Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 На зміщення хімічної рівноваги в системі N2(г) + 3Н2(г)  2NН3(г), ΔН < 0 не впливає

А зниження температури

Б підвищення тиску

В видалення амоніаку зі сфери реакції

Г застосування каталізатора

Відповідь: Г

 

Вправа 2 У системі Fе2О3(тв) + 3СО(г)  2Fе(тв) + 3СО2(г), ΔН < 0 на зміщення хімічної рівноваги вправо не впливає

А збільшення вмісту СО

Б зменшення температури

В збільшення тиску

Г зменшення вмісту СО2

Відповідь: В

 

Вправа 3 На зміщення рівноваги системи, N2(г) + О2(г)  2NО (г), ΔН > 0 не впливає

А підвищення температури

Б підвищення вмісту NО

В підвищення тиску

Г зменшення вмісту N2

Відповідь: В

 

Вправа 4 Хімічна рівновага в системі СО(г) + 2Н2(г)  СН3ОН (г), ΔН<0 зміститься в бік утворення продукту реакції внаслідок

А зниження температури

Б зниження вмісту СО

В підвищення вмісту СН3ОН

Г підвищення температури

Відповідь: А

 

Вправа 5 На зміщення хімічної рівноваги в системі Fе3О4(тв)+СО(г)3FеО(тв)+СО2(г), ΔН<0 не вплине

А зменшення вмісту СО

Б збільшення температури

В збільшення тиску

Г зменшення вмісту СО2

Відповідь: В

 

Вправа 6 Для збільшення виходу естеру в системі

С2Н5ОН(р) + СН3СООН(р)  СН3СООС2Н5(р)+ Н2О(р), ΔН > 0 потрібно

А добавити воду

Б зменшити вміст етанової кислоти

В збільшити вміст естеру

Г підвищити температуру

Відповідь: Г

 

Вправа 7 Введення каталізатора в систему, що перебуває в стані динамічної рівноваги

А збільшить швидкість лише прямої реакції

Б збільшить швидкість лише оберненої реакції

В збільшить швидкість як прямої, так і оберненої реакції

Г не вплине на швидкість ні прямої, ні оберненої реакції

Відповідь: В

 

Вправа 8 Гідролізу за аніоном зазнає

А барій хлорид

Б натрій сульфат

В амоній нітрат

Г натрій сульфід

Відповідь: Г

 

Вправа 9 Гідролізу за катіоном зазнає

А калій бромід

Б натрій силікат

В амоній хлорид

Г натрій сульфат

Відповідь: В

 

Вправа 10 Проаналізуйте твердження. Чи є поміж них правильні?

I. Позитивно заряджений електрод гальванічного елемента називають анодом.

II. Під час роботи гальванічного елемента катод розчиняється.

А правильне лише перше

Б правильне лише друге

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: Г

 

Вправа 11 Укажіть схему реакції, яка відбувається в гальванічному елементі, складеному із залізної та мідної пластин, занурених відповідно в розчини солей феруму (ІІ) та купруму (ІІ).

А Сu+ Fе2+ -> Сu2+ + Fе0

Б Сu2+ + SO42- -> CuSO4

В Fе2+ + SO42- -> FeSO4

Г Fе0+ Сu2+ -> Fе2++ Сu0

Відповідь: Г

 

Вправа 12 Катодом у гальванічному елементі з нікелевим анодом може бути

А алюміній

Б магній

В плюмбум

Г цинк

Відповідь: В

Інші завдання дивись тут...