Інші завдання дивись тут...

Вправа 174 Яких елементів — металічних чи неметалічних — більше у 3-му періоді, 4-му періоді? У 3-му періоді більше неметалічних елементів, а в 4-му — металічних 

 

Вправа 175 Назвіть групу періодичної системи, в якій розміщені лише металічні елементи. ІІ група

Беремо до уваги те, що в І групі міститься неметалічний елемент Гідроген Н

 

Вправа 176 Запишіть електронні формули атома і йона Берилію.

Be0 1s22s2

Be2+ 1s2

 

Вправа 177 Які фізичні властивості є типовими для металів? Металевий блиск, електропровідність, теплопровідність, пластичність

Поясніть, чому метали проводять електричний струм. Електричний струм — це впорядковний (напрямлений) рух заряджених частинок. Такими частинками в металах є електрони, адже наявність металічного зв’язку зумовлює особливу будову простих речовин металів: у твердому чи рідкому агрегатному стані вони складаються з катіонів та спільних (належать відразу багатьом атомам) електронів. 

 

Вправа 178 Чому найчастіше використовують не самі метали, а їх сплави? Бо у багатьох випадках сплави мають кращі фізичні властивості у порівнянні з металами, що входять до їх складу

 

Вправа 180 Зразок спеціальної бронзи має такі масові частки металів (у відсотках): Cu — 85, Sn — 9, Zn — 6. Атомів якого елемента у бронзі найменша кількість? Скільки атомів Купруму припадає у сплаві на кожні 10 атомів цього елемента?

Відомо: w(Cu)=85%,w(Sn)=9%,w(Zn)=6%

Знайти: найменшу кількість атомів елемента-? Скільки атомів Купруму припадає на кожні 10 атомів цього елемента-?

Розв'язування

У масі сплаву 100 г міститься 85 г Cu, 9 г Sn, 6 г Zn

M(Сu)=64 г/моль, M(Sn)=119, M(Zn)=65 г/моль

n(Cu)=m(Cu):M(Cu)=85 г : 64 г/моль=1,328 моль

n(Sn)=m(Sn):M(Sn)=9 г : 119 г/моль=0,076 моль

n(Zn)=m(Zn):M(Zn)=6 г : 65 г/моль=0,092 моль

n(Sn)<n(Zn)<n(Cu), тому найменша кількість атомів припадає на Sn

x:y=n(Cu):n(Sn)=1,328:0,076 

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього:

x:y=1,328/0,076 : 0,076/0,076=17,5:1=175:10

Відповідь: найменшу кількість атомів має Sn, 175 атомів Cu припадає на 10 атомів Sn

 

Вправа 181 Порошок силуміну (сплав алюмінію із силіцієм) масою 5 г із масовою часткою силіцію 14% спалили в надлишку кисню. Обчисліть масові частки оксидів у добутій суміші сполук.

Відомо: m(Al,Si)=5 г, w(Si)=14%, або 0,14

Знайти: w(Al2O3)-?, w(SiO2)-?

Розв'язання

m(Si)=m(Al,Si)w(Si)=5 г • 0,14=0,7 г

m(Al)=m(Al.Si)-m(Si)=5 г - 0,7 г=4,3 г

Запишемо рівняння реакцій: 

0,7 г          х г

Si  +  O2 = SiO2

28 г           60 г

4,3 г            у г 

4Al + 3O2 = 2Al2O3

108 г           204 г

M(Si)=28 г/моль, маса 1 моль=28 г

M(SiO2)=60 г/моль, маса 1 моль=60 г

M(Al)=27 г/моль, маса 1 моль=27 г, а маса 4 моль=108 г

M(Al2О3)=102 г/моль, маса 1 моль=102 г, а маса 2 моль=204 г

х=m(SiO2)=0,7 г • 60 г : 28 г=1,5 г

y=m(Al2O3)=4,3 г • 204 г : 108 г = 8,12 г

m(суміші)=m(SiO2)+m(Al2O3)=1,5 г + 8,12 г=9,62 г

w(SiO2)=m(SiO2):m(cуміші)=1,5 г: 9,62 г=0,156, або 15,6%

w(Al2O3)=100%-w(SiO2)=100%-15,6%=84,4%

Відповідь: w(SiO2)=15,6%, w(Al2О3)=84,4% 

Інші завдання дивись тут...