Інші завдання дивись тут...

 

Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути

розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити 

різні варіанти розв'язування конкретної задачі, 

але обирайте той з них, який є найраціональнішим.

Зеленим кольором даються пояснення. 

Вправа 166 Чи достатньо взяти 20 г алюмінію для реакції з киснем, щоб добути алюміній оксид масою 25,5 г?

Відомо: m(Al)=20 г, m(Al2O3)=25,5 г

Знайти: чи достатньо алюмінію-?

Розв'язання

І спосіб

Розв'язання

Запишемо рівняння реакції:

        х г    25,5 г

4Al + 3О2 = 2Al2О3

        96 г    204 г

M(О2)=32 г/моль, маса 3 моль=96 г

M(Al2О3)=102, маса 2 моль=204 г

х=m(О2)=25,5 г96 г : 204 г=12 г

12 г < 20 г

ІІ спосіб

M(Al)=27 г/моль, M(Al2O3)=102 г/моль

n(Al)=m(Al):M(Al)=20 г:27 г/моль=0,74 моль

n(Al2O3)=m(Al2O3):M(Al2O3)=25,5 г:102 г/моль=0,25 моль

Запишемо рівняння реакції: 4Al + 3O2 = 2Al2O3

За рівнянням реакції v(Al):v(Al2O3)=4:2=2:1

v(Al)=2V(Al2O3)=2•0,25 моль=0,5 моль

0,5 моль < 0,74 моль

Відповідь: достатньо

 

Вправа 167 Магній масою 9,6 г спалили в кисні масою 12 г. Яка маса магній оксиду утворилася? Чи залишилася після реакції одна з вихідних речовин? Якщо так, то яка сáме? Обчисліть масу її залишку.

Відомо: m(Mg)=9,6 г, m(O2)=12 г

Знайти: m(MgO)-?, m(залишку)-?

Розв'язання

1. Знаходимо кількість речовини Mg i O2:

M(Mg)=24 г/моль, M(O2)=32 г/моль

n(Mg)=m(Mg):M(Mg)=9,6 г:24 г/моль=0,4 моль

n(О2)=m(O2):M(O2)=12 г:32 г/моль=0,375 моль

2. Запишемо рівняння реакції: 2Mg+O2=2MgO

За рівнянням реакції 2 моль магнію реагує з 1 моль кисню, тому з 0,4 моль магнію прореагує удвічі менший об'єм кисню, тобто 0,2 моль. За умовою задачі є 0,376 моль, отже, кисень взято в надлишку, він реагує не повністю, тому розрахунки будемо проводити за даними Мg.

За рівнянням реакції n(Mg):n(MgO)=2:2=1:1, тому

n(MgO)=n(Mg)=0,4 моль

3. Знаходимо масу MgO:

M(MgO)=40 г/моль

m(MgO)=n(MgO)M(MgO)=0,4 моль40 г/моль=16 г

4. Знаходимо масу залишку кисню, що не прореагував:

nзал.2)=0,375 моль - 0,2 моль=0,175 моль

mзал.2)=nзал.2)M(О2)=0,175 моль32 г/моль = 5,6 г

Відповідь: 16 г магнію, залишилося 5,6 г кисню  

 

Вправа 168 Яка маса осаду утвориться, якщо до розчину, що містить 0,08 моль ферум (ІІ) хлориду, додати 50 г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою лугу 16%?

Відомо: n(FeCl2)=0,08 моль, m(розчину)=50 г, w(NaOH)=16%, або 0,16

Знайти: m(Fe(OH)2)-?

Розв'язання

m(NaOH)=m(розчину)w(NaOH)=50 г • 0,16=8 г

M(NaOH)=40 г/моль

n(NaOH)=m(NaOH):M(NaOH)=8 г:40 г/моль=0,2 моль

Запишемо рівняння реакції:

FeCl2 + NaOH = Fe(OH)2↓ + 2NaCl

За рівнянням реакції 1 моль солі FeCl2 реагує з 1 моль лугу NaOH, тому з 0,08 моль солі прореагує 0,08 моль лугу. За умовою задачі є 0,2 моль, отже, луг взято в надлишку, він реагує не повністю, тому розрахунки будемо проводити за даними солі.

За рівнянням реакції n(FeCl2):n(Fe(OH)2)=1:1, тому

n(Fe(OH)2)=n(FeCl2)=0,08 моль

M(Fe(OH)2)=90 г/моль

m(Fe(OH)2)=n(Fe(OH)2)•M(Fe(OH)2)=0,08 моль90 г/моль=7,2 г

Відповідь: 7,2 г осаду

 

Вправа 169 У результаті реакції деякої маси алюмінію з хлором масою 7,1 г утворилося 8,9 г алюміній хлориду. Чи весь хлор прореагував?

Відомо: m(Cl2)=7,1 г, m(AlCl3)=8,9 г

Знайти: чи весь хлор прореагував-?

Розв'язання

Запишемо рівняння реакції:

        х г     8,9 г

2Al + 3Cl2 = 2AlCl3

        213 г   267 г

M(Cl2)=71 г/моль, маса 3 моль=213 г

M(AlCl3)=133,5, маса 2 моль=267 г

х=m(Cl2)=8,9 г213 г : 267 г = 7,1 г

Відповідь: весь

Примітка: оскільки значення кількості речовини не є цілими, а округленими числами, тому аналізувати кількості речовин у цій задачі недоцільно 

 

Вправа 170 Під час нагрівання оксиду NO2 об’ємом 4 л утворився оксид NO об’ємом 2 л і кисень. Обчисліть об’єм кисню. Чи відбулося повне перетворення нітроген (IV) оксиду? Якщо ні, то знайдіть об’єм його залишку.

Відомо: V(NO2)=4 л, V(NO)=2 л

Знайти: V(O2)-?

Розв'язання

n(NO2)=V(NO2):VM=4 л : 22,4 л/моль=0,179 моль

n(NО)=V(NO):VM=2 л : 22,4 л/моль=0,089 моль

Запишемо рівняння реакції:

2NO2 = 2NO + O2

За рівнянням реакції з 2 моль NO2 утворюється 2 моль NO, кількості речовин однакові, тому 0,089 моль NO утвориться з 0,089 моль NO2. За умовою задачі є 0,179 моль, отже, NO2 взято в надлишку, він реагує не повністю, тому розрахунки будемо проводити за даними NO.

За рівнянням реакції n(NO):n(O2)=2:1, тому

n(O2)=n(NO):2=0,089 моль:2=0,0445 моль

V(O2)=n(O2)Vм=0,0445 моль22,4 л/моль=1 л

Знаходимо об'єм залишку NO2, що не прореагував:

nзал.(NО2)=0,179 моль - 0,089 моль=0,09 моль

Vзал.(NО2)=nзал.(NО2)•VM=0,09 моль22,4 л/моль=2 л

Відповідь: 1 л кисню, залишилося 2 л NО2

 

Вправа 171 Після змішування зразка негашеного вапна масою 12,5 г з водою масою 10 г утворився кальцій гідроксид масою 14,8 г. Яка масова частка кальцій оксиду в зразку негашеного вапна?

Відомо: mзразка(СaO)=12,5 г, m(Н2О)=10 г, m(Ca(OH)2)=14,8 г

Знайти: w(CaO)-?

Розв'язання

M(H2O)=18 г/моль, M(Ca(OH)2)=74 г/моль

n(H2O)=m(H2O):M(H2O)=10 г:18 г/моль=0,55 моль

n(Ca(OH)2)=m(Ca(OH)2):M(Ca(OH)2)=14,8 г:74 г/моль=0,2 моль

Запишемо рівняння реакції: CaO + H2O = Ca(OH)2

За рівнянням реакції з 1 моль H2O утворюється 1 моль Ca(OH)2, кількості речовин однакові, тому 0,2 моль Ca(OH)2 утвориться з 0,2 моль H2O. За умовою задачі є 0,55 моль, отже, H2O взято в надлишку, він реагує не повністю, тому розрахунки будемо проводити за даними Ca(OH)2.

За рівнянням реакції n(СaO)=n(Ca(OH)2), тому

n(CaO)=n(Ca(OH)2)=0,2 моль

M(СaO)=56 г/моль

m(CaO)=n(CaO)M(CaO)=0,2 моль56 г/моль=11,2 моль

w(CaO)=m(CaO):mзразка(CaO)=11,2 г : 12,5 г = 0,896, або 89,6%

Відповідь: 89,6% 

 

Вправа 172 У результаті реакції амоніаку з киснем за наявності каталізатора об’єм газової суміші збільшився на 100 мл і було виявлено 600 мл кисню, що не прореагував. Обчисліть масові частки газів у вихідній суміші.

Відомо: Vзалишок(O2)=600 мл, об'єм збільшився на 100 мл

Знайти: w(NH3)-?, w(O2)-?, 

Розв'язання

1. Запишемо рівняння реакції: 

4NH3  +     5O2    =  4NO +   6H2O

4 об'єми  5 об'ємів    4 об'єми  6 об'ємів

Маємо сумарно 9 об'ємів до реакції і 10 об'ємів після реакції. Зменшення відбулося на 1 об'єм, який за умовою задачі становить 100 мл

V(NH3)=4100 мл=400 мл=0,4 л

V(О2)=5100 мл + Vзалишок(O2)=500 мл+600 мл=1100 мл=1,1 л

2. Обчислюємо маси NH3 i O2

M(NH3)=17 г/моль, M(O2)=32 г/моль

m(NH3)=(V(NH3):VM)M(NH3)=(0,4 л : 22,4 л) • 17 г/моль=0,304 г

m(O2)=(V(O2):VM)M(O2)=(1,1 л : 22,4 л)•32 г/моль=1,571 г

3. Обчислюємо масу суміші газів NH3 i O2

m(NH3,O2)=m(NH3)+m(O2)=0,304 г+1,571 г=1,875 г

4. Обчислюємо масову частку кожного з газів NH3 i O2 у суміші

w(NH3)=m(NH3):m(NH3,O2)=0,304 г: 1,875 г=0,162, або 16,2%

w(О2)=100%-w(NH3)=100%-16?2%=83,8%

Відповідь: w(NH3)=16,2%, w(О2)=83,2% 

 

Вправа 173 До літій гідроксиду масою 6 г додали 60 г 10%-го розчину гідроген фториду. В результаті експерименту добуто 5,2 г солі. Який відносний вихід продукту реакції?

Відомо: m(LiOH)=6 г, m(розчину)=60 г, w(HF)=10%, або 0,1, mпракт.(LiF)=5,2 г

Знайти: η-?

Розв'язування

m(HF)=m(розчину)w(HF)=60 г • 0,1=6 г

M(LiOH)=24 г/моль, M(HF)=20 г/моль

n(LiOH)=m(LiOH):M(LiOH)=6 г:24 г/моль=0,25 моль

n(HF)=m(HF):M(HF)=6 г:20 г/моль=0,3 моль

Записуємо рівняння реакції: LiOH + HF = LiF + H2O

За рівнянням реакції 1 моль LiOH реагує 1 моль HF, кількості речовин однакові, тому 0,25 моль LiOH прореагує з 0,25 моль HF. За умовою задачі є 0,3 моль, отже, HF взято в надлишку, він реагує не повністю, тому розрахунки будемо проводити за даними LiOH.

За рівнянням реакції n(LiOH)=n(LiF), тому

n(LiF)=n(LiOH)=0,25 моль

M(LiF)=26 г/моль

mтеор.(LiF)=n(LiF)M(LiF)=0,25 моль26 г/моль=6,5 г

η=mпракт.(LiF):mтеор.(LiF)=5,2 : 6,5=0,8, або 80%

Відповідь: 80%

Інші завдання дивись тут...