Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Алюміній сульфід у розчині зазнає повного гідролізу. Ця реакція необоротна, бо її продукти - нерозчинний алюміній гідроксид і газуватий гідроген сульфід - виводяться з реакційного середовища. Складіть рівняння цієї реакції в молекулярній формі, не забувши зазначити утворення осаду й виділення газу.

Al2S3 + 3H2O -> 2Al(OH)3↓ + 3H2S↑

 

Вправа 2 Спрогнозуйте характер середовища у водних розчинах цинк сульфату, літій сульфіду, ферум (III) хлориду, калій карбонату, натрій етаноату.

Складіть рівняння відповідних реакцій. 

ZnSO4 ⇄ Zn2+ + SO42-

Zn2+ + SO42- + HOH ⇄ ZnOH+ + SO42- + H+

розчин має кислотне середовище, pH < 7

І стадія: Zn2+ + HOH ⇄ ZnOH+ + H+

ІI стадія: ZnOH+ + HOH ⇄ Zn(OH)2 + H+

 

Li2⇄ 2Li+ + S2-

S2- + 2Li+ + HOH ⇄ HS- + 2Li+ + OH- 

розчин має лужне середовище, pH > 7

І стадія: S2- + HOH ⇄ HS- + OH-

ІI стадія: HS- + HOH ⇄ H2S + OH-

 

FeCl3 ⇄ Fe3+ + 3Cl-

Fe3+ + 3Cl- + HOH ⇄ FeOH2+ + 3Cl- + H+

розчин має кислотне середовище, pH < 7

І стадія: Fe3+ + HOH ⇄ FeOH2+ + H+

ІI стадія: FeOH2+ + HOH ⇄ Fe(OH)2+ + H+

ІII стадія: Fe(OH)2+ + HOH ⇄ Fe(OH)3 + H+

 

K2CO3 ⇄ 2K+ + CO32- 

2K+ + CO32- + HOH ⇄ 2K+ + HCO3- + OH- 

розчин має лужне середовище, pH > 7

І стадія: CO32- + HOH ⇄ HCO3- + OH-

ІI стадія: HCO3-+ HOH ⇄ H2CO3+ OH-

 

CH3COONa ⇄ CH3COOH- + Na+, 

Na+ + CH3COO- + HOH ⇄ CH3COOH + Na+ + OH-

розчин має лужне середовище, pH > 7

CH3COO- + HOH ⇄ CH3COOH + OH-

 

Вправа 3 Проаналізуйте інформацію:

1) алюміній сульфід добувають нагріванням суміші алюмінію із сіркою та зберігають у щільно закоркованій посудині. За зберігання на повітрі він перетворюється на розпливчасту масу з неприємним запахом тухлих яєць;

Сіль Al2S3, утворена леткою слабкою кислотою та нерозчинним у воді гідроксидом, піддається необоротному гідролізу:

Al2S3 + 3H2O -> 2Al(OH)3↓ + 3H2S↑ 

Сірководень H2S має запах тухлих яєць

2) якщо у водний розчин цинк хлориду занурити цинкову пластинку, почнуть виділятися бульбашки газу;

ZnCl2 ⇄ Zn2+ + 2Cl-

Zn2+ + 2Cl- + HOH ⇄ ZnOH+ + 2Cl- + H+

ZnCl2 + HOH  ⇄ ZnOHCl + HCl

розчин має кислотне середовище, pH < 7

2HCl + Zn = ZnCl2 + H2

3) унаслідок зливання водних розчинів натрій карбонату та ферум (ІІІ) хлориду випадає бурий осад і виділяється газ;

Оскільки дані солі є протилежного типу - Na2CO3 утворена сильною основою і слабкою кислотою, а FeCl3 утворена слабкою основою і сильною кислотою, то при розчиненні у воді вони дають різну реакцію розчинів:

Na2CO3 ⇄ 2Na+ + CO32-

І стадія: CO32- + HOH ⇄ HCO3- + OH-  рН>7 (лужна)

FeCl3 ⇄ Fe3+ + 3Cl-

І стадія: Fe3+ + HOH ⇄ FeOH2+ + H+   pH<7 (кислотна)

При зливанні розчинів відбувається взаємна нейтралізація:

Н+ + OH¯ -> H2і стають можливими такі стадії гідролізу:

ІI стадія: HCO3- + HOH ⇄ H2CO3 + OH-

ІI стадія: FeOH2+ + HOH ⇄ Fe(OH)2+ + H+

ІII стадія: Fe(OH)2+ + HOH ⇄ Fe(OH)3 + H+

У результаті відбувається повний гідроліз:

3Na2CO3 + 2FeCl3 + 3H2O = 2Fe(OH)3 + 6NaCl + 3CO2

4) середовище водного розчину мила (пригадайте його хімічний склад) лужне. Поясніть ці явища, складіть рівняння відповідних реакцій на підтвердження своїх міркувань.

C17H35COONa ⇄ C17H35COO- + Na-

Na+ + C17H35COO- + HOH ⇄ Na+ + C17H35COOH + OH-

C17H35COO- + HOH ⇄ C17H35COOH + OH-

розчин має лужне середовище, pH > 7

 

Вправа 4 Поясніть, добавляння яких речовин до розчину ферум (III) хлориду підсилить його гідроліз:

а) хлоридна кислота;

б) натрій гідроксид; 

в) магній хлорид; 

г) натрій карбонат.

Відповідь обґрунтуйте. Сіль FeCl3, утворена слабкою основою і сильною кислотою, тому реакція її розчину кислотна, а реакція розчинів солі Na2CO3утворена сильною основою і слабкою кислотою, і NaOH лужна. При зливанні розчинів відбувається взаємна нейтралізація і стають можливими інші стадії гідролізу, в результаті чого відбувається повний гідроліз. Гідроліз посилюється, якщо один з продуктів гідролізу солі залишає сферу реакції.

 

Вправа 5 У таблиці розчинності на місці купрум (ІІ) карбонату прочерк. Лише в 1959 році цю речовину добули за особливих умов - 150 °С в атмосфері вуглекислого газу під тиском 60-80 атм. Поясніть, чому не можна добути цю сіль реакцією йонного обміну в розчині. Сіль купрум (II) карбонат, утворена леткою слабкою кислотою H2CO3 та нерозчинним у воді гідроксидом Сu(OH)2, піддається необоротному гідролізу:

CuCO3 + H2-> Cu(OH)2 + CO2

Інші завдання дивись тут...