Інші завдання дивись тут... 

Вправа 443 Які характерні особливості металічних елементів? У атомів металічних елементів на зовнішньому енергетичному рівні міститься невелике число електронів; у хімічних взаємодіях атоми лише віддають електрони, отже, метали в хімічних реакціях є виключно відновниками; для металічних елементів характерна невелика електронегативність — менша за 1,8  

 

Вправа 444 У якій частині Періодичної системи розміщені металічні елементи? У Періодичній системі вони розташовані від початку кожного періоду, а також у двох родинах f-елементів: Лантаноїди та Актиноїди

 

Вправа 445 Схарактеризуйте поширеність металічних елементів у природі. Найпоширеніший у земній корі металічний елемент — Алюміній (7%), друге посідає Ферум (4%), третє — Кальцій (3%), потім Натрій, Калій і Магній (близько 2%), Титан (0,6%). Набагато менше в земній корі Хрому (0,01%), Купруму (0,005%), Урану, Стануму (близько 0,0002%), Аргентуму (0,000007 %), Меркурію (0,000005%), Ауруму (0,0000001%)

 

Вправа 446 Схарактеризуйте загальні властивості металів. Мають металічний блиск, тугоплавкі, пластичні (ковкі), добре проводять тепло і електричний струм 

Чим вони зумовлені? Наявністю в металів металічного зв'язку

 

Вправа 447 Наведіть приклади металів із високими і низькими значеннями тепло й  електропровідності.  Найбільша тепло й електропровідність у срібла, дещо менша — у міді, золота, алюмінію, а найменша у — ртуті

 

Вправа 448 Які метали називають тугоплавкими, легкими, важкими?

Тугоплавкими називають метали, температура плавлення яких вища за 1000°С. Метали з густиною, меншою за 5 г/см3, називають легкими, а інші — важкими.

Наведіть приклади. Тугоплавкими металами є вольфрам, залізо, мідь, золото. Легкими металами є літій, натрій, калій, магній, алюміній тощо. Важкими металами є платина, золото, ртуть. Найважчі метали в природі осмій та іридій (густина близько 22,6 г/см3)

 

Вправа 449 Порівняйте електронні конфігурації атомів Берилію і Магнію.

Електронна формула атома Берилію 1s22s2

У атома Берилію є 4 електрони, які перебувають на двох енергетичних рівнях, на зовнішньому енергетичному рівні містяться два s-електрони

Електронна формула атома Магнію 1s22s22p63s2

У атома Магнію є 12 електронів, які перебувають на трьох енергетичних рівнях, на зовнішньому енергетичному рівні містяться два s-електрони

 

Вправа 450 Наведіть по одному прикладу:

а) твердого тугоплавкого металу; Залізо

б) м’якого тугоплавкого металу; Золото

в) м’якого легкоплавкого металу. Cвинець

 

Вправа 451 Обчисліть довжину ребра куба масою 1 т, відлитого із заліза (густина заліза 7,87 г/см3).

Відомо: m=1т=1000000 г, ρ=7,87 г/см3

Знайти: R-?

Розв'язування

V=m:ρ=1000000 г : 7,87 г/см3=127064 см3

V=a3, тому a3=127064 см3, тобто, a=50,3 см

Відповідь: 50,3 см 

 

Вправа 452 Критична маса урану-235, за якої відбувається ядерний вибух, становить 0,8 кг. Який радіус R мала б уранова куля масою, що дорівнює критичній? Густина урану 19 г/см3, об’єм кулі обчислюють за формулою V=(4/3)πR3.

Відомо: m=0,8 кг=800 г, ρ=19 г/см3

Знайти: R-?

Розв'язування

V=m:ρ=800 г : 19 г/см3=42,1 см3

R3=3V:4π=342,1:(43,14)=126,3:12,56=10,07 см3

R=2,16 см

Відповідь: 2,16 см

 

Вправа 453 Що станеться із золотою каблучкою, якщо залишити її в розчині ферум (ІІ) хлориду за кімнатної температури? Нічого не станеться. Менш активні метали не витісняють більш активні метали з розчину їх солей.

 

Вправа 454 Порівняйте електронну будову атомів металічних, напівметалічних та  неметалічних елементів. Поясніть, як електронна будова атомів елементів пов’язана з різним електричним опором простих речовин, які вони утворюють. Наявність вільних електронів, що можуть пересуватися в певному напрямку, зумовлює електропровідність речовин із металічним зв’язком, тому метали є провідниками електричного струму. Напівметали мають власну провідність, що виникає у результаті розриву ковалентних зв'язків, тому є напівпровідниками. Неметали діелектрики, тобто не проводять електричного струму

Бор, Силіцій, Германій, Арсен, Стибій, Телур, Астат — за рекомендацією IUPAC називають напівметалічними, оскільки їм притаманні певні властивості металічних елементів: утворені ними прості речовини мають металічний блиск і, хоча й невеликою мірою, але проводять електричний струм, а деякі з них витісняють водень із кислот або утворюють катіони.

 

Вправа 455 Що станеться з мідним браслетом, якщо він контактуватиме з розчином аргентум (I) нітрату декілька годин за кімнатної температури? Покриється шаром срібла

Cu + AgNO3 = Cu(NO3)2 + Ag↓

Інші завдання дивись тут...