Інші завдання дивись тут...

Вправа 81 Із 400 г кальцій броміду за реакцією з достатньою кількістю хлору добуто 280 г брому. Обчисліть відносний вихід брому.

Відомо: m(CaBr2)=400 г, mпракт.(Br2)=280 г

Знайти: η-?

Розв'язування

І спосіб

M(CaBr2)=200 г/моль

v(CaBr2)=m(CaBr2):M(CaBr2)=400 г : 200 г/моль=2 моль

Записуємо рівняння реакції:

СaBr2 + Cl2 -> CaCl2 + Br2

За рівнянням реакції v(CaBr2):v(Br2)=1:1, тому

v(Br2)=v(CaCl2)=2 моль

M(Br2)=160 г/моль

mтеор.(Br2)=v(Br2)M(Br2)=2 моль•160 г/моль=320 г

η=mпракт.(Br2):mтеор.(Br2)100%=280:320100%=87,5%

II спосіб

Записуємо рівняння реакції:

400 г                       х г

СaBr2 + Cl2 -> CaCl2 + Br2

200 г                      160 г

M(CaBr2)=200 г/моль, маса 1 моль=200 г

M(Br2)=160 г/моль, маса 1 моль=160 г

х=mтеор.(Br2)=400 г • 160 г : 200 г=320 г

η=mпракт.(Br2):mтеор.(Br2)100%=280 г : 320 г 100%=87,5%

Відповідь: 87,5%

 

Вправа 82 При дії на цинк масою 3,25 г достатньої кількості розчину сульфатної кислоти добули 1064 мл водню (н.у.). Який відносний вихід цього газу?

Відомо: m(Zn)=3,25 г, Vпракт.(H2)=1064 мл=1,064 л

Знайти: η-?

Розв'язування

І спосіб

M(Zn)=65 г/моль

v(Zn)=m(Zn):M(Zn)=3,25 г : 65 г/моль=0,05 моль

Записуємо рівняння реакції:

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

За рівнянням реакції v(Zn):v(H2)=1:1, тому

v(Н2)=v(Zn)=0,05 моль

Vтеор.(H2)=v(H2)Vм=0,05 моль22,4 л/моль=1,12 л

η=Vпракт.2):Vтеор.2)=1,064 л : 1,12 л=0,95, або 95%

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

3,25 г                         х л

Zn  +  H2SO4 = ZnSO4 + H2

65 г                           22,4 моль

M(Zn)=65 г/моль, маса 1 моль=65 г

За н.у. 1 моль  газу займає об'єм 22,4 л

х=Vтеор.(H2)=3,25 г • 22,4 моль : 65 г=1,12 л

η=Vпракт.2):Vтеор.2)=1,064 л : 1,12 л=0,95, або 95%

Відповідь: 95%

 

Вправа 83 Унаслідок реакції в суміші 9,2 г етанолу з достатньою кількістю етанової кислоти утворилося 11 г естеру. Обчисліть відносний вихід естеру.

Відомо: m(C2H5OH)=9,2 г, mпракт.(CH3-COO-C2H5)=11 г

Знайти: η-?

Розв'язування

І спосіб

M(C2H5OH)=46 г/моль

v(C2H5OH)=m(C2H5OH):M(C2H5OH)=9,2 г : 46 г/моль=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції:

CH3COOH + С2H5OH <-> CH3―COO―C2H5 + H2O

За рівнянням реакції v(C2H5OH):v(CH3―COO―C2H5)=1:1, тому

v(СH3―COO―C2H5)=v(C2H5OH)=0,2 моль

M(CH3―COO―C2H5)=88 г/моль

mтеор.(CH3―COO―C2H5)=v(CH3―COO―C2H5)M(CH3―COO―C2H5)=

=0,2 моль•88 г/моль=17,6 г

η=mпракт.(CH3―COO―C2H5):mтеор.(CH3―COO―C2H5)100%=

=11 г : 17,6 г 100%=62,5%

II спосіб

Записуємо рівняння реакції:

                   9,2 г               х г

CH3COOH + С2H5OH <-> CH3―COO―C2H5 + H2O

                   46 г               88 г

M(C2H5OH)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г

M(CH3―COO―C2H5)=88 г/моль, маса 1 моль=88 г

х=mтеор.(CH3―COO―C2H5)=9,2 г • 88 г : 46 г=17,6 г

η=mпракт.(CH3―COO―C2H5):mтеор.(CH3―COO―C2H5)100%=

=11 г : 17,6 г 100%=62,5%

Відповідь: 62,5%

 

Вправа 84 Під час реакції купрум (ІІ) оксиду з воднем добуто 12,8 г міді. Відносний вихід металу становив 94%. Яку масу оксиду було взято?

Відомо: mпракт.(Cu)=12,8 г, η=94%

Знайти: m(CuO)-?

Розв'язування

І спосіб

mтеор.(Cu)=mпракт.(Cu) : η • 100%=12,8 г : 94% • 100%=13,62 г

M(Cu)=64 г/моль

v(Cu)=mтеор.(Cu):M(Cu)=13,6 г : 64 г/моль=0,21 моль

Записуємо рівняння реакції:

СuO + H2 = Cu + H2O

За рівнянням реакції v(CuO):v(Cu)=1:1, тому

v(CuO)=v(Cu)=0,2 моль

M(CuO)=80 г/соль

m(CuO)=v(CuO)M(CuO)=0,21 моль80 г/моль=17 г

II спосіб

mтеор.(Cu)=mпракт.(Cu) : η • 100%=12,8 г : 94% • 100%=13,62 г

Записуємо рівняння реакції:

 х г          13,62 г

СuO + H2 = Cu  + H2O

80 г          64 г

M(CuO)=80 г/моль, маса 1 моль=80 г

M(Cu)=64 г/моль, маса 1 моль=64 г

х=m(CuO)=13,62 г • 80 г : 64 г=17 г

Відповідь: 17 г

 

Вправа 85 Знайдіть масу ферум (ІІІ) гідроксиду, яку добули із 8 г ферум (ІІІ) оксиду, якщо відносний вихід гідроксиду склав 87%?

Відомо: m(Fe2O3)=8 г, η=87%

Знайти: mпракт.(Fe(OH)3)-?

Розв'язування

І спосіб

M(Fe2O3)=160 г/соль

v(Fe2O3)=m(Fe2O3):M(Fe2O3)=8 г : 160 г/моль=0,05 моль

Записуємо рівняння реакції:

Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O

За рівнянням реакції v(Fe2O3):v(FeCl3)=1:2, тому

v(FeCl3)=2v(Fe2O3)=20,05 моль=0,1 моль

Записуємо рівняння реакції:

FeСl3 + 3NaOH = Fe(OH)3↓ + 3NaCl

За рівнянням реакції v(FeCl3):v(Fe(OH)3)=1:1, тому

v(Fe(OH)3)=v(FeCl3)=0,1 моль

M(Fe(OH)3)=107 г/моль

mтеор.(Fe(OH)3)=v(Fe(OH)3)M(Fe(OH)3)=0,1 моль107 г/моль=10,7 г

mпракт.(Fe(OH)3)=ηmтеор.(Fe(OH)3):100%=87%•10,7 г :100%=9,3 г

II спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 8 г                  х моль

Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O

160 г              2 моль

M(Fe2O3)=160 г/моль, маса 1 моль=160 г

х=v(FeCl3)=8 г • 2 моль : 160 г=0,1 моль

Записуємо рівняння реакції:

0,1 моль                  х г

FeСl3   +  3NaOH = Fe(OH)3↓ + 3NaCl

1 моль                 107 г

M(Fe(ОН)3)=107 г/моль, маса 1 моль=107 г

х=mтеор.(Fe(OH)3)=0,1 моль • 107 г : 1 моль=10,7 г

mпракт.(Fe(OH)3)=ηmтеор.(Fe(OH)3):100%=87%•10,7 г:100%=9,3 г

Відповідь: 9,3 г

Які реакції ви здійснили б у такому експерименті? Fe2O3 -> FeCl3 -> Fe(OH)3

 

Вправа 86 Яку масу хлоридної кислоти з масовою часткою хлороводню 35% добуто в результаті реакції 1,17 кг натрій хлориду з достатньою кількістю концентрованої сульфатної кислоти, якщо відносний вихід хлороводню становив 80%?

Відомо: m(NaCl)=1,17 кг=1170 г, η=80%, w(HCl)=35%, або 0,35

Знайти: mрозчину(HCl)-?

Розв'язування

І спосіб

M(NaCl)=58,5 г/соль

v(NaCl)=m(NaCl):M(NaCl)=1170 г : 58,5 г/моль=20 моль

Записуємо рівняння реакції:

2NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl↑

За рівнянням реакції v(NaCl):v(HCl)=1:2, тому

v(HCl)=2v(NaCl)=2•20 моль=40 моль

M(HCl)=36,5 г/моль

mтеор.(HCl)=v(HCl)M(HCl)=20 моль36,5 г/моль=730 г

m(HCl)=mтеор.(HCl)η:100%=730 г•80%:100%=584 г

mрозчину(HCl)=m(HCl):w(HCl)=584 г:0,35=1168,5 г=1,67 кг

II спосіб

Записуємо рівняння реакції:

1170 г                             х г

2NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl↑

117 г                           73 г

M(NaCl)=58,5 г/моль, маса 1 моль=58,5 г, а маса 2 моль=117 г

M(HCl)=36,5 г/моль, маса 1 моль=36,5 г, а маса 2 моль=73 г

х=mтеор.(HCl)=1170 г • 73 г : 117 г=730 г

m(HCl)=mтеор.(HCl)η:100%=730 г • 80% : 100%=584 г

mрозчину(HCl)=m(HCl):w(HCl)=584 г : 0,35=1168,5 г=1,67 кг

Відповідь: 1,67 кг

Інші завдання дивись тут...

  • Лида
    Круто
    7 лютого 2022 13:03
  • Люда
    Не круто
    15 січня 2024 17:27