Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Згідно з дослідженнями фахівців у світі нині є понад 3 млрд не використовуваних мобільних телефонів, які користувачі зберігають удома. Один телефон у середньому містить 8,75 г міді, 3,81 г кобальту, 3 г заліза, 1 г олова, 0,4 г танталу, 0,25 г срібла, 0,024 г золота, 0,009 паладію. Обчисліть маси (т) зазначених металів у такій кількості телефонів.

Розв'язування

1. Знаходимо масу металів в одному телефоні:

8,75+3,81+3+1+0,4+0,25+0.024+ 0,009=17,243 (г)

2. Знаходимо загальну масу металів в цих телефонах:

17,243•3•109=52000 (т)

Відповідь: 52000 т

Поясніть, чому не можна викидати старі телефони на смітник.

Через шкідливий вміст речовин у їхніх батарейках 

 

Вправа 2 Висловте припущення, як змінюватиметься електропровідність металів з підвищенням температури та обґрунтуйте його. Перевірте свої міркування, скориставшися різними джерелами інформації. Наявність вільних електронів, що можуть пересуватися в певному напрямку, зумовлює електропровідність речовин із металічним зв’язком. Опір металів зумовлений дефектами кристалічної ґратки й теплових коливань іонів у вузлах ґратки, що перешкоджає спрямованому руху вільних електронів, тому при нагріванні опір збільшується і електропровідність буде знижуватися

 

Вправа 3 Порівняйте і оформте відповідь як таблицю або діаграму Венна:

а) металічний та йонний зв'язки;

  Металічний зв'язок Йонний зв'язок

ПОДІБНІСТЬ:

утворюється завдяки

електростатичному

притяганню

протилежно

заряджених частинок

утворюється завдяки 

електростатичному

притяганню

протилежно

заряджених частинок

ВІДМІННІСТЬ:

у вузлах кристалічних

ґраток розташовані

катіони металічних

елементів, що утри-

муються разом

вільними електронами

(«електронний газ»)

у вузлах кристалічних

ґраток розташовані і

позитивно, і негативно

заряджені йони, що

утримуються разом

 

б) металічний та ковалентний неполярний зв'язки.

 

Металічний

зв'язок

Ковалентний

неполярний зв'язок

ПОДІБНІСТЬ:

утворюється за

рахунок

усуспільнення

електронів

утворюється за

рахунок

усуспільнення 

електронів

ВІДМІННІСТЬ:

всі електрони є

спільними для всіх

йонів металічного

кристала

спільною є тільки

пара електронів, і 

вона належить

лише двом атомам

Інші завдання дивись тут...