Інші завдання дивись тут...

Вправа 155 Укажіть правильну відповідь. Нітратній кислоті відповідає оксид:

а) NO; 

б) N2O3;

в) N2O5;

г) N2O.

Відповідь: в)

 

Вправа 156. Яких частинок більше в розбавленому розчині сульфатної кислоти:

а) молекул кислоти чи йонів HSO4Йонів HSO4-

б) йонів SO42– чи йонів H+Йонів H+

 

Вправа 157 Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння:

а) H2SO4 + MnO = MnSO4 + H2

   3H2SO4 + 2Fe(OH)3 = Fe2(SO4)3 + 3H2O

б) H2SO4 + Pb(NO3)2 = PbSO4 + 2HNO3

   H2SO4 + 2NaF = Na2SO4 + 2HF

 

Вправа 158 Складіть рівняння тих реакцій, які можливі:

а) Ag + H2SO4 (розб.) → 

  2Ag + 2H2SO4 (конц.) = Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

б) Mg + H2SO4 (розб.) = MgSO4 + H2

  3Zn + 4H2SO4 (конц.) = 3ZnSO4 + S↓ + 4H2O

 

Вправа 159 Знайдіть відповідність між елементом і його функцією в реакції нітратної кислоти з металом:

1) Гідроген;

2) Нітроген;

3) Оксиген;

4) металічний елемент;

а) окисник;

б) відновник;

в) не змінює ступеня окиснення.

 

Відповідь: 1)-в), 2)-а), 3)-в), 4-б)

 

Вправа 160 Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння:

а) 2HNO3 + Li2O = 2LiNO3 + H2O  

    2HNO3 + Sr(OH)2 = Sr(NO3)2 + 2H2O

б) 3HNO3 + Fe(OH)3 = Fe(NO3)3 + 3H2O

    2HNO3 + ZnCO3 = Zn(NO3)2 + H2O + CO2

 

Вправа 161 Складіть рівняння реакцій між:

а) концентрованою нітратною кислотою і сріблом;

2HNO3 (конц.) + Ag = AgNO3 + NO2↑ + H2O

б) дуже розбавленою нітратною кислотою і кальцієм.

10HNO3 (розб.) + 4Ca = 4Ca(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

 

Вправа 162 Чому, на ваш погляд, до сполук, які спричиняють утворення кислотних опадів, не зараховують кислотний оксид СО2? Бо за звичайних умов карбонатна кислота не утворюється, а навпаки розкладається на оксид CO2 і воду H2O. 

 

Вправа 163 Співвідношення мас сульфатної кислоти і води в деякому розчині становить 1:7. Обчисліть масову частку кислоти в розчині. (Усно.)

Відомо: m(H2SO4):m(H2O)=1:7

Знайти: w(H2SO4)-?

Розв'язування

w(H2SO4)=m(H2SO4):(m(H2SO4)+m(H2O))=1:(1+7)=1:8=0,125, або 12,5%

Відповідь: 12,5%

 

Вправа 164 У яку масу води потрібно додати 60 г концентрованої сульфатної кислоти з масовою часткою H2SO4 98%, щоб утворився розчин із масовою часткою H2SO4 20%?

Відомо: m1(розчину)=60 г, w1(H2SO4)=98%, або 0,98,

w2(H2SO4)=20%, або 0,2

Знайти: m(H2O)-?

Розв'язування

m1(H2SO4)=m1(розчину)w1(H2SO4)=60 г0,98=58,8 г

m2(розчину)=m1(H2SO4):w2(H2SO4)=58,8 г:0,2=294 г

m2(H2O)=m2(розчину)-m1(розчину)=294 г - 60 г=234 г

Відповідь: 234 г води

 

Вправа 165 У результаті взаємодії 5,3 г натрій карбонату з достатньою кількістю нітратної кислоти добуто 8,1 г натрій нітрату. Визначте відносний вихід цього продукту реакції.

Відомо: m(Na2СO3)=5,3 г, mпракт.(NaNO3)=8,1 г

Знайти: η-?

Розв'язування

І спосіб

M(Na2CO3)=106 г/моль

v(Na2CO3)=m(Na2CO3):M(Na2CO3)=5,3 г : 106 г/моль=0,05 моль

Записуємо рівняння реакції: Na2CO3+2HNO3=2NaNO3+CO2↑+H2O

За рівнянням реакції v(Na2CO3):v(NaNO3)=1:2, тому

v(NaNO3)=2v(Na2CO3)=2•0,05 моль=0,1 моль

M(NaNO3)=85 г/моль

mтеор.(NaNO3)=v(NaNO3)M(NaNO3)=0,1 моль•85 г/моль=8,5 г

η=(mпракт.(NaNO3)/mтеор.(NaNO3))100%=(8,1:8,5)100%=95,3%

II спосіб

Записуємо рівняння реакції:

5,3 г                        х г

Na2CO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + CO2↑ + H2O

106 г                      170 г

M(Na2CO3)=106 г/моль, маса 1 моль=106 г

M(NaNO3)=85 г/моль, маса 1 моль=85 г, а маса 2 моль=170 г

х=mтеор.(NaNO3)=3,5 г • 170 г : 106 г=8,5 г

η=(mпракт.(NaNO3):mтеор.(NaNO3))100%=(8,1 : 8,5)100%=95,3%

Відповідь: 95,3%

Інші завдання дивись тут...