Інші завдання дивись тут...

Вправа 89 У чому полягає суть гідролізу солі? Це хімічна взаємодія йонів солі з водою, у результаті якої утворюється слабкий електроліт (кислота або основа)

 

Вправа 90 У наведеному переліку виберіть формули солей, що зазнають гідролізу: BaCl2, KNO3, HCOONH4, Al2(SO4)3, Na2SO3

 

Вправа 91 Укажіть правильну відповідь щодо кількості йонів у водному розчині ферум (ІІ) сульфату:

а) катіонів Fe2+ менше, ніж сульфат-іонів;

б) сульфат-іонів менше, ніж катіонів Fe2+;

в) йонів Fe2+ та SO42– — однакова кількість;

г) йонів H+ та OH — однакова кількість.

Відповідь: а)

 

Вправа 92 Який зовнішній ефект чи його відсутність свідчить про те, що йон СО32– при гідролізі натрій карбонату сполучається з одним йоном Н+, а не з двома? Відсутність виділення газу

32– + Н–ОН  HCО3 + OH

Na2СО3 + Н–ОН  NaHCО3 + NaOH

Середня сіль перетворюється на кислу сіль, а не на кислоту

 

Вправа 93 Запишіть замість крапок у йонно-молекулярних рівняннях формули відповідних йонів:

а) Al3+ + Н–ОН  AlOH2+ + H+

б) PO43– + Н–ОН  HPO42- + OH-

 

Вправа 94 Складіть по два молекулярних рівняння, які відповідають кожному йонно-молекулярному рівнянню:

а) F + H2O ⇄ HF + OH

   NaF + H2O ⇄ HF + NaOH

   KF + H2O ⇄ HF + KOH

б) S2– + H2 HS + OH.

   Na2S + H2O ⇄ NaHS + NaOH

   K2S + H2O ⇄ KHS + KOH 

    

Вправа 95 Складіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння гідролізу таких солей:

У ГДЗ приклади пояснені детально для кращого розуміння матеріалу, що міститься в підручнику.

а) барій ацетату

Cіль дисоціює в розчині (CH3COO)2Ba ⇄ 2СH3COO- + Ba2+, де

CH3COO- - аніон слабкої кислоти і гідролізується за схемою:

СH3COO- + HOH ⇄ CH3COOH + OH-

2СH3COO- + 2H2O ⇄ 2CH3COOH + 2OH-

2СH3COO- + Ba2+ + 2H2O ⇄ 2CH3COOH + Ba2+ + 2OH-

(CH3COO)2Ba + 2H2O ⇄ 2CH3COOH + Ba(OH)2

б) плюмбум нітрату

Cіль дисоціює в розчині Pb(NO3)2 ⇄ Pb2+ + 2NO3-, де

Pb2+ - катіон слабкої основи і гідролізується за схемою:

Pb2+ + HOH  PbOH- + H+

Pb2+ + 2NO3- + H2 PbOH- + 2NO3- + H+

Pb(NO3)2 + H2O ⇄ Pb(OH)NO3 + HNO3

 

Вправа 96 Випишіть формули кількох солей, для яких не можна визначити розчинність через їх гідроліз (знайдіть у таблиці розчинності знаки «#»). Cu3(PO4)2, CuSO3, MgS, CaS, Fe2S3, Al2S3, Cr2S3

Поясніть, чому кожна сіль взаємодіє з водою. Бо ці солі утворені леткими слабкими кислотами та нерозчинними у воді гідроксидами

Інші завдання дивись тут...