Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Складіть електронні та графічні формули летких сполук з Гідрогеном Карбону, Нітрогену, Оксигену, Флуору. Скористайтеся даними щодо відносної електронегативності цих елементів і позначте стрілкою напрямок зміщення спільних електронних пар, наприклад Н->СІ.

Електронні формули Графічні формули

   H

   ..

H:C:H

   ..

   H

    H

    ↓

H→C←H

    ↑

    H

H:N:H

   ..

   H

H→N←H

    ↑

    H

H:O:H

H→O←H

H:F

H→F

Вправа 2 Виберіть правильне твердження. Ковалентним неполярним зв'язком сполучені атоми в молекулі речовини, формула якої

А N2 

Б HF

В СО 

Г ClF

Відповідь: А

 

Вправа 3 Укажіть формулу речовини з ковалентним полярним типом зв'язку.

А Н2О 

Б І2 

В КСІ 

Г О2

Відповідь: А

 

Вправа 4 Під час утворення молекул у хімічних реакціях атоми хімічних елементів намагаються набути стійкої зовнішньої оболонки з

А трьох електронів 

Б чотирьох електронів

В шістьох електронів 

Г вісьмох електронів

Відповідь: Г

 

Вправа 5 Вставте пропущене слово. Для утворення хімічного зв'язку між двома атомами потрібно, щоб енергія системи з двох атомів була... за енергію окремо взятих атомів.

А нижчою

Б вищою

Відповідь: А

 

Вправа 6 Виберіть запис, у якому символи елементів розміщені за зменшенням їхньої електронегативності.

А І, Ве, С, О

Б В, N, С, Р

В Н, N, К, С

Г F, Сl, Вг, І

Відповідь: Г

 

Вправа 7 Правильним є запис (Х-електронегативність)

А Х(Н) < Х(Сl) 

Б Х(S) > Х(О)

В Х(О) < Х(Вr) 

Г Х(Н) > Х(N)

Відповідь: А

 

Вправа 8 Порівняйте ковалентні зв'язки: а) у молекулах водню й гідроген хлориду; б) у молекулі амоніаку та катіоні амонію. Чим вони подібні і чим відрізняються? Відповідь оформте як таблиці або діаграми Венна

Приклад Подібні Відрізняються
а) H2 i HCl

механізмом

утворення:

усуспільнення

електронів

видом зв'язку:

неполярний і

полярний

 

б) NH3 i [NH4]+

утворюється за

рахунок спільних

електронних пар

механізмом

утворення:

усуспільнення

електронів і

донорно-акцепторний

Інші завдання дивись тут...