Інші завдання дивись тут...

Вправа 281 Схарактеризуйте валентні стани Сульфуру.

Вправа 282 Порівняйте фізичні властивості різних алотропних модифікацій Сульфуру.

Ромбічна сірка - світло-жовтий порошок або яскраво-жовті кристали з молекулярними кристалічними ґратками; крихка; нерозчинна у воді, але розчиняється в органічних розчинниках (етанол, хлороформ, бензен тощо);густина 2,07 г/см3; tпл.=112,8°С, tкип.=444,5°С; стабільна за температури менше 95,4°С

Моноклінна сірка - темно-жовті голки з молекулярними кристалічними ґратками; крихка; нерозчинна у воді, розчиняється в неполярних органічних розчинниках (гексан, хлороформ, бензен тощо); густина 1,96 г/см3; tпл.=119,3°С, tкип.=444,5°С; стабільна за температури вище 95,4°С, за меншої температури перетворюється на ромбічну сірку

Пластична сірка - темно-коричнева або темно-жовта аморфна речовина; еластична, гумоподібна, нерозчинна, густина 1,92 г/см3; плавиться в діапазоні температур, tкип.=445°С; нестабільна, протягом кількох годин стає крихкою і перетворюється на ромбічну

 

Вправа 283 З якими речовинами сірка виявляє властивості окисника, а з якими — відновника? Сірка є окисником у реакціях з воднем, металами, деякими неметалами, а відновником  у реакціях з галогенами, киснем, оксидами металічних елементів

 

Вправа 284 Схарактеризуйте застосування сірки. Сірку застосовують у виробництві сульфатної кислоти, у процесі вулканізації для перетворення каучуку на різні види гуми, а також для одержання органічних барвників, лікарських препаратів, є складовою пороху й інших піротехнічних сумішей

 

Вправа 285 Схарактеризуйте поширеність та біологічне значення Сульфуру. 

Найбільші родовища сірки в Україні зосереджені переважно у Львівській та Івано-Франківській областях.

Сульфур - важливий для існування життя елемент, міститься у складі амінокислот (цистеїн та метіонін). Саме завдяки Сульфуру залишки цих амінокислот у молекулах білків беруть участь в утворенні дисульфідних містків, що стабілізують третинну структуру білка. Він є у складі деяких вітамінів (біотин, тіамін) і ферментів

 

Вправа 286 Взаємодія сірки з цинком відбувається так само, як і з алюмінієм. Складіть рівняння реакції та електронний баланс для цієї реакції.

S + Zn = ZnS

S0 + Zn0  Zn+2S-2

Відновник Zn0 - 2e- -> Zn+2       2│2│1

Окисник S0 + 2e- -> S-2           2│ │1 

 

Вправа 287 Складіть рівняння реакцій утворення фосфор (III) сульфіду, натрій сульфіду, ферум (III) сульфіду з простих речовин. Укажіть окисник і відновник.

2P + 3S = P2S3

P0 + S0  P2+3S3-2

Відновник P0 - 3e- -> P+3          3│6│2

Окисник S0 + 2e- -> S-2           2│ │3 

 

Na + S = Na2S

2Na0 + S0  Na2+1S-2

Відновник Na0 - 1e- -> Na+1       1│2│2

Окисник S0 + 2e- -> S-2           2│ │1

 

2Fe + 3S = Fe2S3

Fe0 + S0  Fe2+3S3-2

Відновник Fe0 - 3e- -> Fe+3        3│6│2

Окисник S0 + 2e- -> S-2           2│ │3 

 

Вправа 288 У якій природній речовині масові частки Сульфуру й Оксигену однакові? У SO2

 

Вправа 289 Визначте, у якій зі сполук — PbS, MnS, FeS, NiS, BaSO4 — масова частка Сульфуру найбільша, а в якій — найменша.

Відповідь: найбільша в MnS, а найменша в PbS

Чи можна відповісти на це запитання без обчислень? Можна

Достатньо порівняти відносні атомні маси елементів, відмінних від Сульфуру, що входять у сполуки:

Ar(Mn)<Ar(Fe)<Ar(Ni)<Ar(Ba)+4Ar(O)<Ar(Pb) 

 

Вправа 290 Скільки атомів Сульфуру міститься: 

а) у 2 моль цинкової обманки ZnS;

N(S)=n(S)NA=2 моль6,021023 моль-1=12,041023

б) у 0,1 моль мірабіліту Na2SO4•10H2O?

N(S)=n(S)NA=0,1 моль6,021023 моль-1=0,6021023

 

Вправа 291 Обчисліть об’єм сульфур (IV) оксиду (н.у.), що утворюється під час спалювання сірки масою 80 г.

Відомо: m(S)=80 г

Знайти: V(SO2)-?

Розв'язання

n(S)=m(S):M(S)=80 г : 32 г/моль=2,5 моль

Запишемо рівняння реакції:

S + O2 = SO2

За рівнянням реакції n(S):n(SO2)=1:1, тому

n(SO2)=n(S)=2,5 моль

V(SO2)=n(SO2)•VM=2,5 моль22,4 л/моль=56 л

Відповідь: 56 л SO2 

 

Вправа 292 Змішали сірку й залізо масою по 56 г та прожарили. Обчисліть масу утвореної солі.

Відомо: m(S)=m(Fe)=56 г

Знайти: m(FeS)-?

Розв'язання

M(S)=32 г/моль, M(Fe)=56 г/моль, M(FeS)=88 г/моль

n(S)=m(S):M(S)=56 г:32 г/моль=1,75 моль

n(Fe)=m(Fe):M(Fe)=56 г:56 г/моль=1 моль

Запишемо рівняння реакції:

S + Fe = FeS

За рівнянням реакції n(S)/1=n(Fe)/1. Підставимо значення у рівність,

отримуємо нерівність 1,75/1>1 отже, сірка взята в надлишку, вона реагує не повністю, тому розрахунки будемо проводити за даними Fe.

За рівнянням реакції n(Fe):n(FeS)=1:1, тому

n(FeS)=n(Fe)=1 моль

m(FeS)=n(FeS)•M(FeS)=1 моль88 г/моль=88 г

Відповідь: 88 г

Інші завдання дивись тут...