Інші завдання дивись тут...

Вправа 182 Охарактеризуйте склад атома нукліда Алюмінію27. Ядро атома нукліда 27Al містить 27 протонів і 14 нейтронів (27-13=14), електронна оболонка містить 27 електронів

 

Вправа 183 Назвіть властивості алюмінію, завдяки яким цей метал використовують на практиці. Легкий і пластичний, має високу електро- і теплопровідність, утворює з іншими металами легкі й міцні сплави

 

Вправа 184 Напишіть рівняння реакцій алюмінію з киснем, бромом, азотом.

4Al + 3O2 = 2Al2O3

2Al + 3Br2 = 2AlBr3

2Al + N2 = 2AlN

 

Вправа 185 Допишіть схеми реакцій і перетворіть їх на хімічні рівняння:

а) 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2↑ 

б) 2Al + 6NaOH = 2Na3AlO3 + 3H2↑ 

в) Al2O3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2O (над = вкажіть t)

г) 2Al(OH)3 + 3Ba(OH)2 = Ba3(AlO3)2 + 6H2O

 

Вправа 186 Складіть рівняння реакції алюмінію з дуже розбавленою нітратною кислотою. Зважте на те, що елемент окисник зазнає максимального відновлення.

8Al + 30HNO3 (розб.) = 8Al(NO3)3 + 3NH4NO2 + 9H2O

Al0 + HN+5O3 (розб.) = Al3+(NO3)3 + N-3H4NO2 + H2O

Відновник Al0 -3e -> Al+3 │3│24│8 - процес окиснення

Окисник N+5 +8e -> N-3  │8│   │3 - процес відновлення

 

Вправа 187 Наведіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

а) Al → Al2(SO4)3 → AlCl3 → Al(NO3)3;

2Al + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2

Al2(SO4)3 + 3BaCl2 = 2AlCl3 + 3BaSO4

AlCl3 + AgNO3 = Al(NO3)2 + AgCl

б) Al → Al2O3 → Na3AlO3 → Al2(SO4)3 → Al(OH)3 → K[Al(OH)4]

4Al + 3O2 = 2Al2O3

Al2O3 + 6NaOH = 2Na3AlO3 + 3H2O

2Na3AlO3 + 6H2SO4 = 3Na2SO4 + Al2(SO4)3 + 6H2O

Al2(SO4)3 + 6NaOH = 2Al(OH)3 + 3Na2SO4

Al(OH)3 + 2KOH = K[Al(OH)4]

 

Вправа 188 Якщо злити розчини алюміній хлориду і натрій карбонату, то побачимо утворення осаду (це — алюміній гідроксид) і виділення газу. Поясніть результат експерименту та напишіть хімічне рівняння.

AlCl3 + Na2CO3 -> Al2(CO3)3 + NaCl, але сіль Al2(СO3)3 утворена слабкою основою Al(OH)3 і слабкою кислотою H2CO3, тому в розчинах не існує, бо зазнає повного і необоротного гідролізу, тому хімічне рівняння насправді має вигляд: 

2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O = 2Al(OH)3+ 6NaCl + 3CO2

Для тих, хто хоче знати більше:

Сіль Al2(CO3)3 2Al3+ + 3CO32-

Гідроліз відбувається майже необоротно:

I ст. Al3+ + Н–ОН  AlOH2+ + H+

II ст. AlOH2+ + Н–ОН  AlOH+ + H+ 

III ст. AlOH+ + Н–ОН  Al(OH)3 + H+

Al3+ + 3Н2О = Al(OH)3 + 3H+  

2Al3+ + 6Н2О = 2Al(OH)3+ 6H+

Гідроліз відбувається майже необоротно: 

I ст. CO32- + Н–ОН  HCO- + OH-

II ст. HCO- + Н–ОН  H2CO3 + OH-

                              /   \

                          H2O  CO2

CO32- + 2Н2О = H2O + CO2 + 2OH-

3CO32- + 6Н2О = 3H2O + 3CO2 + 6OH-

Cумарно маємо:

2Al3+ + 3СO32- + 12Н2О = 2Al(OH)3+ 3CO2 + 3H2O + 6H2O

Al2(CO3)2 + 3H2= 2Al(OH)3+ 3CO2 

 

Вправа 189 Знайдіть масову частку алюміній оксиду в мінералі беміті AlO(OH).

Відомо: мінерал беміт AlO(OH)

Знайти: w(Al2О3)-?

Розв'язування

M(Al2O3)=102 г/моль, M(AlO(OH))=60 г/моль

1. У 1 моль Al2O3 міститься 2 моль Алюмінію. Визначаємо яка маса беміту містить 2 моль Алюмінію:

60 г AlO(OH) містить 1 моль Al, а

х г AlO(OH) - 2 моль Al, тому

х=m(AlO(OH))=2 моль•60 г : 1 моль = 120 г

2. Обчислюємо масу Al2O3, в якій міститься стільки Алюмінію, скільки його в 100 г беміті, тобто масову частку оксиду в беміті:

120 г AlO(OH) містить 2 моль Al, що відповідає 102 г Al2O3, а

100 г AlO(OH) - x г Al2O3, тому

х=m(Al2O3)=102 г100 г : 120 г=85 г, отже, w(Al2O3)=85%

Відповідь: 85%

 

Вправа 190 Обчисліть масу Алюмінію в 48,3 г кристалогідрату AlCl3•6H2O.

Відомо: m(AlCl36H2O)=48,3 г. Знайти: m(Al)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо молярну масу кристалогідрату.

М(AlCl36H2O)=М(AlCl3)+6М(H2O)=133,5+618=241,5 г/мольде

М(AlCl3)=133,5 г/моль, М(Н2О)=18 г/моль, M(Al)=27 г/моль

2. Обчислюємо масу Al в кристалогідраті за допомогою пропорції:

в 241,5 г AlCl36H2O міститься 27 г Al, тоді

в 48,3 г AlCl36H2O - х г Al

241,5 г / 48,3 г = 27 г / х г, звідси

х г  241,5 г = 48,3 г • 27 г

х = 48,3 г • 27  г : 241,5 г

х = m(Al) = 5,4 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо молярну масу кристалогідрату.

М(AlCl36H2O)=М(AlCl3)+6М(H2O)=133,5+618=241,5 г/мольде

М(AlCl3)=133,5 г/моль, М(Н2О)=18 г/моль, M(Al)=27 г/моль

2. Обчислюємо кількість речовини кристалогідрату масою 48,3 г за формулою n=m/M:

n(AlCl36H2O)=m(AlCl36H2O)/М(AlCl36H2O)=48,3 г : 241,5 г/моль=0,2 моль

3. Знаходимо кількість речовини алюмінію в 0,2 моль кристалогідрата.

1 моль кристалогідрата AlCl36H2O містить 1 моль Al, кількості речовини однакові, тому 

n(Al)=n(AlCl36H2O)=0,2 моль

4. Обчислюємо масу Al кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=nM

m(Al)=n(Al)М(Al)=0,2 моль27 г/моль=5,4 г

ІІІ спосіб

1. Обчислюємо молярну масу кристалогідрату.

М(AlCl36H2O)=М(AlCl3)+6М(H2O)=133,5+618=241,5 г/мольде

М(AlCl3)=133,5 г/моль, М(Н2О)=18 г/моль, M(Al)=27 г/моль

2. Знаходимо масову частку Al в кристалогідраті за формулою:

w(Al)=М(Al)/М(AlCl36H2O)=27 г/моль:241,5 г/моль=0,1118

3. З формули обчислення масової частки w(Al)=m(Al)/m(AlCl36H2O) знаходимо масу Al: 

m(Al)=m(AlCl36H2O)w(Al)=48,3 г0,1118=5,4 г

Відповідь: m(Al)=5,4 г

 

Вправа 191 У якому об’ємі води потрібно розчинити 7,5 г кристалогідрату Al(NO3)3•9H2O, щоб приготувати розчин із масовою часткою безводної солі 7,1%?

Відомо: m(Al(NO3)3•9H2O)=7,5 г, w(Al(NO3)3)=7,1%, або 0,071

Знайти: m(H2O)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо молярну масу кристалогідрату.

M(Al(NO3)3•9H2O)=M(Al(NO3)3)+9M(H2O)=213+918=375 г/моль, де

M(Al(NO3)3)=213 г/моль, М(Н2О)=18 г/моль

2. Для обчислення маси Al(NO3)3 складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

в 375 г Al(NO3)3•9H2O міститься 213 г Al(NO3)3, тоді

в 7,5 г Al(NO3)3•9H2- х г Al(NO3)3

375 г / 7,5 г = 213 г / х г, звідси

х г • 375 г = 213 г • 7,5 г

х = 213 г • 7,5 г : 375 г

х = m(Al(NO3)3)=4,26 г 

3. З формули обчислення масової частки w(Al(NO3)3)=m(Al(NO3)3)/m(розчинузнаходимо масу розчину:  m(розчину)=m(Al(NO3)3):w(Al(NO3)3)=4,26 г : 0,071 г=60 г

4. Розраховуємо масу води, що треба долити.

m(H2O)=m(розчину)-m(Al(NO3)3•9H2O)=60 г - 7,5 г=52,5 г

5. Розраховуємо об'єм води, що треба долити.

V(H2O)=m(H2O):ρ(H2O)=52,5 г : 1 г/мл=52,5 мл

ІІ спосіб

1. Обчислюємо молярну масу кристалогідрату.

M(Al(NO3)3•9H2O)=M(Al(NO3)3)+9M(H2O)=213+918=375 г/моль, де

M(Al(NO3)3)=213 г/моль, М(Н2О)=18 г/моль

2. Кількість речовини кристалогідрата масою 7,5 г обчислюємо за формулою n=m/M.

n(Al(NO3)3•9H2O)=m(Al(NO3)3•9H2O)/М(Al(NO3)3•9H2O)=7,5 г:375 г/моль=

=0,02 моль

3. Знаходимо кількість речовини Al(NO3)3 в 0,02 моль кристалогідрата.

1 моль кристалогідратa Al(NO3)3•9H2O містить 1 моль Al(NO3)3, кількіть речовини однакова, тому n(Al(NO3)3)=n(Al(NO3)3•9H2O)=0,02 моль

4. Обчислюємо масу Al(NO3)3 кількістю речовини 0,02 моль за формулою m=nM.

m(Al(NO3)3)=n(Al(NO3)3)М(Al(NO3)3)=0,02 моль213 г/моль=4,26 г

5. З формули обчислення масової частки w(Al(NO3)3)=m(Al(NO3)3)/m(розчинузнаходимо масу розчину: 

m(розчину)=m(Al(NO3)3)/w(Al(NO3)3)=4,26 г : 0,071 г=60 г

6. Розраховуємо масу води, що треба долити.

m(H2O)=m(розчину)-m(Al(NO3)3•9H2O)=60 г - 7,5 г=52,5 г

7. Розраховуємо об'єм води, що треба долити.

V(H2O)=m(H2O):ρ(H2O)=52,5 г : 1 г/мл=52,5 мл

III cпосіб

1. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кристалогідрату.

M(Al(NO3)3•9H2O)=M(Al(NO3)3)+9M(H2O)=213+918=375 г/моль, де

M(Al(NO3)3)=213 г/моль, М(Н2О)=18 г/моль

2. Обчислюємо масову частку Al(NO3)3 в 1 моль кристалогідрата.

w(Al(NO3)3)=M(Al(NO3)3)/M(Al(NO3)39H2O)=213:375=0,568

3. З формули обчислення масової частки w(Al(NO3)3)=m(Al(NO3)3)/m(Al(NO3)39H2Oзнаходимо масу: m(Al(NO3)3)=w(Al(NO3)3)m(Al(NO3)39H2O)=0,5687,5 г=4,26 г

4. З формули обчислення масової частки w(Al(NO3)3)=m(Al(NO3)3)/m(розчинузнаходимо масу розчину: 

m(розчину)=m(Al(NO3)3)/w(Al(NO3)3)=4,26 г : 0,071 г=60 г

5. Розраховуємо масу води, що треба долити.

m(H2O)=m(розчину)-m(Al(NO3)3•9H2O)=60 г - 7,5 г=52,5 г

6. Розраховуємо об'єм води, що треба долити.

V(H2O)=m(H2O):ρ(H2O)=52,5 г : 1 г/мл=52,5 мл

Відповідь: треба долити 52,5 мл води

 

Вправа 192 Під час взаємодії суміші алюмінію та магнію з надлишком хлоридної кислоти виділилося 8,96 л газу, а при дії надлишку розчину лугу на таку саму порцію суміші металів добуто 3,36 л цього газу. Обчисліть масові частки металів у суміші, якщо об’єми газу виміряно за нормальних умов.

Відомо: суміш (Al,Mg), V1(H2)=8,96 л, V2(H2)=3,36 л

Знайти: w(Al)-?, w(Mg)-?

Розв'язування

У суміші металів тільки алюміній реагує з лугом

1. Запишемо рівняння реакції: 

x г                               3,36 л

2Al  + 6NaOH = 2Na3AlO3 + 3H2

54 г                              67,2 л

M(Al)=27 г/моль, маса 1 моль=27 г, а маса 2 моль=54 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, а 3 моль займуть утричі більший об'єм, тобто 67,2 л

х=m(Al)=3,36 л • 54 г : 67,2 л=2,7 г

2. Визначаємо об'єм водню, що виділився при взаємодії з магнієм:

V(H2)=V1(H2)-V2(H2)= 8,96 л - 3,36 л = 5,6 л

3. Запишемо рівняння реакцій: 

x г                       5,6 л

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2

54 г                     22,4 л

M(Mg)=24 г/моль, маса 1 моль=24 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=m(Mg)=5,6 л • 24 г : 22,4 л=6 г

4. Визначаємо масу суміші металів:

m(суміші)=m(Al)+m(Mg)=2,7 г + 6 г=8,7 г

5. Визначаємо масові частки металів в суміші:

w(Al)=m(Al):m(cуміші)=2,7 г : 8,7 г=0,31, або 31%

w(Mg)=100%-w(Al)=100%-31%=69%

Відповідь: w(Al)=31%, w(Mg)=69% 

Інші завдання дивись тут...