Інші завдання дивись тут...

Вправа 2 Сергій та Аліна не могли дійти згоди. Сергій стверджував: те, що практичний вихід продукту реакції менший за теоретичний, суперечить закону збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Аліна заперечувала, але їй забракло аргументів. Уявіть себе на місці Аліни й поясніть Сергію, чому його твердження хибне. На практичний вихід продукту впливають виробничі втрати, що зумовлені зовнішнім впливом на умови проведення реакції

 

Вправа 3 Унаслідок дії надлишку розчину сульфатної кислоти на купрум (ІІ) оксид масою 20 г та наступного упарювання розчину було добуто безводну сіль масою 36 г. Обчисліть відносний вихід (%) купрум (ІІ) сульфату. 

Відомо: m(CuO)=20 г, mпрактична(CuSO4)=36 г

Знайти: η-?

Розв'язування

M(CuO)=80 г/моль

v(CuO)=m(CuO):M(CuO)=40 г : 80 г/моль=0,25 моль

Записуємо рівняння реакції:

СuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

За рівнянням реакції n(CuO):n(CuSO4)=1:1, тому

n(CuSO4)=n(CuO)=0,25 моль

M(CuSO4)=160 г/моль

mтеоретична(CuSO4)=n(CuSO4)M(CuSO4)=0,25 моль•160 г/моль=40 г

η=mпрактична(CuSO4):mтеоретична(CuSO4)=36 г : 40 г = 0,9, або 90%

Відповідь: 90%

 

Вправа 4 Обчисліть практичний вихід (г) купрум (ІІ) оксиду, який утвориться внаслідок окиснення міді масою 25,6 г надлишком кисню, якщо відносний вихід міді становить 80%.

Відомо: mтеоретична(Cu)=25,6 г, η=80%

Знайти: m(CuO)-?

Розв'язування

mпрактична(Cu)=mтеоретична(Cu)η:100%=25,6 г80%:100%=20,48 г

M(Cu)=64 г/соль

n(Cu)=m(Cu):M(Cu)=20,48 г : 64 г/моль=0,32 моль

Записуємо рівняння реакції:

2Сu + О2 = 2CuO

За рівнянням реакції n(Cu):n(CuО)=2:2=1:1, тому

n(CuO)=n(Cu)=0,32 моль

M(CuO)=80 г/соль

m(CuO)=n(CuO)M(CuO)=0,32 моль80 г/моль=25,6 г

Відповідь: 25,6 г

 

Вправа 5 Обчисліть масу (г) магнію, який прореагував з хлоридною кислотою, якщо внаслідок цієї хімічної реакції утворився водень об'ємом 4,48 л (н.у.). Відносний вихід водню становить 0,88.

Відомо: Vпрактичний(H2)=4,48 л, η=0,88

Знайти: m(Mg)-?

Розв'язування

Vтеоретичний2)=Vпрактичний2):η=4,48 л : 0,88=5,09 л

n(H2)=V(H2):Vm=5,09 л : 22,4 л/моль=0,227 моль

Записуємо рівняння реакції:

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2

За рівнянням реакції n(Mg):n(H2)=1:1, тому

n(Mg)=n(H2)=0,227 моль

M(Mg)=24 г/моль

m(Mg)=n(Mg)M(Mg)=0,227 моль24 г/моль=5,448 г

Відповідь: 5,448 г

 

Вправа 6 Обчисліть масу (г) барій сульфату, який утвориться внаслідок добавляння водного розчину масою 400 г з масовою часткою барій нітрату 7% до водного розчину масою 200 г з масовою часткою сульфатної кислоти 0,49. Відносний вихід барій сульфату становить 98%.

Відомо: m(розчину)= 400 г, w(Ba(NO3)2)=7%, або 0,07η=98%

Знайти: mпрактична(BaSO4)-?

Розв'язування

m(Ba(NO3)2)=m(розчину)w(Ba(NO3)2)=400 г0,07=28 г

M(Ba(NO3)2)=261 г/соль

n(Ba(NO3)2)=m(Ba(NO3)2):M(Ba(NO3)2)=28 г : 261 г/моль=0,1073 моль

Записуємо рівняння реакції:

Ba(NO3)2 + H2SO4 = BaSO4↓ + 2HNO3

За рівнянням реакції n(Ba(NO3)2):n(BaSO4)=1:1, тому

n(BaSO4)=n(Ba(NO3)2)=0,1073 моль

M(BaSO4)=233 г/моль

mтеоретична(BaSO4)=n(BaSO4)M(BaSO4)=0,1073 моль233 г/моль=25 г

mпрактична(BaSO4)=mтеоретична(BaSO4)η:100%=25 г  0,98:100%=24,5 г

Відповідь: 24,5 г 

 

Вправа *7 Визначте відносний вихід (%) вольфраму, якщо внаслідок відновлення алюмінієм з рудного концентрату масою 33,14 кг добули вольфрам масою 12,72 кг. Масова частка вольфрам(VІ) оксиду в концентраті становить 70%.

Відомо: m(концентрату)=33,14 кг, w(WO3)=70%, або 0,7,

mпрактична(W)=12,72 кг

Знайти:  η-?

Розв'язування

m(WO3)=m(концентрату)w(WO3)=33,14 кг0,7=23,198 кг

M(WO3)=232 кг/кмоль

n(WO3)=m(WO3):M(WO3)=23,198 кг : 232 кг/кмоль=0,1 кмоль

Записуємо рівняння реакції:

2Al + WO3 = Al2O3 + W

За рівнянням реакції n(WO3):n(W)=1:1, тому

n(W)=n(WO3)=0,1 кмоль

M(W)=184 кг/кмоль

mтеоретична(W)=n(W)M(W)=0,1 кмоль184 кг/кмоль=18,4 кг

η=mпрактична(W):mтеоретична(W)=12,72 кг : 18,4 кг=0,69, або 69%

Відповідь: 69%

Інші завдання дивись тут...