Інші завдання дивись тут...

Вправа 206 Чому, на вашу думку, гідроксидів Натрію і Кальцію немає в природі? Бо це хімічно активні сполуки, що вступають в реакції за звичайних умов

 

Вправа 207 Із поданого переліку виберіть гази, які можна осушити, пропускаючи їх над твердим натрій гідроксидом: хлороводень, амоніак, азот, вуглекислий газ, метан

Обґрунтуйте свій вибір. Можна осушити ті гази, які не реагують з осушувачем

 

Вправа 208 Укажіть правильне закінчення речення.

«У разі потрапляння концентрованого розчину натрій гідроксиду на руку необхідно уражене місце …»:

а) витерти серветкою;

б) промити оцтовою есенцією;

в) промити проточною водою, а потім — розбавленим розчином оцтової кислоти;

г) промити проточною водою, а потім — розбавленим нашатирним спиртом.

Відповідь: в)

 

Вправа 209 Допишіть схеми реакцій за участю розчинів лугів і складіть хімічні рівняння:

а) 2NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O

   2NaOH + Al2O3 = 2NaAlO2 + H2O  (у розплаві)

   2NaOH + Mg(NO3)2 = 2NaNO3 + Mg(OH)2

б) 3Ca(OH)2 + P2O5 = Ca3(PO4)2 + 3H2O

   3Ca(OH)2 + 2K3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6KOH

   Ca(OH)2 + Pb(OH)2 = CaPbO2 + 2H2O

 

Вправа 210 Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

а) натрій гідроксид → натрій карбонат → натрій нітрат;

NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + HNO3 = NaNO3 + H2O + CO2 

б) натрій гідроксид → натрій тетрагідроксоалюмінат → натрій хлорид → натрій нітрат.

NaOH + Al(OH)3 = Na[Al(OH)4]

Na[Al(OH)]4 + 4HCl = NaCl + AlCl3 + 4H2O

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl

 

Вправа 211 Який об’єм води потрібно додати до 100 мл розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 40% і густиною 1,43 г/мл, щоб виготовити 10%й розчин лугу?

Відомо: V1(р-ну)=100 мл, ρ(р-ну)=1,43 г/мл, ρ(Н2О)=1 г/мл

w1(NaOH)=40%, або 0,4, w2(NaOH)=10%, або 0,1

Знайти: V(H2O)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Розраховуємо масу початкового розчину:

m1(р-ну)=V1(р-ну)ρ(р-ну)=100 мл • 1,43 г/мл=143 г

2. Обчислюємо масу лугу в початковому розчині:

m(NaOH)=m1(р-ну)w1(NaOH)=143 г • 0,4=57,2 г

3. Розраховуємо масу води в початковому розчині:

m1(H2O)=m1(розчину)-m(NaOH)=143 г - 57,2 г=85,8 г

4. Обчислюємо масу 10% розчину, що треба виготовити:

m2(р-ну)=m(NaOH):w2(NaOH)=57,2 г : 0,1=572 г

5. Розраховуємо масу води у виготовленому 10% розчину:

m2(H2O)=m2(розчину)-m(NaOH)=572 г - 57,2 г= 514,8 г

6. Розраховуємо масу води, що треба долити:

m(H2O)=m2(H2O)-m1(H2O)=514,8 - 85,8=429 г

7. Розраховуємо об'єм води:

V(H2O)=m2(H2O):ρ(H2O)=429 г : 1 г/мл=429 мл

ІІ спосіб

1. Розраховуємо масу початкового розчину:

m1(р-ну)=V1(р-ну)ρ(р-ну)=100 мл • 1,43 г/мл=143 г

2. Обчислюємо масу лугу в початковому розчині:

m(NaOH)=m1(р-ну)w1(NaOH)=143 г • 0,4=57,2 г

3. Розраховуємо масу води в початковому розчині:

m1(H2O)=m1(розчину)-m(NaOH)=143 г - 57,2 г=85,8 г

4. Позначимо масу води, що треба долити, через х, тобто m(H2O)=x, і підставимо у формулу обчислення масової частки речовини  w2(NaOH)=m(NaOH)/(m(H2O)+m(NaOH)+m1(H2O)):

0,1=57,2/(х+57,2+85,8)

0,1(х+57,2+85,8)=57,2

0,1х+5,72+8,58=57,2

0,1х=57,2-5,72-8,58

0,1х=42,9

х=42,9:0,1

х=429

5. Розраховуємо об'єм води:

V(H2O)=m(H2O):ρ(H2O)=429 г : 1 г/мл=429 мл

Відповідь: 429 мл

 

Вправа 212 До 0,05 моль кальцій гідроксиду додали розчин, який містив 7,56 г нітратної кислоти. Обчисліть масу солі Кальцію, що утворилася внаслідок реакції.

Відомо: n(Сa(OH)2)=0,05 моль, m(HNO3)=7,56 г

Знайти: m(Сa(NO3)2)-?

Розв'язання

M(HNO3)=63 г/моль

n(HNO3)=m(HNO3):M(HNO3)=7,56 г:63 г/моль=0,12 моль

Запишемо рівняння реакції:

Ca(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + 2H2O

За рівнянням реакції 1 моль основи Са(ОН)2 реагує з 2 моль кислоти HNO3, тому з 0,05 моль основи прореагує 0,1 моль кислоти. За умовою задачі є 0,12 моль, отже, кислоту взято в надлишку, вона реагує не повністю, тому розрахунки будемо проводити за даними основи.

За рівнянням реакції n(Ca(OH)2):n(Ca(NO3)2)=1:1, тому

n(Ca(NO3)2)=n(Ca(OH)2)=0,05 моль=0,05 моль

M(Ca(NO3)2)=164 г/моль

m(Ca(NO3)2)=n(Ca(NO3)2)•M(Ca(NO3)2)=0,05 моль164 г/моль=8,2 г

Відповідь: 8,2 г кальцій нітрату

 

Вправа 213 При взаємодії зразка гашеного вапна масою 20 г із надлишком хлоридної кислоти виділилося 224 мл вуглекислого газу (н.у.). Обчисліть масову частку кальцій карбонату в зразку гашеного вапна. Які можливі причини наявності цієї домішки в кальцій гідроксиді?

Відомо: m(СaCO3 із дом.)=20 г, V(CO2)=224 мл=0,224 л

Знайти: w(CaCO3)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Записуємо рівняння реакції: 

х г                                   0,224 л

CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + H2O + CO2

100 г                                 22,4 л 

М(СaCO3)=100 г/моль, маса 1 моль=100 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=m(CaCO3)=0,224 л • 100 г : 22,4 л=1 г

2. Знаходимо масову частку кальцій карбонату в зразку гашеного вапна:

w(СaCO3)=m(CaCO3):m(CaCO3 із дом.)=1 г : 20 г=0,05, або 5%

ІІ спосіб

1. Обчислюємо кількість речовини вуглекислого газу:

n(CO2)=V(CO2):VМ=0,224 л : 22,4 л/моль=0,01 моль

2. Записуємо рівняння реакції: CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + H2O + CO2

За рівнянням реакції n(CaСO3):n(CO2)=1:1, тому

n(CaCO3)=n(CO2)=0,01 моль

М(СaCO3)=100 г/моль

m(CaCO3)=n(CaCO3)M(CaCO3)=0,01 моль•100 г/моль=1 г

3. Знаходимо масову частку кальцій карбонату в зразку гашеного вапна:

w(СaCO3)=m(CaCO3):m(CaCO3 із дом.)=1 г : 20 г=0,05, або 5%

Відповідь: 5%

Інші завдання дивись тут...

 • Аркадий
  Фигня ваша химия ---------> То що ви, пане, тут загубили?
  11 березня 2021 08:44
 • Дарина
  Дякую :)
  Дуже дякую
  24 січня 2023 01:03