Інші завдання дивись тут...

Вправа 138 Поясніть, чому хлоридна і сульфідна кислоти істотно різняться за силою. Бо хлоридна кислота є сильним електролітом зі ступенем дисоціації близько 90%, а сульфідна кислота є слабким електролітом.

 

Вправа 139 У розчині гідроген хлориду на кожну молекулу сполуки припадає 14 йонів. Обчисліть ступінь дисоціації гідроген хлориду в цьому розчині.

Відомо: N(H+)+N(Сl)=14, N(HCl)=1

Знайти: α(HCl) - ?

Розв'язування

Запишемо рівняння дисоціації:

HCl = H+ + Cl-

Два йони (Н+ і Сl) утворюються з однієї молекули HCl, а 14 йонів утворюються з 7 молекул (14:2=7).

До дисоціації було 7+1=8 молекул сполуки НСl.

Обчислюємо ступінь дисоціації кислоти:

α(НА)=N(дис.)/N(заг.)=7/8 = 0,875, або 87,5%.

Відповідь: 87,5%

 

Вправа 140 Напишіть рівняння таких реакцій:

а) 6HCl + 2Al = 2AlCl3 + 3H2

   2HCl + ZnO = ZnCl2 + H2O

б) 3HCl + Cr(OH)3 = CrCl3 + 3H2O 

    2HCl + Na2S = 2NaCl + H2S

 

Вправа 141 Чому молекула амоніаку сполучається з катіоном Гідрогену? Частина водневик зв’язків, що виникає у розчині амоніаку між його молекулами і молекулами води, спричиняє відокремлення катіонів Н+ від молекул води, які сполучаються з атомами Нітрогену молекул амоніаку ковалентним зв’язком за донорноакцепторним механізмом

 

Вправа 142 Складіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння реакцій між водними розчинами:

а) сірководню і барій гідроксиду;

H2S↑ + Ba(OH)2 = BaS + 2H2O

H2S↑ + Ba2+ + 2OH- = Ba2+ + S2- + 2H2O

H2S↑ + 2OH- = S2- + 2H2O

б) амоніаку і ферум (ІІІ) сульфату.

6NH4OH + Fe2(SO4)3 = 3(NH4)2SO4 + 2Fe(OH)3

6NH4+ + 6OH- + 2Fe3+ + 3SO42- = 6NH4+ + 3SO42- + 2Fe(OH)3

2Fe3+ + 6OH- 2Fe(OH)3↓            :2

Fe3+ + 3OH- Fe(OH)3

 

Вправа 143 Яку масу 10%го розчину хлороводню потрібно взяти для реакції з магній оксидом масою 4 г?

Відомо: w(HCl)=10%, m(MgO)=4 г

Знайти: m(розчину)-?

Розв'язування

І спосіб

М(MgO)=40 г/моль

n(MgO)=m(MgO):M(MgO)=4 г : 40 г/моль=0,1 моль

Записуємо рівняння реакції: 2HCl + MgO = MgCl2 + H2O

За рівнянням реакції n(HСl):n(MgO)=2:1, тому

n(HCl)=2n(MgO)=20,1 моль=0,2 моль

М(HCl)=36,5 г/моль

m(HCl)=n(HCl)M(HCl)=0,2 моль36,5 г/моль=7,3 г

m(розчину)=(m(HCl):w(HCl)100%=7,3 г : 10% 100%=73 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

x г         4 г

2HCl  +  MgO = MgCl2 + H2O

73 г       40 г   

М(HCl)=36,5 г/моль, маса 1 моль=36,5 г, маса 2 моль=73 г                

М(MgO)=40 г/моль, маса 1 моль=40 г

х=m(HCl)=73 г • 4 г : 40 г=7,3 г

m(розчину)=(m(HCl):w(HCl))100%=7,3 г : 10% 100%=73 г

Відповідь: 73 г

 

Вправа 144 Який об’єм газу (н.у.) виділиться під час взаємодії достатньої кількості хлоридної кислоти з кальцій карбонатом масою 10 г? (Усно.)

Відомо: m(CaCO3)=10 г

Знайти: V(CO2)-?

Розв'язування

І спосіб

М(СаСО3)=100 г/моль

n(CaCO3)=m(CaCO3):M(CaCO3)=10 г : 100 г/моль=0,1 моль

Записуємо рівняння реакції: 2HCl+CaCO3=CaCl2+CO2+H2O

За рівнянням реакції n(СaCO3):n(CO2)=1:1, тому

n(CO2)=n(CaCO3)=0,1 моль

V(CO2)=n(CO2)VM=0,1 моль22,4 л/моль=2,24 л

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

          10 г                x л  

2HCl + CaCO3 = CaCl2 + CO2 + H2O

          100 г              22,4 л  

М(CaCO3)=100 г/моль, маса 1 моль=100 г               

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=V(СО2)=10 г • 22,4 л : 100 г=2,24 л

Відповідь: 2,24 л

 

Вправа 145 Обчисліть об’єм розчину амоніаку з масовою часткою NH3 10% і густиною 0,96 г/см3, необхідний для осадження 26 г алюміній гідроксиду з розчину солі Алюмінію.

Відомо: w(NH3)=10%, ρ(розчину)=0,96 г/см3, m(Al(OH)3)=26 г

Знайти: V(розчину)-?

Розв'язування

І спосіб

М(Al(OH)3)=78 г/моль

n(Al(OH)3)=m(Al(OH)3):M(Al(OH)3)=26 г : 78 г/моль=0,33 моль

Записуємо рівняння реакції:

3NH4OH + AlCl3=Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

За рівнянням реакції n(NH4OH):n(Al(OH)3)=3:1, тому

n(NH4OH)=3n(Al(OH)3)=30,33 моль=1 моль

Формулу NH4OH правильно записувати NH3H2О, маємо

n(NH3)=n(NH3H2O)=1 моль

М(NH3)=17 г/моль

m(NH3)=n(NH3)M(NH3)=1 моль17 г/моль=17 г

m(розчину)=(m(NH3):w(NH3))100%=17 г : 10%100%=170 г

V(розчину)=m(розчину):ρ(розчину)=170 г : 0,96 г/см3=177 см3=177 мл

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  x г                   26 г

3NH4OH + AlCl3=Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

 105 г                 78 г

М(NH4OH)=35 г/моль, маса 1 моль=35 г, маса 3 моль=105 г

М(Al(OH)3)=78 г/моль, маса 1 моль=78 г

х=m(NH4OH)=105 г • 26 г : 78 г=35 г

Оскільки розчин амонійної основи NH4OH виділити не вдається, замість неї отримуємо амоніак і воду, її формулу правильно записувати NH3H2О

1 моль NH3•Н2О містить 1 моль NH3, тому m(NH3)=17 г

m(розчину)=(m(NH3):w(NH3))100%=17 г : 10%100%=170 г

V(розчину)=m(розчину):ρ(розчину)=170 г : 0,96 г/см3=177 см3=177 мл

Відповідь: 177 мл 

Інші завдання дивись тут...