Інші завдання дивись тут...

Вправа 129 Яких значень може набувати індекс n у загальній формулі сполук неметалічних елементів із Гідрогеном? n=1, 2, 3, 4

 

Вправа 130 Чому галогеноводні мають високу розчинність у воді? Цьому сприяє утворення водневих зв’язків між молекулами води і цих сполук, а також дисоціація молекул галогеноводнів у водному розчині.

 

Вправа 131 Хлор і гідроген хлорид істотно різняться за розчинністю у воді. Як це пояснити? Цьому сприяє утворення водневих зв’язків між молекулами води і молекулами гідроген хлориду, а також дисоціація молекул цієї сполуки у водному розчині, бо молекули гідроген хлориду, на відміну від хлору, є полярними. 

 

Вправа 132 Чому температура плавлення хлороводню (–114°С) набагато нижча, ніж натрій хлориду (+801°С)? Бо хлороводень є сполукою молекулярної будови, а натрій хлорид ― йонної будови.

 

Вправа 133 Внесіть у таблицю відомості про сполуку з формулою HBr (використайте інформацію з інтернету і додаткової літератури):

Назва сполуки

(тривіальна, хімічна)

 Бромоводень, гідроген бромід

Формула молекули

(електронна, структурна)

   ..

H:Br:   ,  H―Br

   ..

Фізичні властивості

газ, температура плавлення -83,55°C,

температура кипіння19,85°С,

добре розчиняється у воді та в

органічних розчинниках

Вправа 134 Скільки сполук неметалічних елементів з Гідрогеном мають молярну масу 34 г/моль? Три

Напишіть їхні формули. H2S, PH3, H2O2

Пояснення. У сполуках неметалічних елементів з Гідрогеном валентність Гідрогену І, тому загальна формула цих сполук ЕНn, де n=1, 2, 3, 4, a Е - неметалічний елемент. 

1) при n=1, маємо формулу сполуки ЕН:

Ar(E)=Mr(EH)-Ar(H)=34-1=33 ― не існує неметалічного елемента Е з такою відносною атомною масою.

2) при n=2, маємо формулу сполуки Н2Е:

Ar(E)=Mr(EH2)-2•Ar(H)=34-21=32 ― неметалічним елементом Е з такою відносною атомною масою є Сульфур S, тому формула сполуки має вигляд H2S

3) при n=3, маємо формулу сполуки ЕН3:

Ar(E)=Mr(EH3)-3•Ar(H)=34-31=31 ― неметалічним елементом Е з такою відносною атомною масою є Фосфор P, тому формула сполуки має вигляд PH3

4) при n=4, маємо формулу сполуки ЕН4:

Ar(E)=Mr(EH4)-4•Ar(H)=34-41=30 ― не існує неметалічного елемента Е з такою відносною атомною масою.

Обчислимо ще відносну молекулярну масу пероксиду Н2О(його структурна формула H―O―O―H) Mr(H2O2)=2Ar(H)+2Ar(O)=21+216=34

 

Вправа 135 Густина галогеноводню за нормальних умов становить 1,63 г/л. Знайдіть за цими даними молярну масу сполуки.

Відомо: ρ(сполуки)=1,63 г/л

Знайти: M(сполуки)-?

Розв'язування

M(сполуки)=ρ(сполуки)Vм=1,63 г/л • 22,4 л/моль=36,5 г/моль

Відповідь: 36,5 г/моль

 

Вправа 136 В 1 л води за нормальних умов розчинили 2 л сірководню. Обчисліть масову частку цієї сполуки в розчині, який утворився.

Відомо: V(H2O)=1 л, V(H2S)=2 л, ρ(H2O)=1000 г/л

Знайти: ω(H2S)-?

Розв'язування

1. y(H2S)=V(H2S):VM=2 л : 22,4 л/моль = 0,089 моль

2. m(H2S)=y(H2S)•M(H2S)=0,089 моль•34 г/моль=3,04 г, де M(H2S)=34 г/моль

3. m(H2O)=V(H2O)ρ(H2O)=1 л1000 г/л=1000 г

   m(розчину)=m(H2S)+m(H2O)=3,04 г + 1000 г= 003,04 г

4. ω(H2S)=m(H2S):m(розчину)=3,04 г : 1003,04=0,003, або 0,3 %

Відповідь: 0,3%

 

Вправа 137 Сполука елемента Х з Гідрогеном містить 2,74% Гідрогену за масою. Виведіть її формулу. 

Відомо: сполука ХН, ω(H)=2,74%, або 0,0274

Знайти: формулу сполуки — ?

Розв'язування:

ω(Х)=1–ω(H)=1–0,0274=0,9726

Припустимо, що Ar(X)=x, тоді атомну масу елемента обчислюємо з співвідношення атомів:

ω(E)/Ar(X)=ω(H)/Ar(H)

0,9726/x=0,0274/1, звідси

0,0274 • х=0,9726

х=0,9726 : 0,0274

х=35,5, тобто Ar(X)=35,5. Таку відносну атомну масу має елемент Хлор Сl, тому формула сполуки HCl

Відповідь: HCl

Інші завдання дивись тут...

  • JlaKakoj
    прикольный сайт, я никогда ещё не видел таких приятных сайтов ГДЗ
    19 січня 2021 21:02