Інші завдання дивись тут...

Вправа 307 Схарактеризуйте фізичні властивості сульфатної кислоти. 

Безбарвна сиропоподібна гігроскопічна рідина без запаху, необмежено змішується з водою, tпл.=10,5°С, tкип.=83°С, густина 1,84 г/см3

 

Вправа 308 Якого правила слід дотримуватися під час розбавлення сульфатної кислоти водою?  Обов’язково слід наливати кислоту в склянку з водою, а не навпаки  

Поясніть свою відповідь. Оскільки густина концентрованих кислот більша за густину води, то у разі наливання води в склянку з концентрованою кислотою, вода збирається на поверхні і під впливом теплоти, що виділяється під час розчинення кислоти, розчин може закипіти так, що почне розбризкуватися разом з кислотою

 

Вправа 309 Чому чиста сульфатна кислота не проводить електричний струм, а її водні розчини проводять? Бо у водних розчинах молекули сульфатної кислоти дисоціюють на йони, тобто водний розчин сульфатної кислоти є сильним електролітом

 

Вправа 310 Який елемент є окисником у реакціях сульфатної кислоти:

а) розбавленої; Гідроген

б) концентрованої? Сульфур

 

Вправа 311 Як буде змінюватися з часом маса відкритої посудини:

а) із дуже розбавленим розчином сульфатної кислоти;

Зменшуватися за рахунок випаровування води

б) із концентрованою сульфатною кислотою?

Збільшуватися за рахунок поглинання водяної пари з повітря

 

Вправа 312 Схарактеризуйте застосування сульфатної кислоти. Виготовлення добрив, очищення нафтопродуктів, виготовлення пластмас і хімічних волокон, барвників, мийних засобів, вибухових речовин, ліків, видалення іржі з металевих поверхонь. Як електроліт в свинцевих акумуляторах використовують 33% розчин сульфатної кислоти

 

Вправа 313 Запишіть рівняння реакцій розбавленої сульфатної кислоти з основою, оснóвним оксидом, сіллю.

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O

H2SO4 + CuO = CuSO4 + H2O

H2SO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4 + 2HNO3

 

Вправа 314 З якими речовинами з наведеного переліку Fe, Fe(OH)3, SO2, C, CaO, Cu, Na2CO3 взаємодіє сульфатна кислота: 

а) розбавлена;

H2SO4 + Fe = FeSO4 + H2

3H2SO4 + 2Fe(OH)3 = Fe2(SO4)3 + 6H2O

H2SO4 + CaO = CaSO4 + H2O

H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + H2O + CO2

б) концентрована?

З Fe(OH)3, CaO i Na2CO3 - концентрована H2SO4 взаємодіє як сильна кислота, рівняння реакції дивись в пункті а)

2H2SO4(конц.) + C = CO2 + 2SO2 + 2H2O

H2SO4 (конц.) + CaO = CaSO4 + H2O

2H2SO4 (конц.) + Сu = CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

 

Вправа 315 З якими наведеними речовинами — мідь, купрум (ІІ) оксид, купрум (ІІ) гідроксид — концентрована сульфатна кислота реагує:

а) як окисник;

2H2SO4 (конц.) + Сu = CuSO4 + SO2 + 2H2O

H2S+6O4 (конц.) + Сu0 -> Cu+2SO4 + S+4O2 + H2O

Відновник Cu0 - 2e- -> Cu+2       2│2│1

Окисник S+6 + 2e- -> S+4         2│ │1 

б)  як сильна кислота?

H2SO4 + CuO = CuSO4 + H2O

H2SO4 + Fe(OH)2 = FeSO4 + 2H2O 

 

Вправа 316 З якими наведеними металами — мідь, магній, срібло, залізо, цинк, ртуть — реагує сульфатна кислота:

а) розбавлена;

H2SO4 (розб.) + Mg = MgSO4 + H2

H2SO4 (розб.) + Fe = FeSO4 + H2

H2SO4 (розб.) + Zn = ZnSO4 + H2

б) концентрована?

2H2SO4 (конц.) + Сu = CuSO4 + SO2 + 2H2O

4H2SO4 (конц.) + 3Mg = 3MgSO4 + S + 4H2O

4H2SO4 (конц.) + 3Zn = 3ZnSO4 + S↓ + 4H2O

2H2SO4 (конц.) + Hg = HgSO4 + SO2↑ + 2H2O

 

Вправа 317 Запишіть рівняння реакції між твердим калій хлоридом і концентрованою сульфатною кислотою.

H2SO4 (конц.) + KCl (тв.) = NaHSO4 + HCl

 

Вправа 318 Складіть рівняння реакцій, що відповідають скороченим йонно-молекулярним рівнянням:

а) Cu2+ + S2– → CuS↓

   CuSO4 + Na2S = CuS + Na2SO4

б) SO2 + 2OH → SO32−  +  H2O

    SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O

в) Pb2+  + SO42− → PbSO4

    Pb(NO3)2 + Na2SO4 = PbSO4+ 2NaNO3

 

 

Вправа 319 Доберіть коефіцієнти методом електронного балансу:

а) Hg + 2H24 = HgSO4  +  SO2↑  +  2H2O

Hg0 + H2S+6O4 -> Hg+2SO4 + S+4O2 + H2O

Відновник Hg0 - 2e- -> Hg+2       2│2│1

Окисник S+6 + 2e- -> S+4         2│ │1 

б) 3Zn + 4H2SO4 = 3ZnSO4 + S↓ + 4H2O

Zn0 + H2S+6O4 -> Zn+2SO4 + S0 + H2O

Відновник Zn0 - 2e- -> Zn+2        2│6│3

Окисник S+6 + 6e- -> S0           6│ │1 

в) S + 2H2SO4 = 3SO2↑ + 2H2O

S0 + H2S+6O4 -> S+4O2 + H2O

Відновник S0 - 4e- -> S+4          4│4│1

Окисник S+6 + 2e- -> S+4        2│  │2 

г) 8KI  +  5H2SO4 = 4I2  +  H2S↑  +  4K2SO4 + 4H2O

KI-1 + H2S+6O4 -> I20 + H2S-2 + K2SO4 + H2O

Відновник 2I-1 - 2e- -> I20         2│8│4

Окисник S+6 + 8e- -> S-2         8│ │1 

 

Вправа 320 Складіть рівняння реакцій для здійснення перетворень:

а) H2S → S → CuS → SO2 → SO3 → H2SO4 → ZnSO4 → BaSO4

2H2S + O2 -> 2S + 2H2O

S + Cu = CuS

2CuS + 3O2 = 2CuO + 2SO2

2SO2 + O2 = 2SO3

SO3 + H2O = H2SO4

H2SO4 + Zn = ZnSO4 + H2

ZnSO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4 + Zn(NO3)2

б) H2S → SO2 → Na2SO3 → BaSO3 → SO2 → SO3 → H2SO4 → SO2

2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O

SO2 + Na2O = Na2SO3

Na2SO3 + Ba(NO3)2 = BaSO3 + 2NaNO3

BaSO3 = BaO + SO2

2SO2 + O2 = 2SO3

SO3 + H2O = H2SO4

2H2SO4 + Cu = CuSO4 + SO2 + 2H2O

в) SО2 → SO32− → SО2 → SО3 → SO42−→ BaSО4

SO2 + Na2O = Na2SO3

Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + SO2

2SO2 + O2 = 2SO3

SO3 + H2O = H2SO4

H2SO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4 + 2NaNO3

 

Вправа 321 Обчисліть об’єм газу (н.у.), що виділиться під час розчинення міді масою 1,28 г у концентрованій сульфатній кислоті.

Відомо: m(Cu)=1,28 г

Знайти: V(SO2)-?

Розв'язування

M(Cu)=64 г/моль

n(Cu)=m(Cu):M(Cu)=1,28 г : 64 г/моль=0,02 моль

Записуємо рівняння реакції:

Сu + 2H2SO4 (конц.) = CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

За рівнянням реакції n(Cu):n(SO2)=1:1, тому

n(SO2)=n(Cu)=0,02 моль

V(SO2)=n(SO2)VM=0,02 моль • 22,4 л/моль=0,448 л

Відповідь: 0,448 л

 

Вправа 322 У розчин масою 500 г із масовою часткою сульфатної кислоти 4,8% насипали порошок заліза масою 22,4  г. Обчисліть об’єм газу (н.у), що виділився.

Відомо: m(р-ну)=500  г, w(H2SO4)=4,8%, або 0,048, m(Fe)=22,4 г

Знайти: V(розчину)-?

Розв'язування

m(H2SO4)=m(р-ну)w(H2SO4)=500 г0,048=24 г

M(H2SO4)=98 кг/кмоль, M(Fe)=56 г/моль

n(H2SO4)=m(H2SO4):M(H2SO4)=24 г:98 г/моль=0,25 моль

n(Fe)=m(Fe):M(Fe)=22,4 г : 56 г/моль=0,4 моль

Запишемо рівняння реакції:

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2

За рівнянням реакції n(Fe)/1=n(H2SO4)/1. Підставимо значення у рівність,

отримуємо нерівність 0,4/1>0,2/1, отже, залізо взято в надлишку, він реагує не повністю, тому розрахунки будемо проводити за даними H2SO4.

За рівнянням реакції n(H2SO4):n(H2)=1:1, тому

n(H2)=n(H2SO4)=0,25 моль

V(H2)=n(H2)VM=0,25 моль22,4 л/моль=5,6 л

Відповідь: 5,6 л

 

Вправа 323 Обчисліть масу сульфур (VI) оксиду, яку можна добути окисненням сульфур (IV) оксиду об’ємом 560 л (н.у.), якщо відносний вихід продукту реакції становить 85%.

Відомо: V(SO2)=560 л,   η=85%

Знайти: mпракт.(SO3)-?

Розв'язування

v(SO2)=V(SO2):VM=560 л : 22,4 л/моль=25 моль

Записуємо рівняння реакції:

2SO2 + O2 -> 2SO3

За рівнянням реакції v(SO2):v(SO3)=2:2=1:1, тому

v(SO3)=v(SO2)=25 моль

M(SO3)=80 г/моль

mтеор.(SO3)=v(SO3)M(SO3)=25 моль80 г/моль=2000 г

mпракт.=mтеор.(SO3)η:100%=2000 кг  85%:100%=1700 г=1,7 кг

Відповідь: 1,7 кг

Інші завдання дивись тут...