Інші завдання дивись тут...

Вправа 12 Однакову чи різну енергію мають електрони, які перебувають в одній орбіталі? Однакову

 

Вправа 13 У якій орбіталі енергія електрона нижча:

а) 2s чи 2p; 2s

б) 1s чи 2s; 1s

в) 3p чи 2s? 2s

Послідовність заповнення електронами рівнів і підрівнів в атомах відбувається за схемою:

1s < 2s < 2р < 3s < 3р < 4s < 3d < 4р

 

Вправа 14 В атомі якого елемента 2-го періоду найбільша кількість:

а) спарених електронів; Неона

б) неспарених електронів? Нітрогена

 

Вправа 15 Визначте кількість енергетичних рівнів з електронами в атомах елементів, що мають протонні числа:  7, 14, 20.

Відповідь: два, три, чотири

Кількість енергетичних рівнів атома, на яких перебувають електрони, збігається з номером періоду елемента

 

Вправа 16 Знайдіть у поданому переліку елемент із найбільшою кількістю електронів на зовнішньому енергетичному рівні: F (VII група), Mg (ІІ група), S (VІ група). Запишіть електронну формулу його атома.

Відповідь: F, 1s22s22p5

Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні збігається з номером групи елемента 

 

Вправа 17 Назвіть елементи, атоми яких мають наведені нижче електронні формули:

а) [He]2s22p1; Бор

б) [Ne]3s23p5; Хлор

в) [Ar]4s2. Кальцій

 

Вправа 18 Складіть загальну скорочену електронну формулу атомів елементів:

а) 3-го періоду; ...3s23p63d10

б) головної підгрупи V групи. ...ns2np3

 

Вправа 19 Доведіть періодичність у зміні електронної будови атомів зі зростанням зарядів ядер на прикладі елементів 2-го і 3-го періодів.

Періоди починаються з лужного металічного елемента і закінчуються інертним елементом. Число валентних електронів, що дорівнює номеру групи, послідовно зростає від 1 до 8 і періодично повторюється у кожному періоді.

Будова атома

лужних металічних

елементів 

Будова атомів

галогенів

Будова атомів

інертних газів 

Li +3

1s22s1

F +9

1s22s22p5

Ne +10

1s22s22p6

Na +11

1s22s22p63s1

Cl +17

1s22s22p63s23p5

Ar +18

1s22s22p63s23p6

ВИСНОВОК: 

будова зовнішнього

енергетичного рівня

однакова. Наявний

один s-електрон

 

ВИСНОВОК: 

будова зовнішнього

енергетичного рівня

однакова. Наявні по

два s-електрони і

п'ять р-електронів

ВИСНОВОК: 

будова зовнішнього

енергетичного рівня

однакова. Наявні по

два s-електрони і

шість р-електронів

Вправа 20 Чи завжди електрон на енергетичному рівні з більшим номером має вищу енергію, ніж електрон на енергетичному рівні з меншим номером? Не завжди

Відповідь підтвердьте прикладами. 4s<3d, 5s<4d

Для тих, хто хоче знати більше. Згідно з правилом Клечковського, підрівні заповнюються електронами за порядком збільшення суми (n+l), де число n — це номер енергетичного рівня, на якому перебувають орбіталі, а l — це число, що відповідає енергетичному підрівню (типу орбіталі), а саме: для s-орбіталей l=0, для p-орбіталей l=1, для d-орбіталей l=2, для f-орбіталей l=3. Якщо для двох підрівнів ця сума однакова, то заповнюється той підрівень, що перебуває на ближчому до ядра електронному рівні. Так, для 4s-підрівня сума (n+l) дорівнює 4+0=4, а для 3d-підрівня сума (n+l) дорівнює 3+2=5. Отже, енергія 4s-підрівня менша, ніж у 3d-підрівня, тому він заповнюється раніше. Аналогічно можна порівнювати енергії будь-яких енергетичних підрівнів.

Розподіл енергетичних підрівнів відбувається відповідно до зростання енергії електронів у такій послідовності:  1s<2s<2р<3s<3р<4s<3d<4р<5s<4d<5p<6s<...

На п’ятому енергетичному рівні є g-орбіталі, але в жодному хімічному елементі вони не заповнюються електронами, тому структуру орбіталей енергетичних рівнів, починаючи із четвертого, зображують однаково такими, що складаються із чотирьох підрівнів

 

Вправа 21 Скориставшись періодичною системою, з’ясуйте, яких хімічних елементів більше — p-елементів чи d-елементів.

Відповідь: d-елементів

У Періодичній системі р-елементи зафарбовані в жовтий колір, а d-елементи - в синій 

 

Вправа 22 Які елементи — металічні або неметалічні — переважають:

а) серед s-елементів; Металічні

б) серед p-елементів? Неметалічні

 Інші завдання дивись тут...