомів. Неметалічні елементи розміщені в головних підгрупах ІІІ—VІІІ груп періодичної системи і перебувають праворуч від ламаної лінії, що проведена від Бору до Астату, в її довгому варіанті.

Усі неметалічні елементи є р-елементами, за винятком двох — Гідрогену і Гелію, які є s-елементами. У інертних p-елементів на зовнішньому енергетичному рівні — октет електронів

 

Вправа 201 Які елементи називають напівметалічними? Бор, Силіцій, Германій, Арсен, Стибій, Телур, Астат

Чому вони звуться саме так? Їм притаманні певні властивості металічних елементів: утворені ними прості речовини мають металічний блиск, в незначній мірі проводять електричний струм, а деякі з них витісняють водень із кислот або утворюють катіони

 

Вправа 202 Схарактеризуйте поширеність неметалічних елементів у Всесвіті, повітрі, Світовому океані й земній корі. Неметалічні елементи — найпоширеніші у Всесвіті — це Гідроген (93%) і Гелій (6,9%). Компоненти повітря азот N2 (78%), кисень O2 (21%), аргон Ar (0,9%), водяна пара H2O, вуглекислий газ CO2 (0,03%), утворені неметалічними елементами — це Нітроген, Оксиген, Аргон, Гідроген, Карбон. Світовий океан на 96,5 % складається з води, що утворена неметалічними елементами — це Гідроген і Оксиген, усе інше припадає на солі, у складі яких також багато неметалічних елементів. Сполуки Оксигену (49%) і Силіцію (26%) найпоширеніші в земній корі.

 

Вправа 203 Схарактеризуйте загальні фізичні та хімічні властивості неметалів.

Загальні фізичні властивості неметалів:

- мають переважно невисокі температури плавлення та кипіння, тому за звичайних умов газуваті (водень, фтор, хлор, ), рідкі (бром) або тверді речовини (йод, кремній);

- не проводять електричний струм (за винятком напівметалів, що є напівпровідниками);

- у твердому агрегатному стані крихкі та непластичні;

- багато неметалів мають характерне забарвлення (окрім напівметалів, що мають металічний блиск).

Загальні хімічні властивості неметалів:

- характерними є окисні властивості, які найсильніше виражені в галогенів;

також виявляють відновні властивості в реакціях з іншими неметалами, які є активнішими окисниками

 

Вправа 204 Дайте визначення термінів «алотропія» та «алотропні модифікації». Явище утворення атомами одного хімічного елемента двох або більше простих речовин, називається алотропією. Алотропні модифікації — це прості речовини, утворені атомами одного хімічного елемента

 

Вправа 205 Які речовини називають леткими сполуками з Гідрогеном? Прості речовини неметали під час реакцій з воднем утворюють леткі сполуки з Гідрогеном.

Наведіть приклади. Гідроген хлорид HCl, гідроген сульфід H2S, амоніак NH3, фосфін PH3

 

Вправа 206 Використовуючи значення електронегативностей (див. Періодичну систему на форзаці), визначте тип хімічного зв’язку в летких сполуках із Гідрогеном. Ковалентний полярний хімічний зв'язок

 

Вправа 207 Схарактеризуйте окисні властивості неметалів на прикладі хлору та відновні властивості неметалів на прикладі вуглецю. Складіть відповідні рівняння хімічних реакцій.

Хлор є окисником у реакціях з воднем, металами.

Cl2 + H2 = 2HCl

Окисник Cl20 +2e- -> 2Cl-1

           

Cl2 + Mg = MgCl2

Окисник Cl20 +2e- -> 2Cl-1         

 

Вуглець є відновниками у реакціях з галогенами, киснем, сіркою, оксидами металічних елементів.

C + Cl2 = CCl2

Відновник C0 -4e- -> C+4 

 

C + O2 = CO2

Відновник C0 -4e- -> C+4 

 

C + S = CS2

Відновник C0 -4e- -> C+4

 

3C + 2Fe2O3 = 3CO2 + 4Fe

Відновник C0 -4e- -> C+4

 

Вправа 208 У додаткових джерелах інформації знайдіть відповіді на такі запитання:

— Чому можливе існування кількох алотропних модифікацій одного хімічного елемента? Бо алотропні модифікації можуть відрізнятися за будовою, кількістю атомів у молекулах, способом їх сполучення.

— Чому деякі хімічні елементи утворюють лише одну речовину, а інші — декілька? Бо деякі хімічні елементи мають постійну валентність, а інші - змінну валентність. Валентність характеризує здатність атомів утворювати хімічні зв'язки.   

 

Вправа 209 Чому, на вашу думку, на малюнку 15.2 не наведено формул летких сполук із Гідрогеном неметалічних елементів 1, 7 та 8 періодів, а також VIIIA групи? У 1, 7 та 8 періодах неметалічні елементи відсутні, а у VIIIA групі містяться інертні елементи, які є хімічно пасивними.

Інші завдання дивись тут...