Інші завдання дивись тут...

Вправа 146 Напишіть по одній формулі оксидів неметалічних елементів різного складу. H2O, СО, SiO2, N2O5, SO3, Cl2O7

 

Вправа 147 Яких значень можуть набувати індекси у загальній формулі оксидів?

EnOm, де n=1, 2, 3; m=1, 2, 4, 5, 6, 7

 

Вправа 148 Чому гідроген пероксид Н2О2 не зараховують до оксидів?

Ступінь окиснення Оксигену в гідроген пероксиді -1, а оксиди є бінарними сполуками Оксигену, в яких цей елемент виявляє ступінь окиснення –2.

 

Вправа 149 Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння:

а) 2SO2 + O2 = 2SO3

   SO3 + H2O = H2SO4

б) CO2 + MgO = MgCO3

   P2O5 + 6LiOH = 2Li3PO4 + 3H2O

 

Вправа 151 Який із газів важчий — вуглекислий чи чадний? Вуглекислий газ

У скільки разів? у 1,57 разів

M(СO2)=44 г/моль, M(СО)=28 г/моль

M(CО2):M(СО)=44 г/моль : 28 г/моль=1,57 разів

 

Вправа 152 Обчисліть середню молярну масу та густину за воднем суміші оксидів Карбону, якщо об’єм чадного газу в ній утричі більший за об’єм вуглекислого газу.

Відомо: V(CO2)=3V(CO)

Знайти: M(cуміші)-?, DH2(суміші)-?

Розв'язування

V(cуміші)=V(CO2)+V(CO)=1+3=4

φ(СO2)=V(CO2)/V(суміші)=1/4=0,25

φ(СO)=V(CO)/V(суміші)=3/4=0,75

Mr(CO2)=44, Mr(CO)=28

Середня молекулярна маса суміші газів дорівнює сумі добутків об'ємних часток на молекулярні маси окремих газів:

Mr(cуміші)=φ(СO2)•Mr(CO2)+φ(СO)•Mr(CO)

Mr(суміші)=0,2544+0,7528=32, отже, M(cуміші)=32 г/моль

M(H2)=2 г/моль

DН2(суміші)=M(суміші):M(Н2)=32 г/моль : 2 г/моль=16 г/моль

Відповідь: M(суміші)=32 г/моль, DН2(суміші)=16 г/моль 

 

Вправа 153 На спалювання 3,8 г суміші метану і чадного газу витрачено 10,4 г кисню. Обчисліть маси газів у суміші.

Відомо: m(СH4,CO)=3,8 г; m(O2)=10,4 г

Знайти: m(CH4)-?, m(CO)-?

Розв'язування:

Приймаємо масу метану за х г, тоді маса чадного газу рівна 3,8-x.

1. Складаємо два хімічні рівняння:

х г      m1 г  

СH4 + 2O2 = СO2 + 2H2O

16 г    64 г

 (3,8-х) г     m2 г

  2CO    +   O2 = 2CO2 

   56 г        32 г

Над формулами сполук СH4 і CO записуємо маси (х г та (3,8-х) г відповідно) і невідомі маси кисню О2, позначивши через змінні m1 i m2, (m1 г і m2 г відповідно), а під формулами сполук - маси кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин.

M(CH4)=16 г/моль, маса 1 моль=16 г

M(СO)=28 г/моль, маса 2 моль=28 г, а маса 2 моль=56 г

M(О2)=32 г/моль, маса 1 моль=32 г, а маса 2 моль=64 г

2. Записуємо дві пропорції та виводимо математичні вирази для мас кисню:

х / 16 = m1 / 64 

m1  16 = x  64

m1 = х • 64 / 16

3,8-x / 56 = m2 / 32

m2 • 56 = 32 • (3,8-x)

m2 = 32 • (3,8-x) / 56

3. За умовою задачі маса суміші кисню рівна 10,4 г, тому m1+m2=10,4.

Підставимо в це рівняння отримані вирази для змінних m1 i m2 і розв'яжемо його.

х • 64 / 16 + 32 • (3,8-x) / 56=10,4

Зведемо до спільного знаменника: перший дріб помножимо на 56, другий - на 16, а суму - на добуток чисел 5616, одержимо

56 • (х • 64) + 16 • 32 • (3,8-x) = 10,4  56  16

3584 х + 1945,6 - 512 х = 9318,4

3584 х - 512 х = 9318,4 - 1945,6

3072 х = 7372,8

х = 7372,8 : 3072

х = 2,4

Отже, m(СН4)=2,4 г, а m(CO)=3,8-х =3,8-2,4=1,4 г

Відповідь: m(CH4)=2,4 г, m(СO)=1,4 г

 Інші завдання дивись тут...