Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника Лашевська Г., Лашевська А.

"Хімія 11 клас",

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2019 року

ЦЕ ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати на інших сайтах!

ЗМІСТ

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хім ічних елементів

§ 1 Принцип «мінімальної енергії». Електронні формули атомів s-, р-,елементів та їхні графічні варіанти ...5

§ 2 Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів другого і третього періодів..9

§ 3 Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів ... 12

Тест-контроль №1 ...15

Тема 2. Хімічний зв’язок та будова речовини

§ 4 Ковалентний зв'язок. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв'язку...16

§ 5 Йонний зв'язок... 20

§ 6 Водневий зв'язок...24

§ 7 Металічний зв'язок...28

§ 8 Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови...32

Тест-контроль №2 ...37

Тема 3. Хімічні реакції

§ 9 Необоротні та оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє...38

§ 10 Гідроліз солей....42

§ 11 Про гідроліз докладніше ...46

§ 12 Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму...48

§ 13 Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції...51

Тест-контроль №3 ...56

Тема 4. Неорганічні речовини та їхні властивості

§ 14 Обчислення кількості речовини, маси або об'єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів взято в надлишку...58

§ 15 Неметали. Загальна характеристика неметалів...63

§ 16 Фізичні властивості неметалів. Алотропія...69

§ 17 Фізичні властивості та алотропія Карбону, Сульфуру, Фосфору...72

§ 18 Явище адсорбції...77

§ 19 Окисні та відновні властивості неметалів...81

§ 20 Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їхнє застосування...85

§ 21 Оксиди неметалічних елементів, їхній уміст в атмосфері. Кислотні дощі...90

§ 22 Кислоти...96

§ 23 Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів,зумовлені їхньою будовою...101

§ 24 Алюміній та залізо: фізичні й хімічні властивості...104

§ 25 Застосування металів та їхніх сплавів...109

§ 26 Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію та Кальцію...113

§ 27 Солі, їхня поширеність у природі. Середні та кислі солі...117

§ 28 Поняття про твердість (жорсткість) води та способи її усунення...121

§ 29 Силікатні матеріали...126

§ 30 Мінеральні добрива...132

§ 31 Поняття про кислі та лужні ґрунти...136

§ 32 Якісні реакції на деякі й он и...141

Практична робота 1. Дослідження якісного складу солей...144

§ 33 Біологічне значення металічних елементів...145

§ 34 Біологічне значення неметалічних ел ем ен тів...152

§ 35 Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук ...158

Практична робота 2. Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами ...160

Тест-контроль №4...161

Тема 5. Хімія і прогрес людства

§ 36 Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій...164

§ 37 Роль хімії в розв'язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної п р о б л ем...168

§ 38 Роль хімії в розв'язуванні екологічної проблеми. «Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією...172

Інші ГДЗ дивись тут...