Інші завдання дивись тут...

Вправа 355 Схарактеризуйте фізичні властивості нітратної кислоти. Летка безбарвна рідина з різким їдким запахом, необмежено розчинна у воді, tкип.=+83°С, tпл.=–42, густина 1,52 г/см3, гігроскопічна

 

Вправа 356 Порівняйте хімічні властивості нітратної та сульфатної кислот. Нітратна кислота, на відміну від сульфатної, є сильнішим окисником, тому метал може витісняти водень із розчинів нітратної кислоти, але часто сіль і водень утворюються разом з іншими продуктами відновлення Нітрогену (NO2, NO, N2O, N2)

 

Вправа 357 Як залежать продукти взаємодії нітратної кислоти з металами від активності металів і концентрації кислоти? Чим активніший метал і менша концентрація кислоти, тим сильніше відбувається відновлення

 

Вправа 358 Схарактеризуйте застосування нітратної кислоти. 

Використовують для одержання мінеральних добрив, добування вибухових речовин, виробництва ортофосфатної кислоти, синтезу барвників, як окисник ракетного палива в деяких моделях ракетних двигунів

 

Вправа 359 Ртуть взаємодіє з концентрованою й розбавленою нітратною кислотами подібно до міді. Запишіть рівняння реакцій.

8HNO3 (розв.) + 3Cu = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

4HNO3 (конц.) + Cu = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

 

Вправа 360 Запишіть рівняння реакцій нітратної кислоти з купрум (ІІ) гідроксидом, магній оксидом і натрій карбонатом у молекулярній і йонно-молекулярній формі.

2HNO3 + Cu(OH)2 = Cu(NO3)2 + 2H2O

2H+ + 2NO3- + Cu(OH)2 = Cu2+ + 2NO3- + 2H2O

2H+Cu(OH)2 = Cu2+ + 2H2O

 

2HNO3 + MgO = Mg(NO3)2 + H2O

2H+ + 2NO3- + MgO = Mg2+ + 2NO3- + H2O

2H+ + MgO = Mg2+ + H2O

 

2HNO3 + Na2CO3 = 2NaNO3 + CO2 + H2O

2H+ + 2NO3- + 2Na+ + CO32- = 2Na+ + 2NO3- + CO2 + H2O

2H+ + CO32- = CO2 + H2O

 

Вправа 361 З якими речовинами, наведеними в переліку, нітратна кислота взаємодіє як окисник, а з якими — як сильна кислота? Мідь, купрум (ІІ) оксид, ферум (III) гідроксид, вуглець, кальцій карбонат.

Як окисник: мідь, вуглець

Як сильна кислота: купрум (II) оксид, ферум (ІІІ) оксид, кальцій карбонат

 

Вправа 362 Запишіть рівняння реакцій для здійснення перетворень:

а) N2 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → NH4NO3;

N2 + 3H2  2NH3

4NH3 + 5O2 = 4NO↑ + 6H2O

2NO + O2 = 2NO2

2NO2 + H2O = HNO2 + HNO3

HNO3 + NH3 = NH4NO3

б) KNO3 HNO3 → NO → NO2 → NaNO2 + NaNO3;

8HNO3 (розб.) + 3Cu = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

2NO + O2 = 2NO2

2NO2 + 2NaOH = NaNO3 + NaNO2 + H2O

в) Сu → NO2 → HNO3 → Ba(NO3)2 → KNO3.

Cu + HNO3 (конц.) = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2

2HNO3 + Ba(OH)2 = Ba(NO3)2 + 2H2O

Ba(NO3)2 + K2SO4 = BaSO4 + 2KNO3

 

Вправа 363 Із тексту параграфа випишіть рівняння окисно-відновних реакцій та складіть для них електронний баланс. Укажіть окисник та відновник.

4HNO3 = 4NO2↑ + 2H2O + O2↑;

HN+5O3-2  N+4O2 + H2O + O20

Відновник 2O-2 - 4e-  O20       4│4│1

Окисник N+5 + 1e-  N+4       1│ │4

 

Cu + 4HNO3 (конц.) = Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Cu0 + HN+5O3  → Cu+2(NO3)2 + 2N+4O2↑ + 2H2O

Відновник Сu0 - 2e-  Cu+2      2│2│1

Окисник N+5 + 1e-  N+4       1│ │2

 

3Cu + 8HNO3 (розв.) = 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Cu0 + HN+5O3  → Cu+2(NO3)2 + 2N+2O↑ + H2O

Відновник Сu0 - 2e-  Cu+2      2│6│3

Окисник N+5 + 3e-  N+2       3│ │2

 

3Zn + 8HNO3 (розв.) = 3Zn(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Zn0 + HN+5O3  Zn(NO3)2 + N+2O↑ + H2O

Відновник Zn0 - 2e-  Zn+2      2│6│3

Окисник N+5 + 3e-  N+2       3│ │2

 

4Zn + 10HNO3 (розв.) = 4Zn(NO3)2 + N2O↑ + 5H2O

Zn0 + HN+5O3  Zn+2(NO3)2 + N2+1O↑ + H2O

Відновник Zn0 - 2e-  Zn+2      2│8│4

Окисник 2N+5 + 8e-  2N+1    8│ │1

 

5Mg + 12HNO3 (розв.) = 5Mg(NO3)2 + N2↑ + 6H2O

Mg0 + HN+5O3  Mg+2(NO3)2 + N20↑ + H2O

Відновник Mg0 - 2e-  Mg+2      2│10│5

Окисник 2N+5 + 10e-  N20    10│   │1

 

4Mg + 10HNO3 (розв.) = 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Mg0 + HN+5O3  Mg+2(NO3)2 + N-3H4NO3 + 3H2O

Відновник Mg0 - 2e-  Mg+2      2│8│4

Окисник N+5 + 8e-  N-3         8│ │1    

 

Вправа 364 Амоніак можна одержати нагріванням амоній ортофосфату. А для добування його з амоній хлориду останній необхідно попередньо змішати з лугом. Як ви вважаєте, чому? Бо при розкладанні амоній хлориду утворюються два гази NH3i HCl, а у випадку змішування з лугом  газ NH3 і розчин NaCl.

NH4Cl = NH3 + HCl

NH4Cl + NaOH = NaCl + NH3 + H2O

Складіть рівняння реакції розкладання амоній ортофосфату.

(NH4)3PO4 = NH3 + (NH4)2HPO4

 

Вправа 365 Обчисліть масу натрій нітрату, що можна одержати нейтралізацією розчину натрій гідроксиду масою 200 г із масовою часткою лугу 4% нітратною кислотою.

Відомо: m(р-ну)=200  г, w(NaOH)=4%, або 0,04

Знайти: m(NaNO3)-?

Розв'язування

m(NaOH)=m(р-ну)w(NaOH)=200 г0,04=8 г

M(NaOH)=40 г/моль

n(NaOH)=m(NaOH):M(NaOH)=8 г:40 г/моль=0,2 моль

Запишемо рівняння реакції:

NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O

За рівнянням реакції n(NaOH):n(NaNO3)=1:1, тому

n(NaNO3)=n(HNO3)=0,2 моль

M(NaNO3)=85 г/моль

m(NaNO3)=n(NaNO3)M(NaNO3)=0,2 моль85 г/моль=17 г

Відповідь: 17 г

 

Вправа 366 Сплав золота зі сріблом називають електрумом. Зразок такого сплаву масою 1,5  г обробили концентрованою нітратною кислотою. При цьому виділився нітроген (IV) оксид об’ємом 89,6 мл (н. у.). Обчисліть масову частку золота в цьому зразку електруму.

Відомо: m(сплаву)=1,5  г, V(NO2)=89,6 мл=0,0896 л

Знайти: w(Au)-?

Розв'язування

У суміші сплаву тільки срібло реагує з концентрованою нітратною кислотою.

n(NO2)=V(NO2):VM=0,0896 л : 22,4 л/моль=0,004 моль

Запишемо рівняння реакції:

2HNO3 + Ag = AgNO3 + NO2↑ + H2O

За рівнянням реакції n(Ag):n(NO2)=1:1, тому

n(Ag)=n(NO2)=0,004 моль

M(Ag)=108 г/моль

m(Ag)=n(Ag)M(Ag)=0,004 моль108 г/моль=0,423 г

m(Au)=m(сплаву)-m(Ag)=1,5 г - 0,423 г =1,068 г

w(Au)=m(Au):m(сплаву)=1,068 г:1,5 г=0,712, або 71,2%

Відповідь: 71,2%

 

Вправа 367 Обчисліть масу нітратної кислоти, яку низкою перетворень можна добути з амоніаку об’ємом 5,6 л (н.у.), якщо відносний вихід продукту реакції становить 78%.

Відомо: V(NH3)=5,6 л, ƞ=78%

Знайти: m(HNO3)-?

Розв'язування

n(NH3)=V(NH3):VM=5,6 л : 22,4 л/моль=0,25 моль

Запишемо рівняння реакції окиснення амоніаку на платиновому каталізаторі:

4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O

За рівнянням реакції n(NH3):n(NO)=4:4=1:1, тому

n(NO)=n(NH3)=0,25 моль=0,25 моль

Запишемо рівняння реакції окиснення нітроген (ІІ) оксиду:

2NO + O2 = 2NO2

За рівнянням реакції n(NO):n(NO2)=2:2=1:1, тому

n(NO2)=n(NO)=0,25 моль

Запишемо рівняння реакції поглинання NO2 водою в присутності кисню:

4NO2 + 2H2O + O2 = 4HNO3

За рівнянням реакції n(NO2):n(HNO3)=4:4=1:1, тому

n(HNO3)=n(NO2)=0,25 моль

M(HNO3)=63 г/моль

mтеорет.(HNO3)=n(HNO3)M(HNO3)=0,25 моль63 г/моль=15,75 г

mпракт.(HNO3)=(mтеор.(HNO3)ƞ):100%=15,75 г78%:100%=12,285

Відповідь: 12,285 г

 

Вправа 368 Змішали розчин нітратної кислоти масою 48 г із розчином калій гідроксиду масою 56 г, де масові частки розчинених речовин дорівнюють 26,25% і 16%, відповідно. Обчисліть маси розчинених речовин в отриманому розчині.

Відомо: m(р-ну HN3)=48 г, m(р-ну KOH)=56 г, 

w(HNO3)=26,25%, або 0,2625 w(KOH)=16%, або 0,16

Знайти: mзалишок(HNO3)-?, m(KNO3)-?

Розв'язування

m(HNO3)=m(р-ну HNO3)w(HNO3)=48 г0,2625=12,6 г

m(KOH)=m(р-ну KOH)w(KOH)=56 г0,16=8,96 г

M(HNO3)=63 г/моль, M(KOH)=56 г/моль

n(HNO3)=m(HNO3):M(HNO3)=12,6 г : 63 г/моль=0,2 моль

n(KOH)=m(KOH):M(KOH)=8,96 г : 56 г/моль=0,16 моль

Запишемо рівняння реакції:

HNO3 + KOH = KNO3 + H2O

За рівнянням реакції n(HNO3)/1=n(KNO3)/1. Підставимо значення у рівність,

отримуємо нерівність 0,2/1>0,16/1, отже, нітратна кислота взята в надлишку, вона реагує не повністю, тому розрахунки будемо проводити за даними KOH.

За рівнянням реакції n(HNO3):n(KOH):n(KNO3)=1:1:1, тому

n(KNO3)=n(HNO3)=n(KOH)=0,16 моль

M(KNO3)=101 г/моль

m(KNO3)=n(KNO3)M(KNO3)=0,16 моль101 г/моль=16,16 г

mреакції(KNO3)=n(KNO3)M(KNO3)=0,16 моль63 г/моль=10,08 г

mзалишок(HNO3)=m(HNO3)-mреакції(HNO3)=12,6 г - 10,08 г=2,52 г

Відповідь: 2,52 г HNO3 i 16,16 г KNO3

Інші завдання дивись тут...