Інші завдання дивись тут... 

Вправа 389 Які речовини називають мінеральними добривами? Неорганічні речовини, добуті на хімічних підприємствах, що вносять в грунт для підвищення врожайності, називаються мінеральними добривами

На які групи їх поділяють? Добрива поділяють на прості, які містять один поживний елемент (Нітроген, Фосфор або Калій), і комплексні, що містять декілька поживних елементів

 

Вправа 390 Схарактеризуйте відомі вам добрива: їхній хімічний склад.

Азотні міндобрива: амоніачна селітра NН4NO3, кальцієва селітра Са(NO3)2, натрієва селітра NаNO3, карбамід, або сечовина CO(NH2)2амоніачна вода NH3•Н2О 

Фосфатні міндобрива: простий суперфосфат суміш Са(Н2РО4)2 і СаSO4, подвійний суперфосфат Са(Н2РО4)2Н2О, преципітат СаНРО42О, фосфоритне борошно Са3(РО4)2

Калійні міндобрива: калій хлорид KCl, калій сульфат K2SO4, поташ K2CO3

Комплексні (комбіновані) міндобрива: калійна селітра KNO3амофос суміш NН4Н2РО4 і (NH4)2HPO4

 

Вправа 391 Які проблеми постають під час використання мінеральних добрив? Проблема нераціонального використання мінеральних добрив, що призводить до небажаного значного збільшення концентрації різних йонів у водоймах, зокрема ортофосфатів, виснаження покладів фосфоритів, накопичення у великих кількостях нітратів у рослинах, що приносить шкоду здоров'ю людей і довкіллю

 

Вправа 392 Обробка фосфориту Ca3(PO4)2 гарячою концентрованою нітратною кислотою замість сульфатної призводить до утворення розчину, який під дією амоніаку перетворюється на комплексне добриво. Запишіть рівняння реакцій.

Ca3(PO4)2 + 6HNO3 = 2H3PO4 + 3Ca(NO3)2

3NH3 + 2H3PO4 = NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4 - комплексне міндобриво: амофос 

 

Вправа 393 Амоній сульфат та амоніачна селітра — важливі нітратні добрива. Складіть ланцюг перетворень, за якими їх можна одержати з азоту.

N2  → NH3 → (NH4)2SO4

N2  → NH3 → NH4NO3

 

Вправа 394 Складіть рівняння реакцій для здійснення перетворень:

(NH4)2CO3 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → NH4NO3 → Ca(NO3)2.

(NH4)2CO3 = 2NH3↑ + H2O + CO2

4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O

2NO + O2 = 2NO2

2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2

HNO3 + NH3 =NH4NO3

2NH4NO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O

 

Вправа 395 Поживну цінність фосфатних добрив прийнято визначати, розраховуючи масову частку P2O5 у кожному з них. Обчисліть масову частку P2O5 у преципітаті.

Відомо: преципітат СаНРО42О

Знайти: w(P2О5)-?

Розв'язування

M(СаНРО4•2Н2О)=172 г/моль, M(P2O5)=142 г/моль

1. У 1 моль P2O5 міститься 2 моль Фосфору. Визначаємо яка маса преципітату містить 2 моль Фосфору:

172 г СаНРО42О містить 1 моль Р, а

х г СаНРО42О - 2 моль Р, тому

х=m(СаНРО42О)=2 моль•172 г : 1 моль = 344 г

2. Обчислюємо масу Р2O5, в якій міститься стільки Фосфору, скільки його в 100 г преципітаті, тобто масову частку оксиду в преципітаті:

у 344 г СаНРО42О міститься 2 моль Рщо відповідає  142 г P2O5, а

у 100 г СаНРО42О - x г P2O5, тому

х=m(P2O5)=142 г100 г : 344 г=41,27 г, отже, w(P2O5)=41,27%

Відповідь: 41,27%

 

Вправа 396 Порівняйте масову частку Нітрогену в сечовині CO(NH2)2, амоніачній селітрі NH4NO3 та натрієвій селітрі NaNO3. Яке з цих добрив має найбільшу поживну цінність для рослин?

Відомо: CO(NH2)2, NH4NO3, NaNO3

Знайти: найбільшу поживну цінність?

Розв'язання

Mr(CO(NH2)2)=60, Mr(NH4NO3)=80, Mr(NaNO3)=85

w1(N)=2•Ar(N):Mr(CO(NH2)2)=2•14:60=0,467 або 46,7%

w2(N)=2•Ar(N):Mr(NH4NO3)=2•14:80=0,35, або 35%

w3(N)=2•Ar(N):Mr(NaNO3)=14:85=0,165, або 16,5%

Відповідь: найбільшу поживну цінність має сечовина 

 

Вправа 397 Юним агрономам дали завдання підгодувати яблуню амоніачною селітрою, приготувавши розчин: 1 г солі на 1 л води. Однак амоніачної селітри не було, і вони вирішили замінити її на калійну. Яку масу калійної селітри треба розчинити в 1  л води, щоб одержати розчин із тим самим умістом Нітрогену, що було потрібно?

Відомо: m(NH4NO3)=1 г, m(H2O)=1 л

Знайти: m(KNO3)-?

Розв'язування

М(NH4NO3)=80 г/моль, М(КNO3)=101 г/моль

1. Обчислюємо масу Нітрогену в амоніачній селітрі за допомогою пропорції:

80 г NH4NO3 містить 2 моль Нітрогену, що відповідає 28 г N, тоді

1 г NH4NO3 - х г N

х=m(N)=28 г • 1  г : 80 г=0,35 г

2. Обчислюємо масу калійної селітри, що містить 0,35 г Нітрогену за допомогою пропорції:

101 г KNO3 містить 1 моль N, що відповідає 14 г N, тоді

х г КNO3 - 0,35 г N

х=m(KNO3)=0,35 г • 101 г : 14 г=2,525 г

Відповідь: 2,525 г

Інші завдання дивись тут...