Інші завдання дивись тут...

Вправа 69 Оборотною чи необоротною є реакція. Якщо реакція необоротна, то за будь-яких умов чи в певному інтервалі значень температури?:

а) обміну між двома солями в розчині

Необоротна, якщо утворюється осад

б) горіння органічної речовини

Необоротна за будь-яких умов

в) полімеризації етену?

Необоротна у певному інтервалі температур 

 

Вправа 70 Однією з оборотних реакцій між органічними сполуками є реакція естерифікації. Напишіть рівняння реакції між метанолом та етановою кислотою.

СН3ОН + CH3СOOH <--> CH3—COOCH3+ H2O

Яка реакція є прямою, а яка — зворотною? Утворення естеру  пряма реакція, а взаємодія естеру з водою   зворотна

 

Вправа 71 До водного розчину натрій хлориду додають розбавлену нітратну кислоту. Чи взаємодіятимуть речовини? Якщо реакція відбувається, то оборотна чи необоротна? Оборотна

Відповідь аргументуйте. Реакція йонного обміну не відбувається до кінця, бо не супроводжуються випаданням осаду, виділенням газу або утворенням малодисоційованої речовини

 

Вправа 72 Назвіть можливі причини неповного перетворення речовин під час необоротної хімічної реакції. Зміна певного інтервалу температур, не видалення одного із продуктів в реакціях йонного обміну

 

Вправа 73 Наведіть приклад оборотної реакції кислотного оксиду з водою й напишіть відповідне хімічне рівняння.

Карбонатна і сульфітна кислота існують лише у водному розчині. Відповідні оксиди взаємодіють із водою неповною мірою, а кислоти, що утворюються, частково розкладаються на оксиди і воду:

СO2 + Н2O <--> Н2СO3

SO2 + Н2O <--> H2SO3

 

Вправа 74 Взаємодія водню з киснем за дуже високої температури є оборотною реакцією. Для експерименту взято вдвічі більший об’єм водню, ніж кисню. Із часом виявлено, що половина водяної пари, що утворилася, розклалася на прості речовини. Обчисліть відносну густину за повітрям відповідної суміші трьох газів.

Запишемо рівняння реакції:

2H2 + O2 <-> 2H2O

За рівнянням реакції з 2 моль H2 і 1 моль О2 утворюється 2 моль водяної пари Н2O,. Половина водяної пари, що утворилася, розклалася, тому залишилося 1 моль Н2О і утворилося 1 моль Н2 і 0,5 моль О2разом 2,5 моль суміші цих газів.

М(H2)=2 г/моль

М(О2)=32 г/моль

M(H2O)=18 г/моль

Середня молярна маса суміші – це маса всіх її складових, узятих у сумарній кількості речовини суміші 1 моль:

M(суміші)=(M(Н2О)+М(Н2)+0,5M(O2))/2,5=(18+2+0,532):2,5=14,4 г/моль

Відносна густина за повітрям суміші трьох газів:

Dповітря(суміші)=M(суміші)/М(повітря)=14,4 г/моль:29 г/моль=0,497

Відповідь: Dповітря(суміші)=0,497

Інші завдання дивись тут...