Інші завдання дивись тут...

Вправа 211 Схарактеризуйте місце елементів-галогенів у Періодичній системі та  їхні загальні властивості. Хімічні елементи-галогени розташовані в VIIA групі Періодичної системи. Це Флуор F, Хлор Cl, Бром Вr, Йод I і Астат At. Слово "галогени" означає "ті, що породжують солі". Усі галогени реагують з металами, утворюючи солі.

 

Вправа 212 Чому для Флуору можливі лише два ступеня окиснення? У Флуору найбільша електронегативність, тому для нього можливі лише два ступені окиснення: 0 (у F2) і –1 (в решти сполуках).

 

Вправа 213 Який із галогенів є найсильнішим окисником? Фтор

 

Вправа 214 Схарактеризуйте фізичні й хімічні властивості та застосування хлору. За звичайних умов — зеленувато-жовтий газ, має характерний різкий задушливий запах, що нагадує запах «хлорки», приблизно у 2,5 рази важчий за повітря, негорючий, отруйний, розчин у воді  хлорна вода.

 

Вправа 216 Порівняйте хімічну активність хлору з активністю інших галогенів. За хімічною активністю хлор поступається тільки фтору. 

 

Вправа 217 Для рівняння реакції хлору з воднем складіть електронний баланс, укажіть окисник і відновник.

Cl2 + H2 = 2HCl

Сl20 + H20  H+1Cl-1

Відновник H20 - 2e- -> 2H+1       2│2│1

Окисник Cl20 + 2e- -> 2Cl-1       2│ │1 

 

Вправа 218 Зобразіть розподіл електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів Хлору в основному та збудженому станах. Схарактеризуйте можливі валентні стани Хлору.

 

Вправа 219 Визначте ступені окиснення Хлору в сполуках:

Cl20, HСl-1, NaCl-1, AlСl3-1, PСl5-1, Cl+3F3, Cl2+1O, KСl+5O3, HСl+3O2, Mg(Cl+7O4)2

 

Вправа 220 Складіть електронний баланс для реакцій. Укажіть окисник і відновник:

а) KСlO3 + HСl → KCl + Cl2 + H2O;

KСl+5O3 + HСl-1 → KCl-1 + Cl20 + H2O;

Відновник 2Cl-1 - 2e- -> Сl20        2│6│3

Окисник Cl+5 + 6e- -> Cl-1         6│ │1

KСlO3 + 6HСl = KCl + 3Cl2  +  3H2O;

б) PbO2 + HCl → PbСl2 + Cl2 + H2O;

Pb+4O2 + HCl-1 → Pb+2Сl2 + Cl20 + H2O;

Відновник 2Cl-1 - 2e- -> Сl20        2│2│1

Окисник Pb+4 + 2e- -> Pb+2       2│ │1

PbO2 + 4HCl → PbСl2 + Cl2 + 2H2O;

в) KMnO4 + HCl → MnСl2 + Cl2 + KCl + H2O.

KMn+7O4 + HCl-1 → Mn+2Сl2 + Cl20 + KCl + H2O

Відновник 2Cl-1 - 2e- -> Сl20          2│10│5

Окисник Mn+7 + 5e- -> Mn+2        5│   │2

2KMnO4 + 16HCl → 2MnСl2 + 5Cl2 + 2KCl + 8H2O

 

Вправа 221 Силіцій реагує з хлором, утворюючи вищий хлорид. Складіть рівняння реакції, електронний баланс для неї, укажіть окисник і відновник.

Si + 2Cl2 = SiCl4

Si0 + Cl20  Si+4Cl4-1

Відновник Si0 - 4e- -> Si+4         4│4│1

Окисник Cl20 + 2e- -> 2Cl-1       2│ │2 

 

Вправа 222 Етин в атмосфері горить кіптявим полум’ям. Складіть рівняння цієї реакції.

Реакція горіння — це реакція взаємодії з киснем, а кіптяву полум'ю надають чаточки сажі (С). Беручи до уваги те, що етин на повітрі горить кіптявим полум'ям, записуємо реакцію горіння етину:

2C2H2 + 5O2  4CO2 + 2H2О

 

Вправа 223 У скільки разів хлор важчий за повітря? У 2,45 разів

Mr(Cl2)=71, Mr(повітря)=29

Mr(Cl2):Mr(повітря)=71:29=2,45 рази

Обчисліть густину хлору за нормальних умов.

ρ(Сl2)=M(Cl2):Vм=71 г/моль:22,4 л/моль=3,17 г/л

 

Вправа 224 Густина хлору за температури 20°С становить 2,96 г/л. За цих умов в одному об’ємі води максимально розчиняється три об’єми хлору. Обчисліть масову частку хлору в насиченому розчині.

Відомо: V(H2O)=1 л, V(Cl2)=3 л, ρ(Сl2)=2,96 г/л

Знайти: w(Cl2)-?

Розв'язування

m(Cl2)=V(Cl2)ρ(Cl2)=3 л2,96 г/л=8,88 г

m(H2O)=V(H2O)ρ(H2O)=1 л1 г/л=1 г

m(розчину)=m(Cl2)+m(H2O)=8,88 г + 1 г = 9,88 г

w(Cl2)=m(Cl2):m(розчину)=8,88 г : 9,88 г = 0,89, або 89%

Відповідь: 89%

 

Вправа 225 Хлор добре розчиняється в органічних розчинниках, наприклад у тетрахлорометані: у 100 мл розчинника за температури 20°С розчиняється 5480 мл хлору. Обчисліть масову частку хлору в цьому розчині, якщо відомо, що густина тетрахлорометану дорівнює 1,63 г/мл, а хлору — 2,96  г/л.

Відомо: V(тетрахлорометану)=100 мл, V(Cl2)=5480 мл, 

ρ(тетрахлорометану)=1,63 мл/л, ρ(Сl2)=2,96 г/л

Знайти: w(Cl2)-?

Розв'язування

m(тетрахлорометану)=V(тетрахлорометану)ρ(тетрахлорометану)=100 мл1,63 г/мл=163 г

m(Cl2)=V(Cl2)ρ(Cl2)=5480 мл • 0,00296 г/мл=16,2208 г

m(розчину)=m(Cl2)+m(тетрахлорметану2O)=16,2208 г + 163 г = 179,2208 г

w(Cl2)=m(Cl2):m(розчину)=16,2208 г : 179,2208 г = 0,0905, або 9,05%

Відповідь: 9,05%

 

Вправа 226 Який об’єм хлору необхідний для реакції з воднем об’ємом 25 л? Який об’єм хлороводню утвориться?

Відомо: V(H2)=25 л

Знайти: V(Cl2)-?, V(HCl)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

H2 + Cl2 = 2HCl

За рівнянням реакції V(H2):V(Cl2):V(HCl)=1:1:2, тому

V(Cl2)=V(H2)=25 л

V(HCl)=2V(H2)=225 л=50 л

Відповідь: 25 л хлору, 50 л хлороводню

 

Вправа 227 Під час взаємодії фосфору з хлором одержали фосфор (III) хлорид масою 13,75 г. Обчисліть об’єм витраченого хлору (н.у.), якщо відносний вихід продукту реакції становить 75%.

Відомо: mпракт.(PCl3)=13,75 г, η(PCl3)=75%, або 0,75

Знайти: V(Cl2)-?,

Розв'язування

mтеорет.(PCl3)=mпракт.(PCl3):η(PCl3)=13,75 г:0,75=18,33 г

M(PCl3)=137,5 г/моль

n(PCl3)=mтеорет.(PCl3):M(PCl3)=18,33 г:137,5 г/моль=0,133 моль

Записуємо рівняння реакції:

2P + 3Cl2 = 2PCl3

За рівнянням реакції n(Cl2):n(PCl3)=3:2, тому

n(Cl2)=3n(PCl3):2=30,133 моль:2=0,2 модь

V(Cl2)=n(Cl2)VM=0,2 моль22,4 л/моль=4,48 л

Відповідь: 4,48 л хлору

 

Вправа 229 Обчисліть об’єм хлору (н.у.), що утвориться під час взаємодії хлоридної кислоти з манган (IV) оксидом масою 17,4 г, якщо відносний вихід продукту реакції становить 80%. Взаємодія відбувається за схемою:

HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + H2O.

Відомо: mпракт.(MnO2)=17,4 г, η(MnO2)=80%, або 0,8

Знайти: V(Cl2)-?,

Розв'язування

mтеорет.(MnO2)=mпракт.(MnO2):η(MnO2)=17,4 г:0,8=21,75 г

M(MnO2)=87 г/моль

n(MnO2)=mтеорет.(MnO2):M(MnO2)=21,75 г : 87 г/моль=0,25 моль

Записуємо рівняння реакції: 4HCl + MnO2=MnCl2+Cl2+2H2O

За рівнянням реакції n(MnO2):n(Cl2)=1:1, тому

n(Cl2)=n(MnO2)=0,25 модь

V(Cl2)=n(Cl2)VM=0,25 моль22,4 л/моль=5,6 л

Відповідь: 5,6 л хлору

 

Вправа 230 Хлоровмісні суміші часто застосовують для вибілювання бавовни, паперу та інших матеріалів вуглеводної природи. Але вони непридатні для відбілювання вовни й шовку. Запропонуйте пояснення цього факту. Вовна й шовк - матеріали білкового походження, а під дією цих чинників руйнується структура білків 

 

Вправа 231 Карл Шеєлє, який відкрив хлор 1774 року, писав про нього так: «Комахи в ньому негайно гинуть», «Синій лакмусовий папір стає майже білим, усі червоні, сині квіти й навіть зелені рослини жовтіють», «Ані луги, ані кислоти вже не відновлюють первісного забарвлення квітів і листя». Які властивості хлору описав Шеєлє? Хлор - отруйний газ. Його розчин у воді - хлорна вода є сильним відбілювачем.

Інші завдання дивись тут...