Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Назви лише неметалічних елементів наведено в рядку

А Гідроген, Нітроген, Оксиген 

Б Бор, Алюміній, Силіцій

В Натрій, Арсен, Сульфур 

Г Кальцій, Телур, Бром

Відповідь: А

 

Вправа 2 Укажіть алотропну модифікацію неметалічного елемента, яку використовують як провідник електричного струму.

А білий фосфор 

Б червоний фосфор 

В алмаз 

Г графіт

Відповідь: Г

 

Вправа 3 У якій частині періодичної системи розташовані неметалічні елементи?

А лівій верхній 

Б правій нижній 

В правій верхній 

Г лівій нижній

Відповідь: В

 

Вправа 4 Електронної конфігурації яких хімічних елементів набувають атоми неметалічних елементів, приєднавши електрони?

А інертних 

Б лужних 

В галогенів 

Г металічних

Відповідь: А

 

Вправа 5 Найпоширенішими хімічними елементами в земній корі є

А Оксиген, Силіцій 

Б Гідроген, Гелій

В Нітроген, Оксиген 

Г Карбон, Гідроген

Відповідь: А

 

Вправа 6 Проаналізуйте наведені далі твердження.

I Озон і кисень ― алотропні видозміни Оксигену.

II Уміст озону в атмосфері більший за вміст азоту. Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше 

Б правильне лише друге

В обидва правильні 

Г немає правильних

Відповідь: А

 

Вправа 7 Проаналізуйте наведені далі твердження.

I Сірка складається із циклічних молекул S8, що мають форму корони.

II Ромбічна сірка за нагрівання перетворюється на моноклінну сірку.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше 

Б правильне лише друге

В обидва правильні 

Г немає правильних

Відповідь: В

 

Вправа 8 Проаналізуйте наведені далі твердження.

I Хімічна активність білого фосфору менша за хімічну активність червоного.

II Червоний фосфор ― полімерна сполука складної будови. 

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше 

Б правильне лише друге

В обидва правильні 

Г немає правильних

Відповідь: Г

Хімічна активність білого фосфору більша за хімічну активність червоного.

Червоний фосфор ― сполука атомної будови. 

 

Вправа 9 Проаналізуйте наведені далі твердження.

I Адсорбція ― явище поглинання речовини з газуватого середовища чи розчину поверхневим шаром рідини або твердого тіла.

II Адсорбційні явища зрідка трапляються в живій і неживій природі.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше 

Б правильне лише друге

В обидва правильні 

Г немає правильних

Відповідь: А

Адсорбційні явища поширені в живій і неживій природі.

 

Вправа 10 Проаналізуйте наведені далі твердження.

I У реакціях з металами неметали є окисниками.

II У реакціях з оксидами металічних елементів деякі неметали виявляють відновні властивості.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше 

Б правильне лише друге

В обидва правильні 

Г немає правильних

Відповідь: В

 

Вправа 11 Проаналізуйте наведені далі твердження.

I Розчинення амоніаку у воді супроводжується появою в розчині гідроксид-іонів.

II Амоніак використовують як холодоагент у холодильних установках.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше 

Б правильне лише друге

В обидва правильні 

Г немає правильних

Відповідь: В

 

Вправа 12 Проаналізуйте наведені далі твердження.

I У найпростіших летких бінарних сполуках кількість атомів Гідрогену навколо атома неметалічного елемента дорівнює різниці між числом 8 і номером групи періодичної системи.

II Амоніак реагує з гідроген хлоридом.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше 

Б правильне лише друге

В обидва правильні 

Г немає правильних

Відповідь: А

Гідроген хлорид ― газ, а амоніак реагує з кислотами (наприклад, з хлоридною кислотою - це водний розчин гідроген хлориду).

 

Вправа 13 Проаналізуйте наведені далі твердження.

I Продукт реакції кислотного оксиду з водою ― кислота.

II Леткі кислотні оксиди під час сплавляння витісняють із солей нелеткі оксиди.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше 

Б правильне лише друге

В обидва правильні 

Г немає правильних

Відповідь: A

Нелеткі кислотні оксиди під час сплавляння витісняють із солей леткі оксиди:

SіO2 + K2CO3 -> K2SiO3 + CO2

 

Вправа 14 Проаналізуйте наведені далі твердження.

I Нітратна кислота є окисником лише за катіонами Гідрогену.

II Сульфатна кислота є окисником і за катіонами Гідрогену, і за атомами Сульфуру.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше 

Б правильне лише друге

В обидва правильні 

Г немає правильних

Відповідь: Б

Нітратна кислота є окисником і за катіонами Гідрогену, і за атомами Нітрогену.

 

Вправа 15 Проаналізуйте наведені далі твердження.

I Золото ― найлегкоплавкіший метал.

II Натрій має високу твердість.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше 

Б правильне лише друге

В обидва правильні 

Г немає правильних

Відповідь: Г

Ртуть ― найлегкоплавкіший метал. 

Найм’якіші — лужні метали, їх можна різати ножем.

 

Вправа 16 Проаналізуйте наведені далі твердження.

I Натрій гідроксид та кальцій гідроксид реагують з амфотерними гідроксидами.

II Цинк гідроксид та алюміній гідроксид - амфотерні.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше 

Б правильне лише друге

В обидва правильні 

Г немає правильних

Відповідь: В 

 

Вправа 17 Проаналізуйте наведені далі твердження.

I Кислі солі є продуктами повного заміщення атомів Гідрогену в молекулах багатоосновних кислот на катіони металічного елемента.

II Кислі та середні солі здатні до взаємоперетворень.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше 

Б правильне лише друге

В обидва правильні 

Г немає правильних

Відповідь: Б

Кислі солі є продуктами неповного заміщення атомів Гідрогену в молекулах багатоосновних кислот на катіони металічного елемента.

 

Вправа 18 Проаналізуйте наведені далі твердження.

I Карбонатну твердість зумовлено вмістом у воді йонів Са2+,Мg2+,SO42-,NO3-,Сl-

II Некарбонатну твердість зумовлено вмістом у воді йонів Са2+, Мg2+, НСО-

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше 

Б правильне лише друге

В обидва правильні 

Г немає правильних

Відповідь: Г

Некарбонатну твердість зумовлено вмістом у воді йонів Са2+,Мg2+,SO42-,NO3-,Сl-.

Карбонатну твердість зумовлено вмістом у воді йонів Са2+,Мg2+,НСО-.

 

Вправа 19 Проаналізуйте наведені далі твердження.

I Карбонатну твердість можна усунути лише реагентним способом.

II Некарбонатну твердість можна усунути лише кип'ятінням.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше 

Б правильне лише друге

В обидва правильні 

Г немає правильних

Відповідь: Г

Карбонатну твердість можна усунути не лише реагентним способом, а й кип'ятінням.

Некарбонатну твердість можна усунути лише реагентним способом.

 

Вправа 20 Проаналізуйте наведені далі твердження.

I Калійна селітра є комплексним добривом.

II Натрієва селітра є простим добривом.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше 

Б правильне лише друге

В обидва правильні 

Г немає правильних

Відповідь: В

 

Вправа 21 Проаналізуйте наведені далі твердження.

I Використання натрій нітрату як добрива призводить до нагромадження в ґрунті йонів ОН-.

II Можна одночасно вапнувати ґрунт гашеним вапном та вносити в нього аміачні форми азотних добрив.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше 

Б правильне лише друге

В обидва правильні 

Г немає правильних

Відповідь: Б

Сіль натрій нітрату не зазнає гідролізу.

 

Вправа 22 Установіть відповідність між йонами та реактивами для їхнього визначення:

1 Fe2+ 

2 Ва2+ 

3 PO43-

4 SiO32-

А SO42-

Б ОН-

В Н+

Г Ag+

Д Cl-

Відповідь: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

Інші завдання дивись тут...