Інші завдання дивись тут...

Вправа 214 Чим відрізняється від середньої солі:

а) кисла сіль; Є  продуктом неповного заміщення атомів Гідрогену в молекулі багатооснóвної кислоти на атоми (йони) металічного елемента або йони амонію

б) оснóвна сіль? Є продуктом неповного заміщення гідроксид-іонів (гідроксильних груп) в основі або амфотерному гідроксиді на йони кислотного залишку

Середня сіль є продуктом повного заміщення атомів Гідрогену в молекулі кислоти на йони металічного елемента або йони амонію, а також аніонів ОН– (гідроксогруп) в основі чи амфотерному гідроксиді на аніони кислотних залишків

 

Вправа 215 Чи можуть утворювати кислі солі хлоридна, сульфатна, нітратна кислота? Можуть тільки багатоóсновні кислоти, тому сульфатна кислота 

У разі позитивної відповіді запишіть формули відповідних кислих солей Калію та Кальцію. KHSO4, Ca(HSO4)2

 

Вправа 216 Складіть формули кислих ортофосфатів Кальцію, оснóвних хлоридів Хрому (ІІІ) і дайте назву кожній солі. CaHPO4 - кальцій гідрогенортофосфат, Сa(H2PO4)2 - кальцій дигідрогенортофосфат, Cr(OH)Cl2 - гідроксохром (III) хлорид , Cr(OH)2Cl - дигідроксохром (ІІІ) хлорид

 

Вправа 217 Напишіть рівняння реакцій магній нітрату з лугом, амоній карбонатом, сульфатною кислотою. Укажіть умови, за яких відбувається кожна реакція.

Mg(NO3)2 + 2KOH = Mg(OH)2↓ + 2KNO3

Mg(NO3)2 + (NH4)2CO3 = MgCO3+ 2NH4NO3

2Mg(NO3)2 + 2H2SO4 = 2MgSO4 + 4NO2↑ + O2+ 2H2O при нагріванні

 

Вправа 218 Наведіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

SO3 → MgSO4 → K2SO4 → PbSO4.

SO3 + MgO = MgSO4

MgSO4 + 2KOH = Mg(OH)2 + K2SO4

K2SO4 + PbCl2 = 2KCl + PbSO4 

 

Вправа 219 Доберіть другий реагент для того, щоб добути алюміній сульфат:

а) із солі Al(OH)SO4;

2Al(OH)SO4 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + 2H2O  

б) із солі Al(HSO4)3.

Al(HSO4)3 + Al(HCO3)3 = Al2(SO4)3 + 3H2O + 3CO2

 

Вправа 220 Складіть схеми термічного розкладу нітратів Літію, Феруму (ІІІ), Меркурію (ІІ) та перетворіть їх на хімічні рівняння за методом електронного балансу.

1) LiN+5O-23  LiN+3O2 + O20

Відновник 2O-2 - 4e-  O20      4│4│1 процес окиснення

Окисник N+5 + 2e-  N+3       2│ │2 процес відновлення

2LiNO3 = 2LiNO2 + O2

 

2) Fe(N+5O-23)3  Fe2O3 + N+4O2 + O20

Віддають і приймають електрони 2 елементи, які входять до складу однієї речовини, і перед цією речовиною має бути один коефіцієнт, тому в рівнянні електронного балансу має бути 3 атоми Нітрогену.

Відновник 2O-2 - 4e-  O20      4│12│3 процес окиснення

Окисник 3N+5 + 3e-  3N+4    3│   │4 процес відновлення

4Fe(NO3)3 = 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

 

3) Hg+2(N+5O-23)2  Hg0 + N+4O2 + O20

Віддають електрони 2 елементи, які входять до складу однієї речовини, і перед цією речовиною має бути один коефіцієнт, тому в рівнянні електронного балансу має бути 2 атоми Нітрогену.

Складаємо рівняння електронного балансу.

Окисник Hg+2 + 2e-  Hg0        

Окисник 2N+5 + 2e-  2N+4      

                  + 4e-                4│4│1 процес відновлення

Відновник 2O-2 - 4e-  O20        4│ │1 процес окиснення 

Hg(NO3)2 = Hg + 2NO2 + O2

 

Вправа 221 Розчин, що містив 17,1 г барій гідроксиду, змішали з розчином, у якому містилося 29,4 г ортофосфатної кислоти. Назвіть сіль, яка утворилася, та знайдіть її масу.

Відомо: m(Ba(OH)2)=17,1 г, m(H3PO4)=29,4 г

Знайти: масу солі, яка утворилася-?

Розв'язання

1. Запишемо рівняння можливих реакцій:

3Ba(OH)2 + 2H3PO4 = Ba3(PO4)2 + 6H2O  (1)

3 моль          2 моль

Ba(OH)2 + H3PO4 = BaHPO4 + 2H2O  (2)

1 моль         1 моль

Ba(OH)2 + 2H3PO4 = Ba(H2PO4)2 + 2H2O  (3)

1 моль         2 моль

За рівнянням реакції (1) n(Ba(OH)2):n(H3PO4)=3:2

За рівнянням реакції (2) n(Ba(OH)2):n(H3PO4)=1:1

За рівнянням реакції (3) n(Ba(OH)2):n(H3PO4)=1:2

2. Визначаємо кількісні співвідношення реагентів за умовою задачі:

M(Ba(OH)2)=171 г/моль, M(H3PO4)=98 г/моль

n(Ba(OH)2)=m(Ba(OH)2):M(Ba(OH)2)=17,1 г : 171 г/моль=0,1 моль

n(H3PO4)=m(H3PO4):M(H3PO4)=29,4 г : 98 г/моль=0,3 моль

За умовою задачі n(Ba(OH)2):n(H3PO4)=0,1:0,3=1:3. Установлене відношення не має точної відповідності із жодним рівнянням реакції. Тому розпочинаємо обчислювати масу солі за рівнянням (3), яке найбільше відповідає відношенню реагентів за умовою задачі. 1 моль барій гідроксиду реагує з 2 моль ортофосфатної кислоти, тому з 0,1 моль барій гідроксиду прореагує удвічі більший об'єм ортофосфатної кислоти, тобто 0,2 моль. За умовою задачі є 0,3 моль, отже, ортофосфатна кислота взята в надлишку, вона реагує не повністю, тому розрахунки будемо проводити за даними Ba(OH)2.

За рівнянням реакції (3) n(Ba(OH)2):n(Ba(H2PO4)2)=1:1, тому

n(Ba(H2PO4)2)=n(Ba(OH)2)=0,1 моль

3. Знаходимо масу Ba(H2PO4)2:

M((Ba(H2PO4)2)=331 г/моль

m(Ba(H2PO4)2)=n(Ba(H2PO4)2)M(Ba(H2PO4)2)=0,1 моль331 г/моль=33,1 г

Відповідь: 33,1 г барій дигідрогенортофосфат 

 

Вправа 222 Обчисліть сумарний об’єм газів (у перерахунку на нормальні умови), що виділилися внаслідок повного термічного розкладу 7,4 г магній нітрату.

Відомо: m(Mg(NO3)2)=7,4 г

Знайти: V(NO2)+V(O2)-?

Розв'язання

M(Mg(NO3)2)=148 г/моль

n(Mg(NO3)2)=m(Mg(NO3)2):M(Mg(NO3)2)=7,4 г : 148 г/моль=0,05 моль

Запишемо рівняння реакції:

2Mg(NO3)2 = 2MgO + 4NO2 + O2

За рівнянням реакції n(Mg(NO3)2):n(NO2):n(O2)=2:4:1, тому

n(NO2)=4n(Mg(NO3)2):2=40,05 моль:2=0,1 моль

n(O2)=n(Mg(NO3)2):2=0,05 моль:2=0,025 моль

V(NO2)=n(NO2)Vм=0,1 моль22,4 л/моль=2,24 л

V(O2)=n(O2)Vм=0,025 моль22,4 л/моль=0,56 л

V(NO2)+V(O2)=2,24 л + 0,56 л = 2,8 л

Відповідь: 2,8 л

 

Вправа 223 До кальцій гідроксиду масою 3,7 г додали розчин, що містив 8,4 г нітратної кислоти. Яка сполука не прореагувала повністю? Знайдіть масу її залишку.

Відомо: m(Ca(OH)2)=3,7 г, m(HNO3)=8,4 г

Знайти: масу сполуки в залишку?

Розв'язання

1. Знаходимо кількість речовини Ca(OH)2 i HNO3:

M(Ca(OH)2)=74 г/моль, M(HNO3)=63 г/моль

n(Ca(OH)2)=m(Ca(OH)2):M(Ca(OH)2)=3,7 г : 74 г/моль=0,05 моль

n(HNO3)=m(HNO3):M(HNO3)=8,4 г : 63 г/моль=0,133 моль

2. Запишемо рівняння реакції: Ca(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + 2H2O

За рівнянням реакції 1 моль кальцій гідроксиду реагує з 2 моль нітратної кислоти, тому з 0,05 моль кальцій гідроксиду прореагує удвічі більший об'єм нітратної кислоти, тобто 0,1 моль. За умовою задачі є 0,133 моль, отже, нітратна кислота взята в надлишку. Обчислюємо кількість речовини HNO3, що прореагувала.

За рівнянням реакції n(Ca(OH)2):nреакції(HNO3)=1:2, тому

nреакції(HNO3)=2n(Сa(OH)2)=20,05 моль=0,1 моль

3. Знаходимо кількість речовини і масу залишку HNO3, що не прореагував.

nзал.(HNO3)=n(HNO3)-nреакції(HNO3)=0,133 моль-0,1 моль=0,033 моль 

mзал.(HNO3)=nзал.(HNO3)M(HNO3)=0,033 моль63 г/моль=2,1 г

Відповідь: не прореагувала повністю нітратна кислота, маса її залишку дорівнює 2,1 г 

 

Вправа 224 Калій нітрат при нагріванні втратив 10% своєї маси. Які речовини містяться у твердому залишку після реакції? Обчисліть їх масові частки.

Відомо: втрата маси KNO10%

Знайти: масові частки речовин в твердому залишку?

Розв'язання

1. Запишемо рівняння реакції: 2KNO3 = 2KNO2 + O2

M(O2)=32 г/моль, маса 1 моль=32 г

Втрата маси відбулася за рахунок кисню, тому обчислимо масу продуктів реакції:

10% - 32 г, а

100% - х г

х=m(прод. реакції)=32 г  100% : 10% = 320 г

2. Розраховуємо масу твердого залишку:

m(тв. зал.)=m(прод. реакції)-m(O2)=320 г - 32 г = 288 г

Твердими залишками є KNO2 i KNO3.

3. Обчислюємо масу KNO2 кількістю речовини 2 моль:

M(KNO2)=85 г/моль

m(KNO2)=n(KNO2)M(KNO2)=2 моль85 г/моль=170 г

4. Обчислюємо масу твердого залишку KNO3:

m(KNO3)=m(тв.зал.)-m(KNO2)=288 г - 170 г = 118 г

5. Обчислюємо масові частки твердих залишків KNO2 і KNO3:

w(KNO2)=m(KNO2):m(тв.зал.)=170 г : 288 г=0,59, або 59%

w(KNO3)=m(KNO3):m(тв.зал.)=118 г : 288 г=0,41, або 41%

Відповідь: у твердому залишку містяться нітритна і нітратна кислоти, масові частки яких становлять 59% і 41% відповідно.

 

Вправа 225 Маса купрум (ІІ) ортофосфату, добутого за реакцією між мідним купоросом CuSO4•5H2O і достатньою кількістю натрій ортофосфату, виявилась удвічі меншою за взяту масу мідного купоросу. Знайдіть відносний вихід купрум (ІІ) ортофосфату

Відомо: mпракт.(Cu3(PO4)2)=m(CuSO4•5H2O):2

Знайти: η-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

3CuSO45H2O + 2Na3PO4 = Cu3(PO4)2 + 3Na2SO4 + 15H2O

За рівнянням реакції визначаємо масу купоросу кількістю речовини 3 моль і масу купрум (II) ортофосфату кількістю речовини 1 моль:

M(CuSO4•5H2O)=250 г/моль, маса 1 моль=250 г, а маса 3 моль=750 г, тобто

m(CuSO45H2O)=750 г

M(Cu3(РO4)2)=382 г/моль, маса 1 моль=382 г, тобто mтеор.(Cu3(PO4)2)=382 г

Практичний вихід купрум (II) ортофосфату знаходимо за умовою задачі:

mпракт.(Cu3(PO4)2)=m(CuSO4•5H2O) : 2=750 г : 2=375 г

η=mпракт.(Cu3(PO4)2):Vтеор.(Cu3(PO4)2)=375 г : 382 г=0,981, або 98,1%

Відповідь: 98,1% 

Інші завдання дивись тут...